Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zezwoleń na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w punktach zbierania pojazdów

 

Pojazdy magazynuje się, zabezpieczając przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia przed uszkodzeniem.

Wymagane dokumenty
  • wniosek zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.),
  • kopie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczące przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania odpadów,
  • plan sytuacyjny z naniesieniem obiektów i urządzeń związanych z gospodarką odpadami,
  • kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • kopia tytułu prawnego do terenu lub obiektu gdzie prowadzona będzie działalność,
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został sporządzony lub zaświadczenie gminy o nieobjęciu nieruchomości przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • kopia pozwolenia na użytkowanie obiektu lub kopia zaświadczenia o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.  poz. 1186 z poźn. zm.) jeżeli są wymagane.

 

Warunki dla punktu na zbieranie (magazynowanie) pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Teren punktu zbierania pojazdów powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony.

Powierzchnia przeznaczona do magazynowania przyjmowanych pojazdów do punktu zbierania pojazdów powinna być utwardzona, szczelna, nie mniejsza niż 200 m2 oraz wyposażona w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

W punkcie zbierania pojazdów wyznacza się pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy.

Punkt zbierania pojazdów należy wyposażyć w:

•             wagę lub inne urządzenie ważące, o skali ważenia do minimum 3,5 Mg;

•             szafę metalową służącą do przechowywania dokumentów przyjętych pojazdów;

•             odpowiednią do jego powierzchni ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z magazynowanych pojazdów.

 

Kogo dotyczy:
 
przedsiębiorcy prowadzący punkt zbierania pojazdów


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 4Osoby/osoba odpowiedzialna:

Agnieszka DorynekTelefon informacyjny:
 
034/359-78-33 wew.531


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7.30 - 15.30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
miesiąc, w szczególnych przypadkach 2 miesiące


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów


Opłaty skarbowe:
 
616,00
 
Podstawy prawne:
 
1) art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2) art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 z późn. zm.), 
3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z późn. zm.), 
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r., Nr 75 poz. 476), 
5) rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1240), 
6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
 
Tryb odwoławczy:
 
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Oleskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
 
Uwagi:
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno