Przejdź do treści strony WCAG

Pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki

Dokumenty:
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz 1186 z późn. zm

Wnioski do pobrania:

B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę..RTF 

RTFB-4 Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia.RTF

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a stosuje się odpowiednio.

2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848).

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

   1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

   2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć: 

1) zgodę właściciela obiektu;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

 

Kogo dotyczy:
 
osób prawnych i fizycznych

Miejsce załatwienia:

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, parter pok. nr 8, 9

 
Naczelnik Wydziału AB - mgr inż. Grażyna Karpińska, telefon: 34/359-78-33, 35, 37, pok. nr 9a
 
Osoby/osoba prowadząca sprawy:

Gmina Olesno, pok. nr 9

mgr inż. Małgorzata Wójcik - inspektor w Wydziale AB

Gabriela Palmer - inspektor w Wydziale AB

telefon informacyjny: 34/359-78-33, 35, 37 wew. 551

Gmina: Gorzów Śląski, Rudniki, Radłów, pok. nr 8

inż. Grzegorz Dorynek - inspektor w Wydziale AB

telefon informacyjny: 34/359-78-33, 35, 37 wew. 552

Gmina: Dobrodzień, Zębowice, pok. nr 8

mgr inż. Jolanta Piecuch - inspektor w Wydziale AB

telefon informacyjny: 34/359-78-33, 35, 37 wew. 552

Gmina Praszka, pok. nr 8

mgr inż. arch. Marcel Świtała - podinspektor w Wydziale AB

Telefon informacyjny: 34/359-78-33, 35, 37 wew. 552


E-mail informacyjny:
 

Godziny pracy:
 
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30; wtorek: 7.30 - 16.00; piątek: 7.30 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
do 30 dni - w przypadku pozwolenia na rozbiórkę oraz 21 dni w przypadku zgłoszenia rozbiórki

Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę - do odbioru w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, pok. nr 8 i 9; zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszenia rozbiórki - pocztą

Opłaty skarbowe:

za pozwolenie na rozbiórkę opłata skarbowa w wysokości 36,00 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) na konto: Gminy Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
 
Tryb odwoławczy:
 
przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Oleskiego od decyzji:
- sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbiórki,
- pozwolenia na rozbiórkę lub odmowy wydania pozwolenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.