Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek III sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 20.06.2024r.


Termin: 20.06.2024, g. 12:00

Miejsce: Sala obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z II sesji odbytej w dniu 16.05.2024r.pdf (91,74KB)

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na III sesję.pdf (103,43KB)

 4. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

  PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2023.pdf (199,15KB)

 5. 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2023.

  PDFOcena stanu sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2023.pdf (1,22MB)

 6. 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2023 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2024 rok.

  PDFSRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI PCPR W OLEŚNIE ZA 2023 WRAZ Z WYKAZEM POTRZEB.pdf (2,74MB)

 7. 7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej za 2023 rok.

  PDFSPRAWOZDANIE ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ za 2023r.pdf (475,91KB)

 8. 8. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 r.

  PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023.pdf (2,99MB)

 9. 9. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2023 rok.

  PDFRAPORT O STANIE POWIATU ZA 2023 ROK.pdf (1,48MB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

  PDFProjekt Uchwały RP w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w?Oleśnie.pdf (216,40KB)

 11. 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok:
  1. a. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok;

   PDFBilans jednostki 2023.pdf (169,11KB)

   PDFBilans z wykonania budżetu 2023.pdf (134,68KB)

   PDFRachunek zysków i strat 2023.pdf (143,00KB)

   PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2023.pdf (128,73KB)

   PDFInformacja dodatkowa 2023.pdf (216,57KB)

   PDFZałącznik informacja dodatkowa 2023.pdf (1,09MB)

  2. b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok;

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 r.pdf (453,09KB)

   PDFKorekta sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023r.pdf (285,61KB)

   PDFSprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2023.pdf (2,93MB)

   PDFKorekta sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2023.pdf (2,94MB)

  3. c. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2023 rok;

   PDFInformacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego na dzień 31.12.2023r.pdf (183,73KB)

  4. d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok;

   PDFUchwała SORIO w Opolu Nr S.26.2024 z dnia 12.04.2024r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 r.pdf (104,43KB)

  5. e. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok i sprawozdania finansowego za 2023 rok;

   PDFUchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 22.04.2024r.pdf (89,51KB)

  6. f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;

   PDFOpinia SO RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (114,31KB)

  7. g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok;

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z?wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023?rok.pdf (220,87KB)

  8. h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w?Oleśnie.pdf (220,77KB)

 12. 12. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w?Oleśnie.pdf (1,57MB)

  2. b. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (4,60MB)

  3. c. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i?Współuzależnienia w?Oleśnie.pdf (2,28MB)

  4. d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie a Firmą IG Pharm Katarzyna Jaskowiec Spółka Jawna Olesno ul. Pieloka 15F/1 na okres 10 lat, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w?Oleśnie a?Firmą IG Pharm Katarzyna Jaskowiec Spółka Jawna na okres 10?lat.pdf (552,59KB)

  5. e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr II/6/2024 z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w?Oleśnie Nr II.6.2024 z?dnia 16?maja 2024r.pdf (240,27KB)

  6. f. w sprawie załatwienia petycji z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie nagrywania i udostępniania nagrań z przebiegu posiedzeń komisji Rady Powiatu w Oleśnie,
  7. PDFPetycja z dnia 3.06.2024r.pdf (203,45KB)
   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie załatwienia petycji z?dnia 3?czerwca 2024?roku w?sprawie nagrywania i?udostępniania nagrań z?przebiegu posiedzeń komisji Rady Powiatu w?Oleśnie.pdf (331,98KB)

  8. g. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Zębowice,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Zębowice.pdf (782,43KB)

   PDFUchwała ZWO w sprawie uzgodnienia pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.pdf (415,60KB)

   PDFOpinia Gminy Ozimek.pdf (580,64KB)

   PDFOpinia Zarządu Powiatu Kłobuckiego.pdf (78,65KB)

   PDFOpinia Zarządu Powiatu w Kluczborku.pdf (61,26KB)

   PDFOpinia Zarządu Powiatu w Lublińcu.pdf (1,03MB)

   PDFOpinia Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich.pdf (397,70KB)

   PDFOpinia Zarządu Powiatu Wieruszowskiego.PDF (263,58KB)

  9. h. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030.pdf (2,22MB)

  10. i. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,11MB)

  11. j. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI/329/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024 – 2029.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI.329.2023 z dnia 28.12.2023r.pdf (4,09MB)

 13. 13. Wolne wnioski i interpelacje.
 14. 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół nr II.2024 z sesji odbytej w dniu 16.05.2024r.pdf (253,11KB)

 15. 15. Zakończenie sesji.