Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LVIII/2024 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 22.03.2024r.

BRZ.0002.2.2024

PROTOKÓŁ Nr LVIII/2024
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 22 marca 2024 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2024-03-22 o godz. 10:40:56, a zakończono o godz. 11:37:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecna: Barbara Kaczmarczyk

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek LVIII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok,
  b) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026,
  c) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024,
  d) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  e) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 – 2029.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. - 10:40:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia LVIII sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. - 10:42:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 10:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. - 10:43:00

Starosta Roland Fabianek przedstawił:
- sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu),
- informację o wykonanych powiatowych inwestycjach i programach w latach 2019-2023 (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu),
- plan inwestycji powiatowych w 2024 roku (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Henryk Zug wyraził zadowolenie z pięcioletniej pracy w Radzie Powiatu i wspólnie podejmowanych decyzjach. Powinnyśmy być dumni z tak wysokich pozyskanych środków zewnętrznych w szczególności na remonty dróg, które są największą bolączką nie tylko powiatów. Obecnie już trwają prace remontowe na drodze Borki Wielkie - Kucoby, gdzie widać wykonane odwodnienie, na którym będzie wykonana ścieżka rowerowa. Następnie poprosił o uszczegółowienie zakresu, o jakie kształcenie rolnicze się rozchodzi i jakie są zamiaru wystąpienia do ministerstwa zawarte w podpkt. n sprawozdania z 193 posiedzenia Zarządu Powiatu cyt.: " zapoznano się z projektem pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia kształcenia rolniczego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Oleskiego".

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że pismo zostało przygotowane na wniosek radnego Leszka Kałwaka, ponieważ Ministerstwo potrafi dofinansować swoje szkoły. My prowadzimy kształcenie zawodowe na kursach rolnik. Nawet w dzisiejszym sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu była mowa o uruchomieniu nowego kursu rolnik dla 42 osób. Ta kwalifikacja jest potrzebna przy przejmowaniu gospodarstw rolnych. Środków na oświatę zawsze brakuje, więc wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o doposażenie pracowników kształcenia rolniczego było by dużym wsparciem. Otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, ale Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Edukacji o ponowienie wniosku w okresie wrześniowym, ponieważ w tym czasie będzie tworzony budżet Ministerstwa na rok następny.

Henryk Zug zapytał się czy rozchodzi się o szkołę w Gorzowie Śl.

Starosta Roland Fabianek potwierdził i wyjaśnił, że w tej szkole jest również prowadzone kształcenie w zawodzie technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa.

4. Podjęcie uchwał: - 11:19:00

a. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok, - 11:19:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok  był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/337/2024 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/337/2024 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok - 11:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVIII/337/2024 w  sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026, - 11:20:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026   był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/338/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/338/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026 - 11:21:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVIII/338/2024 w  sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024, - 11:22:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024 był  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/339/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/339/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024 - 11:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVIII/339/2024 w  sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, - 11:23:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/340/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/340/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 11:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVIII/340/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 - 2029. - 11:26:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 były  szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji przez Skarbnika. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 – 2029 - 11:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji  Oświaty o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/341/2024 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr LVIII/341/2024 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 - 2029 - 11:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr LVIII/341/2024 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

5. Wolne wnioski i interpelacje. - 11:31:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przypomniała o zbliżającym się terminie składania oświadczeń majątkowych radnego za 2023 rok. Zbliża się koniec kadencji i jeszcze wiele słów uznania padnie dla obecnego Wicestarosty Stanisława Belki, który był od samego początku reaktywowania powiatów i ich powrotu na mapy administracyjne Polski 1 stycznia 1999 roku. Był radnym wszystkich kadencji, a latach 2014-2028 pełnił funkcję Starosty Oleskiego. Podziękowała wszystkim za przyjęcie zaproszenia na jubileuszową wystawę 25-lecia Powiatu Oleskiego w Muzeum Regionalnym w Oleśnie. Pan Wicestarosta zasygnalizował swoje odejście na emeryturę, jego dorobek samorządowy jest imponujący. Ostania sesja Rady Powiatu jest zaplanowana na 25 kwietnia 2024r., na której będziemy chcieli godnie pożegnać Pana Stanisława Belkę.

Leszek Kałwak na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty Oleskiego złożył podziękowania za to co zostało zrobione dla okręgu Gminy Praszka i Gminy Rudniki, a w szczególności dla aglomeracji praszkowskiej. Złożył podziękowania za utrzymanie karetki pogotowia w Praszce i Rehabilitacji przy basenie. Podziękował za różnorodność szkół ponadpodstawowych w Praszce, pomimo kryzysu, który różnie wróżył ich przyszłość, ale udało się wszystko ocalić. Podziękował za podtrzymanie, rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury, szczególnie dróg powiatowych dojazdowych do aglomeracji Praszka. Obecny ich stan jest Państwa zasługą oraz dzięki dobrej współpracy z samorządami, co jest podkreślane przez mieszkańców na odbywanych obecnie spotkaniach. Podkreślają również, że warto współpracować z powiatem, warto dokładać do inwestycji, na które są pozyskiwane środki zewnętrzne. Zwrócił się z prośbą o rozważenie w najbliższej perspektywie kwestii połączeń komunikacyjnych z północnego rejonu powiatu do Olesna i Opola. Obecny zakres komunikacyjny jest raczej w rękach prywatnych, ale nie do końca spełnia oczekiwany zakres. W większości transport odbywa się prywatnymi samochodami.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - 11:35:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr LVII/2024 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 stycznia 2024 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr LVII/2024 z dnia 31.01.2024r. - 11:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr LVII/2023 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 31 stycznia 2024 roku.

7. Zakończenie sesji. - 11:36:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad LVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:37:26)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek