Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność, kompetencje1. PCPR jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2.Organizacja PCPR:

W skład struktury Centrum wchodzą następujące działy:

-
pomocy instytucjonalnej i interwencji kryzysowej
-
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
-
administracyjno - księgowy


Przy Centrum działają:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej


3. Przedmiot działalności:

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;

4)   zapewnienie  opieki i  wychowania  dzieciom  całkowicie  lub częściowo pozbawionym opieki  rodziców, w szczególności przez inicjowanie działań zmierzających do organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;

6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno -  wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;

9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

13) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

15) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu elektronicznego;

 

Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy

o pomocy społecznej, do których w szczególności należy:

 

1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy:

 

1) opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji społecznej oraz w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz niepełnosprawnych,

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa i przekazywanie wojewodzie uchwalonych przez Radę programów i informacji o ich realizacji,

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

5) dofinansowywanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.


4. Kompetencje dyrektora PCPR - JOANNY NIEDŹWIEDŹ :


- kierowanie pracą i odpowiedzialność za realizację zadań,
- zatrudnianie pracowników,
- zawieranie umów w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu,
- wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
- kierowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu lub z upoważnienia Starosty,
- współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dot. opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd, Radę Powiatu i Starostę.

5. Personel PCPR - pozostałe stanowiska:

 

IWONA PĘCHERCZYKgłówna księgowa:

- obsługa finansowo – księgowa PCPR, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- sporządzanie planów finansowych oraz sprawozdawczości,
- nadzór nad wydatkowaniem środków jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ustalonym zakresie,
- planowanie zakupów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych,
- inwentaryzacja środków trwałych,
- planowanie i nadzór nad realizacją planów i wydatków budżetowych PCPR w zakresie zadań własnych i zleconych,
- udział w naradach, szkoleniach i sesjach Rady Powiatu w zakresie planowania środków na realizację zadań,
- pomoc w prowadzeniu spraw kadrowych PCPR.

 

MARIA PODGÓRSKA - główny specjalista - koordynator projektu
AGNIESZKA PIPA - aspirantka pracy socjalnej, asystentka koordynatora projektu

 

- koordynowanie i monitorowanie realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VII PO KL:,
współpraca i kontakty z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu,
ekrutacja i kwalifikacja uczestników do udziału w projekcie,,
-
przygotowywanie umów z instytucjami zewnętrznymi oraz osobami fizycznymi,
monitorowanie realizacji zajęć warsztatowych,
przygotowanie turnusu rehabilitacyjnego,
przygotowywanie dokumentacji, sprawozdawczości, wniosków o płatność, PEFS,
wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z realizacją projektu,
promocja projektu,
sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji projektu dla dyrektora PCPR,
- świadczenie specjalistycznego poradnictwa socjalnego dla uczestników projektu oraz w miarę możliwości dla osób niepełnosprawnych – klientów PCPR,
- współpraca z wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

 

MAŁGORZATA PREŚ starszy pracownik socjalny:


- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem w domach pomocy społecznej,
- organizowanie pomocy dla ofiar przemocy domowej,
- prowadzenie postępowania o ustalenie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- obsługa administracyjna klientów w w/w zakresach,
- prowadzenie sprawozdawczości w systemie elektronicznym,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych


ELŻBIETA HADAŚ starszy inspektor ds. administracyjnych oraz rehabilitacji społecznej:

- prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i nadawaniem korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
- obsługa pocztowo – bankowa,
- zabezpieczenie dokumentów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- obsługa administracyjna interesantów,
- przygotowanie wypłat świadczeń realizowanych przez Centrum i planowanie środków na te świadczenia,
- prowadzenie spraw związanych z WTZ-ami w Oleśnie i Uszycach,
- sporządzanie okresowych sprawozdań dot. realizacji zadań związaniych z rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo - wychowawczymi oraz przygotowywanie zapotrzebowań na środki


JOLANTA WULCZYŃSKAinspektor ds. współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi - urlop wychowawczy:

- organizowanie współdziałania instytucji pomocowych w powiecie,
- obsługa administracyjna interesantów,
- prowadzenie programu dot. dofinansowań sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych,
- współpraca z inspektorem ds. rehabilitacji społecznej w zakresie realizowanych zadań,
- współpraca z inspektorem ds. administracyjnych,

 

JUSTYNA IGNACZAK - starszy pracownik socjalny:

- prowadzenie spraw związanych z usamodzielnieniem wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- przyjmowanie i załatwianie spraw w powyższym zakresie wraz z oprawą administracyjną i obsługą klientów,
- aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
- opracowywanie i współrealizacja programów pomocy dziecku i rodzinie w ramach działalności PCPR.
- prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do Domu Dziecka w Sowczycach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy
- prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówce,
- współpraca z placówkami: Domem Dziecka w Sowczycach, Środowiskowym Domem Samopomocy, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi w Dobrodzieniu i Uszycach,
- prowadzenie sprawozdawczości w systemie elektronicznym,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

 

MAGDALENA KOLAN - pracownik socjalny- urlop wychowawczy, zadania realizuje EWELINA LUBOJAŃSKA - pomoc administracyjna

- obsługa interesantów,
- weryfikacja dokumentów i przygotowanie informacji oraz dyspozycji o dofinansowaniach w zakresie zadań z rehabilitacji społecznej,
- współpraca z wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- opracowywanie planów i programów pomocy dla osób niepełnosprawnych,
- sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i ocen dot. realizacji zadań związanych z rehabilitacją społeczną oraz przygotowywanie zapotrzebowań na środki.

 

KRYSTYNA JABŁONKA sekretarka:

- obsługa interesantów,
- współpraca z wszystkimi instytucjami i organizacjami pomocy w powiecie,
- monitorowanie wydatków PFRON , przygotowywanie przelewów,
- ewidencja druków ścisłego zarachowania i inne czynności wynikające z instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej,
- prowadzenie operacji kasowych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentacji ksiegowej,
- prowadzenie spraw kadrowych: akt osobowych pracowników, ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, kontrola wpisów do zeszytów wyjść i wyjazdów służbowych, prowadzenie spraw BHP (w zakresie wymaganej dokumentacji),
- prowadzenie spraw socjalnych w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zgłaszanie usterek, napraw, i braków oraz zamawianie usług i towarów.

 

EDYTA RABENDA - HRYNIEWICKA - przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
ANNA SZYMANEK - stażystka


- obsługa administracyjna interesantów,
- przyjmowanie i weryfikacja dokumentów wnioskodawców do Zespołu ds. Orzekania,
- planowanie posiedzeń Zespołu, przygotowywanie dokumentacji,
- przygotowywanie i wydawanie orzeczeń,
- prowadzenie obsługi administracyjnej Zespołu, planowanie zakupów niezbędnych materiałów,
- współpraca z główną księgową w zakresie wydatkowania środków,
- przygotowywanie sprawozdawczości, zestawień i analiz pracy Zespołu.