Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Finansowym

Data ogłoszenia:
15-03-2024
Termin składania dok.:
26-03-2024
Jednostka:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 15 marca 2024 roku

STAROSTA OLESKI OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA
w Wydziale Finansowym

w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse i rachunkowość;
 2. co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji samorządowej;
 4. znajomość programu INFO – SYSTEM KADRY I PŁACE;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. osoba nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 8. osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

      a. umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń:

 • o finansach publicznych;
 • o rachunkowości;
 • o samorządzie powiatowym;
 • o pracownikach samorządowych;
 • o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Kodeks pracy;
 •  rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 1. biegła obsługa komputera, znajomość oprogramowania MS Office;
 2. komunikatywność, rzetelność, samodzielność, zdolności analityczne, umiejętność działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, terminowość w wykonywaniu zadań, kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obliczanie i sporządzanie list płac, zasiłków ZUS i zasiłków chorobowych;
 2. prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych;
 3. prowadzenie bieżącej ewidencji wypłaconych zasiłków chorobowych;
 4. obliczanie i sporządzanie list płace na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 5. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i wypełnianiu innych zaświadczeń;
 6. wypełnianie wniosków o emeryturę i rentę w części dotyczącej funduszu płac;
 7. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej powierzonego odcinka działalności;
 8. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca administracyjno-biurowa przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wymagająca koncentracji, analitycznego myślenia oraz umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami i podmiotami, większość czynności administracyjno – biurowych wykonywanych jest w pozycji siedzącej z zastosowaniem oświetlenia naturalnego oraz sztucznego;
 2.  wymiar czasu pracy: pełny etat w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 16.00, piątek 7.30. - 15.00;
 3. praca w pomieszczeniu biurowym Wydziału Finansowego mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, budynek wielokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, w budynku znajduje się winda oraz toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami;
 4. obsługa urządzeń biurowych, w tym komputerów, faksów, niszczarek, kopiarek itp.;
 5. warunki wynagradzania – według obowiązującego regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie (kategoria zaszeregowania XI-XV).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny;
 2. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 4. kserokopie  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających ukończenie uczelni, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 6. kserokopie  innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 7. kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 9. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na  stanowisku o które się ubiega;
 12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli kandydat taką działalność    prowadzi;
 13. oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 15. inne dokumenty (np. informacje o szczególnych potrzebach w przypadku kandydatów ze szczególnymi potrzebami).

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Oleski, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Oleskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: , tel. 34 3597833.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2 Art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w związku z korzystaniem przez Starostwo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SOD365).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26.03.2024 r. do godz. 15-tej z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska) oraz

na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

DOCXOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Finansowym.docx (27,18KB)