Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr II/2024 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 16.05.2024r.

BRZ.0002.5.2024

PROTOKÓŁ Nr II/2024
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 16 maja 2024 roku
w sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2024-05-16 o godz. 14:02:33, a zakończono o godz. 17:00:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Dionizy Brylka
 11. Henryk Zug
 12. Ewa Cichoń
 13. Damian Hutsch
 14. Patrycja Belka
 15. Adam Adamski
 16. Hubert Buczek
 17. Bożena Konarska-Markiewicz
 18. Paweł Polak
 19. Tomasz Stefan

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Stanisław Belka - Wicestarosta
2. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
3. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
4. Dariusz Kraśnicki - radca prawny

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Sylwia Kus.

Porządek II z sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2023 rok.
 5. Przyjęcie trybu głosowania dotyczącego wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie.
 7. Wybór Starosty Oleskiego.
 8. Wybór Wicestarosty (na wniosek Starosty).
 9. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie (na wniosek Starosty).
 10. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie,
  b) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego, 
  c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego,
  d) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 11. Wolne wnioski i interpelacje.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. - 14:02:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus dokonała otwarcia II sesji  Rady Powiatu w Oleśnie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. - 14:04:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwał Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” - 14:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Tomasz Stefan, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Hubert Buczek, Dionizy Brylka, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Adam Adamski, Leszek Kałwak, Bożena Konarska-Markiewicz, Henryk Zug, Paweł Polak

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że głosami: 19 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”,  który stanie się podpkt.e) w pkt.10.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus ze względu na brak innych wniosków do porządku obrad zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnionego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 14:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Paweł Polak, Adam Adamski, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Patrycja Belka, Leszek Kałwak, Bożena Konarska-Markiewicz, Kordian Poniatowski, Tomasz Stefan, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że głosami: 19 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. - 14:07:00

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2023 rok. - 14:15:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poprosiła Starostę Rolanda Fabianka o przedstawienie Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2023 rok. Wyjaśniła, że po jego przedstawieniu Radzie zostanie on przedłożony do konsultacji społecznych i będzie ponownie tematem sesji absolutoryjnej w miesiącu czerwcu. 

Starosta Roland Fabianek omówił Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2023 rok (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i wniosków.

5. Przyjęcie trybu głosowania dotyczącego wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie. - 14:29:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poinformowała, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z art. 27 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVIII/295/18 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego:
- „ § 33. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”. 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano największą liczbę głosów.”,

- „§ 34.  2. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem lub kandydaturą, przewyższająca połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.”,

- „§ 62. W skład Zarządu wchodzą: Starosta - jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób.”.

Starostę Oleskiego, radni wybierają spośród nieograniczonej liczby  kandydatów, w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna. Zgłoszony kandydat, przed głosowaniem, wyraża zgodę na kandydowanie składając oświadczenie ustne na sesji. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy kandydatów, którzy kandydują na stanowisko starosty. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Powiatu w Oleśnie” . Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności, nazwiska radnego, który po wypełnieniu karty do głosowania przy mównicy, podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Wybór starosty następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 

Następnie odczytała zasady głosowania obowiązujących przy wyborze  Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie (stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zapytała, czy są uwagi do przedstawionych zasad.

Brak uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowania w sprawie przyjęcia zasad głosowania przy wyborze Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania przy wyborze Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie - 14:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Paweł Polak, Patrycja Belka, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Bożena Konarska-Markiewicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Adam Adamski, Hubert Buczek

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymujących się" przyjęła zasady głosowania przy wyborze Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie .

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie. - 14:47:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poinformowała, że przystępuje się do powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

Poprosiła o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Starosta Roland Fabianek zgłosił kandydaturę radnego Jacka Wróbla do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radny Jacek Wróbel wyraża zgodę.

Radny Jacek Wróbel wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Szymańskiego do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radny Tomasz Szymański wyraża zgodę.

Radny Tomasz Szymański wyraził zgodę.

Radny Paweł Polak zgłosił kandydaturę radnej Patrycji Belki do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radna Patrycja Belka wyraża zgodę.

Radna Patrycja Belka wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała czy radni mają uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.

Brak uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie  w składzie: Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Patrycja Belka.

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie w składzie: 1) Jacek Wróbel, 2) Tomasz Szymański, 3) Patrycja Belka - 14:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Paweł Polak, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Hubert Buczek, Leszek Kałwak, Bożena Konarska-Markiewicz, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Adam Adamski

Przewodnicząca Rady Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się" powołała Komisję Skrutacyjną dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie w składzie: Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Patrycja Belka .

7. Wybór Starosty Oleskiego. - 14:50:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty Oleskiego.

Radny Paweł Polak  zgłosił kandydaturę radnej Bożeny Konarskiej-Markiewicz na stanowisko Starosty Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radna Bożena Konarska-Markiewicz wyraża zgodę.

Radna Bożena Konarska-Markiewicz wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus wobec braku innych zgłoszeń, dokonała zamknięcia listy kandydatów na stanowisko Starosty Oleskiego.

Następnie poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Zarządziła przerwę.

Po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Komisja Skrutacyjnej przygotowała karty do głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Wróbel prosił radnych kolejno z listy i każdy radny odbierał kartę do głosowania, wypełniał ją przy mównicy i wrzucał do urny.

Po dokonaniu głosowania Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła  przerwę, aby Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i sporządziła protokół.

Po przerwie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Patrycja Belka odczytała protokół z przebiegu głosowania podając wyniki tj.:

- Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radna Bożena Konarska-Markiewicz uzyskała minimalną liczbę głosów i została wybrana na Starostę Oleskiego (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że została podjęta Uchwała Nr II/3/2024 w sprawie wyboru Starosty Oleskiego i odczytała jej treść.
Uchwała Nr II/3/2024 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Wybór Wicestarosty (na wniosek Starosty). - 15:25:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poprosiła Starostę Oleskiego Bożenę Konarską-Markiewicz o zgłoszenie kandydata na stanowisko Wicestarosty.

Starosta Oleski Bożena Konarska-Markiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Rolanda Fabianka na stanowisko Wicestarosty.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radny Roland Fabianek wyraża zgodę.

Radny Roland Fabianek wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus dokonała zamknięcia listy kandydatów na stanowisko Wicestarosty.

Następnie poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Zarządziła przerwę.

Po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Komisja Skrutacyjnej przygotowała karty do głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Wróbel prosił radnych kolejno z listy i każdy radny odbierał kartę do głosowania, wypełniał ją przy mównicy i wrzucał do urny.

Po dokonaniu głosowania Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła przerwę, aby Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i sporządziła protokół.

Po przerwie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Patrycja Belka odczytała protokół z przebiegu głosowania podając wyniki tj.:

- Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Roland Fabianek uzyskał minimalną liczbę głosów i został wybrany na Wicestarostę (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu),

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że została podjęta Uchwała Nr II/4/2024 w sprawie wyboru Wicestarosty i odczytała jej treść.
Uchwała Nr II/4/2024 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

9. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie (na wniosek Starosty). - 15:45:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poprosiła Starostę Oleskiego Bożenę Konarską-Markiewicz o zgłoszenie kandydata na stanowiska pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Starosta Oleski Bożena Konarska-Markiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Damiana Hutscha na stanowisko członka Zarządu Powiatu w Oleśnie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radny Damian Hutsch wyraża zgodę.

Radny Damian Hutsch wyraził zgodę.

Starosta Oleski Bożena Konarska-Markiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Polaka na stanowisko członka Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radny Paweł Polak wyraża zgodę.

Radny Paweł Polak wyraził zgodę.

Starosta Oleski Bożena Konarska-Markiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Rasztara na stanowisko członka Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała, czy radny Piotr Rasztar wyraża zgodę.

Radny Piotr Rasztar wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus dokonała zamknięcia listy kandydatów na stanowiska pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Następnie poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Zarządziła przerwę.

Po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Komisja Skrutacyjnej przygotowała karty do głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Wróbel prosił radnych kolejno z listy i każdy radny odbierał karty do głosowania, wypełniał je przy mównicy i wrzucał do urny.

Po dokonaniu głosowania Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła przerwę, aby Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i sporządziła protokół.

Po przerwie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Patrycja Belka odczytała protokoły z przebiegu głosowania podając wyniki tj.:

- Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Damian Hutsch uzyskał minimalną liczbę głosów i został wybrany na członka Zarządu Powiatu w Oleśnie (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu),

- Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Paweł Polak uzyskał minimalną liczbę głosów i został wybrany na członka Zarządu Powiatu w Oleśnie (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu),

- Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Piotr Rasztar uzyskał minimalną liczbę głosów i został wybrany na członka Zarządu Powiatu w Oleśnie (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że została podjęta Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie i odczytała jej treść.
Uchwała Nr II/5/2024 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

10. Podjęcie uchwał: - 16:20:00

a. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie, - 16:20:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poinformowała, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Oleskiego, oprócz dwóch obligatoryjnych Komisji, Rada Powiatu ustala skład osobowych trzech Stałych Komisji Rady Powiatu. Do składu Komisji Rewizyjnej wpisali się następujący radni:
1. Przewodniczący Komisji Henryk Zug
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Hubert Buczek
3. Sekretarz Komisji Patrycja Belka
4. Członek Komisji Tomasz Szymański
5. Członek Komisji Dionizy Brylka
Zapytała, czy wymieni radni wyrażają zgodę na członkostwo i funkcję w Komisji Rewizyjnej.

Radny Henryk Zug wyraził zgodę.

Radny Hubert Buczek wyraził zgodę.

Radna Patrycja Belka wyraziła zgodę.

Radny Tomasz Szymański wyraził zgodę.

Radny Dionizy Brylka wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Rewizyjnej: 1. Przewodniczący Komisji Henryk Zug 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Hubert Buczek 3. Sekretarz Komisji Patrycja Belka 4. Członek Komisji – Tomasz Szymański 5. Członek Komisji Dionizy Brylka.

Głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Rewizyjnej: 1. Przewodniczący Komisji Henryk Zug 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Hubert Buczek 3. Sekretarz Komisji Patrycja Belka 4. Członek Komisji – Tomasz Szymański 5. Członek Komisji Dionizy Brylka - 16:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Hubert Buczek, Krzysztof Chudzicki, Bożena Konarska-Markiewicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Paweł Polak, Tomasz Stefan, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Patrycja Belka, Dionizy Brylka, Adam Adamski

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się" przyjęła skład osobowy Komisji Rewizyjnej: 1. Przewodniczący Komisji Henryk Zug 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Hubert Buczek 3. Sekretarz Komisji Patrycja Belka 4. Członek Komisji – Tomasz Szymański 5. Członek Komisji Dionizy Brylka.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus przedstawiła propozycje składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Przewodniczący Komisji Leszek Kałwak
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ewa Cichoń
3. Sekretarz Komisji Barbara Kaczmarczyk
4. Członek Komisji Tomasz Szymański
Zapytała, czy wymieni radni wyrażają zgodę na członkostwo i funkcję w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Leszek Kałwak wyraził zgodę.

Radna Ewa Cichoń wyraziła zgodę.

Radna Barbara Kaczmarczyk wyraziła zgodę.

Radny Tomasz Szymański wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Przewodniczący Komisji Leszek Kałwak 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ewa Cichoń 3. Sekretarz Komisji Barbara Kaczmarczyk 4. Członek Komisji – Tomasz Szymański.

Głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Przewodniczący Komisji Leszek Kałwak 2. Wiceprzewodniczący Komisji Ewa Cichoń 3. Sekretarz Komisji Barbara Kaczmarczyk 4. Członek Komisji Tomasz Szymański - 16:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Adam Adamski, Tomasz Szymański, Tomasz Stefan, Bożena Konarska-Markiewicz, Sylwia Kus, Hubert Buczek, Barbara Kaczmarczyk, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Paweł Polak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się" przyjęła skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Przewodniczący Komisji Leszek Kałwak 2. Wiceprzewodniczący Komisji Ewa Cichoń 3. Sekretarz Komisji Barbara Kaczmarczyk 4. Członek Komisji Tomasz Szymański

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus przedstawiła kandydatury do składu Komisji Budżetu i Finansów: Kordian Poniatowski, Adam Adamski, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus. Zapytała, czy wymieni radni wyrażają zgodę na członkostwo w Komisji.

Radny Kordian Poniatowski wyraził zgodę.

Radny Adam Adamski wyraził zgodę.

Radna Patrycja Belka wyraziła zgodę.

Radna Ewa Cichoń wyraziła zgodę.

Radny Jacek Wróbel wyraził zgodę.

Radna Sylwia Kus wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus przedstawiła kandydatury do składu Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego: Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka. Zapytała, czy wymieni radni wyrażają zgodę na członkostwo w Komisji.

Radny Paweł Polak wyraził zgodę.

Radna Barbara Kaczmarczyk wyraziła zgodę.

Radny Damian Hutsch wyraził zgodę.

Radny Krzysztof Chudzicki wyraził zgodę.

Radny Tomasz Stefan wyraził zgodę.

Radny Dionizy Brylka wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus przedstawiła kandydatury do składu Komisji Oświaty i Gospodarki: Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Paweł Polak, Sylwia Kus, Hubert Buczek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Adam Adamski, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan.  Zapytała, czy wymieni radni wyrażają zgodę na członkostwo w Komisji.

Radny Leszek Kałwak wyraził zgodę.

Radny Kordian Poniatowski wyraził zgodę.

Radny Paweł Polak wyraził zgodę.

Radna Sylwia Kus wyraziła zgodę.

Radny Hubert Buczek wyraził zgodę.

Radny Jacek Wróbel wyraził zgodę.

Radny Damian Hutsch wyraził zgodę.

Radny Adam Adamski wyraził zgodę.

Radny Piotr Rasztar wyraził zgodę.

Radny Henryk Zug wyraził zgodę.

Radny Krzysztof Chudzicki wyraził zgodę.

Radny Tomasz Stefan wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Stałych Komisji : Komisja Budżetu i Finansów w składzie: Kordian Poniatowski, Adam Adamski, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus; Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego w składzie: Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka; Komisja Oświaty i Gospodarki w składzie: Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Paweł Polak, Sylwia Kus, Hubert Buczek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Adam Adamski, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan.

Głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Stałych Komisji : Komisja Budżetu i Finansów w składzie: Kordian Poniatowski, Adam Adamski, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus; Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego w składzie: Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka; Komisja Oświaty i Gospodarki w składzie: Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Paweł Polak, Sylwia Kus Hubert Buczek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Adam Adamski, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan - 16:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Patrycja Belka, Roland Fabianek, Adam Adamski, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Bożena Konarska-Markiewicz, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Dionizy Brylka, Tomasz Stefan, Leszek Kałwak, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się" przyjęła skład osobowy Stałych Komisji : Komisja Budżetu i Finansów w składzie: Kordian Poniatowski, Adam Adamski, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus; Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego w składzie: Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka; Komisja Oświaty i Gospodarki w składzie: Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Paweł Polak, Sylwia Kus, Hubert Buczek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Adam Adamski, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan.

Następnie ze względu na brak uwag, odczytała projekt Uchwały Nr II/6/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/6/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie - 16:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Adam Adamski, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Bożena Konarska-Markiewicz, Jacek Wróbel, Hubert Buczek, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Tomasz Stefan, Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się"  została podjęta Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego, - 16:35:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus przedstawiła uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego stanowiące załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Zapytała czy są zapytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus odczytała projekt Uchwały Nr II/7/2024 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/7/2024 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego - 16:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Adam Adamski, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Bożena Konarska-Markiewicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Paweł Polak, Hubert Buczek, Jacek Wróbel, Tomasz Stefan, Henryk Zug, Sylwia Kus, Patrycja Belka, Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się"  została podjęta Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego, - 16:39:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus przedstawiła uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego stanowiące załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Zapytała czy są zapytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Nastąpiła zmiana quorum - 16:40:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Bożena Konarska-Markiewicz
Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus odczytała projekt Uchwały Nr II/8/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego  i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/8/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Paweł Polak, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Adam Adamski, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Hubert Buczek, Roland Fabianek, Tomasz Stefan, Sylwia Kus, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU (1):
  Bożena Konarska-Markiewicz

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 17 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 1 głosach "wstrzymującym się"  została podjęta Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. - 16:43:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poprosiła Skarbnika Romana Neugebauera o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Nastąpiła zmiana quorum - 16:44:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bożena Konarska-Markiewicz

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowiące załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zapytała czy są zapytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus odczytała projekt Uchwały Nr II/9/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/9/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - 16:49:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Hubert Buczek, Patrycja Belka, Bożena Konarska-Markiewicz, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Stefan, Paweł Polak, Sylwia Kus, Jacek Wróbel

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się"  została podjęta Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”. - 16:49:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”. Wyjaśniła, że Związek został powołany 30.11.2021r. dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz w celu realizacji pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Paragraf 12 ust.1 Statutu Związku ustala, że w skład związku wchodzą członkowie reprezentowani przez 2 przedstawicieli każdego z nich. Natomiast ust 4 określa, że kadencja związku upływa z dniem zakończenia kadencji rad gmin i powiatów. W związku z tym proponuje się, aby reprezentantami Powiatu Oleskiego zostali: Starosta Oleski Bożena Konarska-Markiewicz i Wicestarosta Roland Fabianek,. Zapytała czy są zapytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus odczytała projekt Uchwały Nr II/9/2024 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”  i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr II/10/2024 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” - 16:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Adam Adamski, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Bożena Konarska-Markiewicz, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Stefan, Hubert Buczek, Tomasz Szymański, Patrycja Belka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się"  została podjęta Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”, stanowiąca załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

11. Wolne wnioski i interpelacje. - 16:53:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus przedstawiła pisma Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie przekazania informacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie o zamiarze ogłoszenia konkursów na stanowisko ordynatorów i wskazania przedstawiciela Rady Powiatu do składu Komisji Konkursowych na stanowiska:
- ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (pismo stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu),
- ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (pismo stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).
Poprosiła o podanie propozycji.

Starosta Bożena Konarska-Markiewicz zgłosiła Wicestarostę Rolanda Fabianka na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Wicestarosta Roland Fabianek wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowanie w sprawie wytypowania Pana Rolanda Fabianka na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie wytypowania Pana Rolanda Fabianka na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 16:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Adam Adamski, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Tomasz Stefan, Paweł Polak, Bożena Konarska-Markiewicz, Hubert Buczek, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się"  wytypowała Pana Rolanda Fabianka na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Wicestarosta Roland Fabianek zgłosił Starostę Oleskiego Bożenę Konarską-Markiewicz. na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Starosta Oleski Bożena Konarska-Markiewicz wyraziła zgodę.

Przewodnicząca rady Powiatu Sylwia Kus zarządziła głosowanie w sprawie wytypowania Pani Bożeny Konarskiej-Markiewicz na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Głosowanie w sprawie wytypowania Pani Bożena Konarska-Markiewicz. na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - 16:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Paweł Polak, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Bożena Konarska-Markiewicz, Hubert Buczek, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Patrycja Belka, Tomasz Stefan, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie przy głosach 19 „za", 0 głosach „przeciw" oraz 0 głosach "wstrzymującym się"  wytypowała Panią Bożenę Konarską-Markiewicz. na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - 16:58:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr I/2024 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 7 maja 2024 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr I/2024 z sesji odbytej w dniu 7.05.2024r. - 16:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Paweł Polak, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Hubert Buczek, Krzysztof Chudzicki, Adam Adamski, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Bożena Konarska-Markiewicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Stefan, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Patrycja Belka, Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus stwierdziła, że głosami: 19 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr I/2024 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 7 maja 2024 roku.

13. Zakończenie sesji. - 16:59:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus dokonała zamknięcia obrad II sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (17:00:56)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek