Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2024 roku w obszarach: 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowanych przez organizacje pozarządowe

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2024 roku w obszarach: 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 1. Rodzaje zadań w wybranym obszarze wsparcia
 1. W obszarze kultury:
  1) organizacja imprez kulturalnych poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych – m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, wystaw itp.;
  2) edukacja kulturalna i promocja dokonań artystycznych młodzieży;
  3) promocja dziedzictwa kulturowego powiatu poprzez wspieranie organizacji imprez i wydarzeń mających na celu troskę o stan dziedzictwa kulturowego rozumianego jako:
  a) ginące obyczaje ludowe, profesje, zabytki, miejsca związane z istotnymi dla historii kraju, regionu i powiatu wydarzeniami,
  b) wspieranie przedsięwzięć i programów edukacyjnych dot. ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu,
  c) wspieranie działalności wydawniczej dot. dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego i zabytków Powiatu.
 2. W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji:
  1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych odbywających się na terenie powiatu, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • organizacja zawodów i zajęć sportowych z elementami współzawodnictwa sportowego odbywających się na terenie Powiatu, w tym dla osób niepełnosprawnych;

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego  

 1. Wysokość dotacji na realizację zadań publicznych wynosi 5.000,00 zł
 2. O podziale środków na poszczególne zadania zdecyduje Zarząd Powiatu w Oleśnie.
 3. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90% łącznej wartości zadania. Pozostałe 10% musi być pokryte ze środków własnych.
 4. Konkurs nie przewiduje wkładu rzeczowego.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „Ustawą”,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr 161/454/2023 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania w 2024 roku otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy prowadzące działalność statutową na rzecz obszarów, których dotyczy niniejszy konkurs.
 2. Priorytetowe obszary współpracy określa Uchwała Nr LI/311/2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia ”Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
 3. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy oraz Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. u. z 2018 r., poz. 2057).
 4. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.
 5. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 7. Zarząd Powiatu w Oleśnie przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadań publicznych powinna nastąpić w okresie wskazanym w ofercie, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 30 listopada 2024 roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Powiatu Oleskiego.
 5. Każdy z oferentów, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 6. Nie wyraża się zgody na zwiększenie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego.
 7. Realizując zadanie publiczne oferent zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

V. Termin składania ofert

 1. Oferty należy złożyć od 28 maja 2024 r. do dnia 20 czerwca 2024 roku, do godz. 15:00.
 2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie w generatorze systemu Witkac, https://witkac.pl/strona
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w systemie Witkac, należy pobrać „Potwierdzenie w PDF”.
 4. Wygenerowane potwierdzenie należy:
 • podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do podpisania oferty (zgodnie z KRS) i przesłać na adres e-mail   lub za pomocą ePUAP (identyfikator podmiotu - PowiatOleski)
 • wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 1. Potwierdzenia złożenia ofert należy złożyć do dnia 21 czerwca 2024 roku godz. 15:00
 2. W przypadku przesłania potwierdzenia pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 3. Posiadanie konta w systemie Witkac oraz składanie ofert w konkursach nie wiąże się z żadnymi kosztami dla oferentów.
 4. Założenie lub posiadanie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków aktualnego „Regulaminu serwisu Witkac.pl” udostępnionego na stronie https://witkac.pl/static/regulamin.html.
 5. Wszystkie niezbędne dla oferentów instrukcje znajdują się w zakładce „Pomoc”, w systemie Witkac.
 6. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. aktualny statut organizacji;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 1. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Oleski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w obszarach: 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno – prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia Komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:
 1. informację o liczbie zgłoszonych ofert,
 2. nazwy podmiotów i zadań,
 3. uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy,
 4. proponowana kwoty dotacji przyznanych na wsparcie realizacji zadania.

4. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy;
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy będą realizować zadanie publiczne;
 4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.
 2. Lista podmiotów wraz z nazwą zadania i wysokością przyznanych środków, które otrzymają dotację na realizację zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatu Oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 1. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

W roku 2023 na realizację zadań Powiat Oleski przeznaczył

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Fundacja Fucco

Aktywna pewność siebie

2.220,00

Ludowy Klub Sportowy Basket

Praszkowska 13

2.780,00

Załączniki:

PDFUchwała.2.6.2024.2024-05-27.pdf (546,74KB)

Link do konkursu w generatorze Witkac:

https://witkac.pl/#contest/view?id=31483