Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr I/2024 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 7.05.2024r.

BRZ.0002.4.2024

PROTOKÓŁ Nr I/2024
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 7 maja 2024 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2024-05-07 o godz. 11:04:21, a zakończono o godz. 12:54:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Dionizy Brylka
 11. Henryk Zug
 12. Ewa Cichoń
 13. Damian Hutsch
 14. Patrycja Belka
 15. Adam Adamski
 16. Hubert Buczek
 17. Bożena Konarska-Markiewicz
 18. Paweł Polak
 19. Tomasz Stefan

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

I sesji przewodniczył :
- najstarszy wiekiem radna senior Barbara Kaczmarczyk.

Po wyborze sesji przewodniczyła :
- Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie VII kadencji Sylwia Kus.

Porządek I sesji Rady Powiatu w Oleśnie ustalony w § 2 postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 21 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu w Oleśnie (postanowienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu):

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych .
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
8. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

1. Otwarcie sesji. - 11:04:00

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk dokonała otwarcia I sesji Rady Powiatu w Oleśnie VII kadencji.
Powitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Poprosiła o powstanie do hymnu państwowego.
Odśpiewano hymn państwowy.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. - 11:06:00

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk poprosiła Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie Panią  Bożenę Bugajską-Istek o ogłoszenie wyników wyborów oraz wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie o wyborze radnego Rady Powiatu w Oleśnie.

Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Pani  Bożena Bugajska-Istek  podziękowała dotychczasowym włodarzom powiatu: Staroście Panu Rolandowi Fabiankowi, Wicestaroście Panu Stanisławowi Belce oraz Sekretarzowi Powiatu Pani Danucie Antas za mocną współpracę z Powiatową Komisją Wyborczą w Oleśnie. Podziękowania skierowała również do wszystkich Członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie za pełne zaangażowanie w pracę Komisji, w szczególności Pani Beacie Garncarek - Zastępcy Przewodniczącego Komisji i Pani Magdalenie Krzyżanowskiej za obsługę prawną wyborów. 
Poinformowała, że w imieniu Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie oraz zgodnie  z przepisami Kodeksu wyborczego ma zaszczyt i przyjemność wręczyć nowo wybranym radnym zaświadczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie o wyborze do Rady Powiatu w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Przypomniała, że Państwo Radni zostali wybrani spośród 117 kandydatów. Powiatowa Komisja Wyborcza w Oleśnie w protokole z dnia 08 kwietnia 2024 r. stwierdziła, że w głosowaniu wzięło udział 24.136 wyborców. Głosów ważnych oddano 23.141.
Próg 5 % głosów ważnych, stanowiący warunek udziału w podziale mandatów wyniósł 1158 głosów. Warunku tego nie spełniła lista nr 2 Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.
Na podstawie zestawień wyników głosowania Komisja ustaliła następujący rozdział mandatów:

Okręg nr 1 Praszka-Rudniki obejmujący 6 mandatów

1 mandat dla listy nr 3 - Komitetu Wyborczego Wyborców Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni

2 mandaty dla listy nr 1 - Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

3 mandaty dla listy nr 9 – Komitetu Wyborczego Koalicja 15Października-Działamy Lokalnie

Okręg Wyborczy nr 2 Gorzów Śląski – Radłów obejmujący 4 mandaty

1 mandat dla listy nr 9 - Komitetu Wyborczego Koalicja 15Października-Działamy Lokalnie

3 mandaty dla listy nr 10 - Komitetu Wyborczego Śląscy Samorządowcy

Okręg nr 3 Dobrodzień – Zębowice obejmujący 4 mandaty

1 mandat dla listy nr 10 - Komitetu Wyborczego Śląscy Samorządowcy

1 mandat dla listy nr 11 – Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Oleska

2 mandaty dla listy nr 9 - Komitetu Wyborczego Koalicja 15Października-Działamy Lokalnie

Okręg nr 4 Olesno obejmujący 5 mandatów

1 mandat dla listy nr 1 - Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

1 mandat dla listy nr 11 - Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemia Oleska

1 mandat dla listy nr 10 - Komitetu Wyborczego Śląscy Samorządowcy

2 mandaty dla listy nr 9 - Komitetu Wyborczego Koalicja 15Października-Działamy Lokalnie

Następnie Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Pani  Bożena Bugajska-Istek  dokonała wręczenia zaświadczenia radnym wywołanym według kolejności alfabetycznej.

Pogratulowała wszystkim członkom Rady wyboru i życzyła pomyślności w realizacji zadań na rzecz społeczności powiatu oleskiego, owocnej pracy i satysfakcji z niej oraz uznania mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej dla Waszych działań. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. - 11:15:00

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk poinformowała, że stosowanie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.

Zaproponowała, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Będzie powoli odczytywać rotę ślubowania, a Państwo Radni stojąc, wspólnie będą za mną powtarzali odczytane fragmenty ślubowania.

Każdy, kto sobie tego życzy, po wypowiedzeniu ostatnich słów ślubowania może dodać słowa "Tak mi dopomóż Bóg".

Czy są inne propozycje?

Brak innych propozycji.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk poprosiła Radnych o powstanie.
Następnie odczytywała rotę ślubowania:

"Uroczyście ślubuję

(...) radni powtarzają odczytany fragment

rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,

(...)

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,

(...)

czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny,

(...)

wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,

(...)

przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Po złożeniu ślubowania, Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk stwierdziła że wszyscy radni obecni na sesji złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego Rady Powiatu w Oleśnie

Radny Henryk Zug wniósł o umożliwienie wypowiedzenia Radnym dodatkowych słów roty ślubowania. 

Radni: Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Patrycja Belka, Bożena Konarska-Markiewicz, Paweł Polak, Tomasz Stefan dodali słowa: "Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg".

Radni: Adam Adamski, Piotr Rasztar, Hubert Buczek dodali słowa: "Ślubuję".

4. Stwierdzenie kworum. - 11:20:00

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk stwierdziła, że na ustawowy 19 osobowy skład Rady Powiatu w Oleśnie w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

Następnie stwierdziła, że radni otrzymali projekt porządku obrad ustalonego postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu. Zapytała, czy są do niego uwagi lub propozycje uzupełnienia porządku obrad?

Brak uwag i wniosków.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad I Sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. - 11:21:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Paweł Polak, Tomasz Szymański, Tomasz Stefan, Damian Hutsch, Hubert Buczek, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Patrycja Belka, Henryk Zug, Bożena Konarska-Markiewicz, Leszek Kałwak, Adam Adamski, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach wstrzymujących się. przyjęła porządek obrad I sesji.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - 11:21:00

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk poinformowała, że przystępuje się do powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

Poprosiła o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Starosta Roland Fabianek zgłosił kandydaturę radnego Jacka Wróbla do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zapytała, czy radny Jacek Wróbel wyraża zgodę.

Radny Jacek Wróbel wyraził zgodę.

Radny Krzysztof Chudzicki zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Szymańskiego do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zapytała, czy radny Tomasz Szymański wyraża zgodę.

Radny Tomasz Szymański wyraził zgodę.

Radny Tomasz Stefan zgłosił kandydaturę radnej Patrycji Belki do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zapytała, czy radna Patrycja Belka wyraża zgodę.

Radna Patrycja Belka wyraziła zgodę.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zapytała czy radni mają uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej?

Brak uwag.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zarządziła głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie w składzie: Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Patrycja Belka.

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie w składzie: 1. Jacek Wróbel 2. Tomasz Szymański 3. Patrycja Belka - 11:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Patrycja Belka, Tomasz Stefan, Hubert Buczek, Bożena Konarska-Markiewicz, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Adam Adamski, Sylwia Kus
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Szymański

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 18 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 1 głosach "wstrzymującym się" powołała Komisję Skrutacyjną dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie w składzie: Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Patrycja Belka .

6. Wybór Przewodniczącego Rady. - 11:28:00

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk poinformowała, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 34 ust.1 Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVIII/295/18 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego cyt.:” Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że zostaje przyjęty wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.” Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie, radni wybierają ze swego grona spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu i grupie radnych. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na stanowisko Przewodniczącego Rady. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Powiatu w Oleśnie”. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności, nazwiska radnego, który po wypełnieniu karty do głosowania przy mównicy, podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Następnie odczytała zasady głosowania obowiązującymi przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie (stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)

Zapytała czy są uwagi do przedstawionych zasad.

Brak uwag.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie - 11:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Hubert Buczek, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Bożena Konarska-Markiewicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Tomasz Stefan, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Adam Adamski, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Paweł Polak, Henryk Zug, Patrycja Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymujących się" przyjęła zasady głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.

Starosta Roland Fabianek zgłosił kandydaturę radnej Sylwii Kus na stanowiska Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zapytała, czy radna Sylwia Kus wyraża zgodę.

Radna Sylwia Kus wyraziła zgodę.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk wobec braku innych zgłoszeń, dokonała zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.

Następnie poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowania kart do głosowania. Zarządziła 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk stwierdziła, że Komisja Skrutacyjnej przygotowała karty do głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Wróbel prosił radnych kolejno z listy i każdy radny odbierał kartę do głosowania, wypełniał ją przy mównicy i wrzucał do do urny.

Po dokonaniu głosowania Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk zarządziła 10 minutowa przerwę, aby Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i sporządziła protokół.

Po przerwie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Patrycja Belka odczytała protokół z przebiegu głosowania podając jego wynik tj.: Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radna Sylwia Kus uzyskała minimalną liczbę głosów i została wybrana na Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie. (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk stwierdziła, że została podjęta Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu i odczytała jej treść.
Uchwała Nr I/1/2024 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca obrad radna senior Barbara Kaczmarczyk pogratulowała i przekazała dalsze przewodniczenie sesji nowo wybranej Przewodniczącej Rady Powiatu w Oleśnie Sylwii Kus.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus podziękowała za wybór.

7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady. - 12:06:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poinformowała, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Proponuje się dokonać wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Zgodnie z § 34 ust.1 Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVIII/295/18 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego cyt.:” Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że zostaje przyjęty wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.” Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie, radni wybierają ze swego grona spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu i grupie radnych. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Powiatu w Oleśnie”. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności, nazwiska radnego, który po wypełnieniu karty do głosowania przy mównicy, podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.  Następnie odczytała zasady głosowania obowiązujących przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie (stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zapytała, czy są uwagi do przedstawionych zasad.

Brak uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowania w sprawie przyjęcia zasad głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie - 12:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Patrycja Belka, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Tomasz Stefan, Hubert Buczek, Adam Adamski, Dionizy Brylka, Bożena Konarska-Markiewicz, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymujących się" przyjęła zasady głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie.

Radny Paweł Polak  zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Stefana na stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radny Tomasz Stefan wyraża zgodę.

Radny Tomasz Stefan wyraził zgodę.

Radny Henryk Zug  zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Chudzickiego na stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radny Krzysztof Chudzicki wyraża zgodę.

Radny Krzysztof Chudzicki wyraził zgodę.

Przewodnicząca Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus wobec braku innych zgłoszeń, dokonała zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.

Następnie poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowania kart do głosowania. Zarządziła 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Komisja Skrutacyjnej przygotowała karty do głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Wróbel prosił radnych kolejno z listy i każdy radny odbierał kartę do głosowania, wypełniał ją przy mównicy i wrzucał do do urny.

Po dokonaniu głosowania Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła 10 minutowa przerwę, aby Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i sporządziła protokół.

Po przerwie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Patrycja Belka odczytała protokoły z przebiegu głosowania podając jego wynik tj.:

- Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Tomasz Stefan uzyskał minimalną liczbę głosów i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu),

- Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Krzysztof Chudzicki uzyskał minimalną liczbę głosów i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że została podjęta Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu i odczytała jej treść.
Uchwała Nr I/2/2024 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus pogratulowała wyboru. Następnie poinformowała, że zgodnie z art.25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym radny składa oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Jeśli radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat przed dniem wyboru, jest obowiązany złożyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.  Radni składają oświadczenia majątkowe oraz w/w informacje Przewodniczącemu Rady Powiatu w Oleśnie za pośrednictwem poczty lub  można złożyć w Biurze Rady i Zarządu .Nie złożenie oświadczenia w w/w terminie zgodnie z art. 383 § 1 pkt.7  ustawy Kodeks wyborczy skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego. Ponadto poinformowała, że następna sesja Rady Powiatu w Oleśnie została wyznaczona na dzień 16.05.2024r. ogodz.1400.

Senator Beniamin Godyla pogratulował wyboru Przewodniczącej Rady oraz Wiceprzewodniczącym Rady. Złożył życzenia podejmowania dobrych decyzji dla rozwoju Powiatu Oleskiego i dla dobra ich mieszkańców.

8. Zakończenie obrad I sesji Rady. - 12:53:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku obrad, dokonała zamknięcia I sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:54:24)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek