Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Data ogłoszenia:
18-03-2024
Termin składania dok.:
28-03-2024
Jednostka:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 18 marca 2024 roku

STAROSTA OLESKI OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA
w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej

w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, kierunek: budownictwo, architektura;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. osoba nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z realizacją zadań z zakresu architektury i budownictwa lub w biurze projektów, w budownictwie bądź na podobnym, albo innym stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie;
 2. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 3. obsługa: komputery, biurowy sprzęt informatyczny, system operacyjny Windows, pakiety biurowe Microsoft Office, Libre Office, Open Office;
 4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność, analityczne podejście do problemów oraz wysoka kultura osobista, terminowość, sumienność, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku w zakresie powierzonych zadań.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z terenu Gminy Olesno oraz z terenu pozostałych Gmin wg odrębnej dyspozycji Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

a) gromadzenie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę;

c) sprawdzanie zgodności projektów budowlanych z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska;

d) sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

e) sprawdzanie kompletności projektów budowlanych oraz posiadania wymaganych do tych projektów opinii, uzgodnień i pozwoleń, a także informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz obszarze oddziaływania;

f) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz przynależności do właściwej izby samorządu budowlanego;

g) kontrola wykonania obowiązku sprawdzenia projektów budowlanych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane;

h) przygotowywanie postanowień o obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;

i) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź o odmowie pozwolenia na budowę;

j) przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

k) przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;

l) przygotowywanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, stwierdzonego przez właściwy organ;

m) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innych osób;

n) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego;

o) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń budowy lub zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

p) przygotowywanie zawiadomień o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń budowy lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

q) przygotowywanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu w sprawie budowy lub robót budowlanych oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

r) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego oraz wniosków o pozwolenie na rozbiórkę;

s) przygotowywanie zawiadomień o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego;

t) przygotowywanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;

u) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę bądź o odmowie pozwolenia na rozbiórkę;

v) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

w) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu lub o odmowie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania;

x) przygotowywanie decyzji o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania jest powiązana z wykonaniem robót budowlanych wymagających pozwolenia;

y) przygotowywanie wniosków do właściwego ministra o udzielenie upoważnienia do wydawania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

z) przygotowywanie postanowień w sprawie udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

aa) przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia;

bb) przygotowywanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

cc) przygotowywanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań w zakresie samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;

dd) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego oraz przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

2. Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dla całości Wydziału AB:

a) prowadzenie zbioru aktów prawnych obowiązujących w administracji architektoniczno- budowlanej wraz z bieżącą jego aktualizacją;

b) prowadzenie zbioru wzorów dokumentów i druków obowiązujących w pracy wydziału wraz z ich aktualizacją i komputerowym opracowywaniem;

c) przygotowywanie projektów odpowiedzi z zakresu Prawa budowlanego na zapytania kierowane do Wydziału drogą e-mailową;

d) przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

e) prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji drogowych i przekazywanie uwierzytelnionych kopii tego rejestru do organu II instancji w terminie do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

f) prowadzenie rejestru zgłoszeń budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

g) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych;

h) prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę;

i) ustalanie wysokości opłaty skarbowej za czynności z zakresu zadań Wydziału AB, które są objęte opłatą;

j) prowadzenie spisu spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

k) archiwizacja dokumentacji budowlanej, właściwe zabezpieczenie akt, druków i pieczęci;

l) przygotowywanie danych z zakresu sprawozdawczości.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca administracyjno-biurowa przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wymagająca koncentracji, analitycznego myślenia oraz umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami i podmiotami, praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z interesantem, większość czynności administracyjno – biurowych wykonywanych jest w pozycji siedzącej z zastosowaniem oświetlenia naturalnego oraz sztucznego;
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 16.00, piątek 7.30. - 15.00;
 3. praca w pomieszczeniu biurowym Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, budynek wielokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, w budynku znajduje się winda oraz toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami;
 4. obsługa urządzeń biurowych, w tym komputerów, faksów, niszczarek, kopiarek itp.;
 5. warunki wynagradzania – według obowiązującego regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie (kategoria zaszeregowania X-XIV).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny;
 2. cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 4. kserokopie dokumentów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających ukończenie uczelni, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 6. kserokopie  innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 7. kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 9. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na  stanowisku o które się ubiega;
 12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli kandydat taką działalność prowadzi;
 13. oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 15. inne dokumenty ( np. informacje o szczególnych potrzebach w przypadku kandydatów ze szczególnymi potrzebami).

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Oleski, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Oleskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: , tel. 34 3597833.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2 Art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w związku z korzystaniem przez Starostwo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SOD365).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 28.03.2024 r. do godz. 15-tej z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

 

STAROSTA OLESKI

                                                                                                          /-/ Roland Fabianek

DOCXOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.docx (26,19KB)