Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

Wymagane dokumenty
 

Wniosek zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 z późn. zm.)  o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zawierający:

 1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
 2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
 5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
 6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie w postaci papierowej i postaci elektronicznej;
 • plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.                                                      

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku  o wydanie zezwolenia dołącza się:

 • dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
 • dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2, w postaci papierowej i postaci elektronicznej.
 

Kogo dotyczy:
 
prowadzących instalację objętą wspólnotowym lub krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji


Miejsce załatwienia:
 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 4


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Dagmara Stróżna


Telefon informacyjny:
 
034/359-78-33 wew. 531


E-mail informacyjny:
 


Godziny pracy:
 
7:30 - 15:30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
miesiąc, w szczególnych przypadkach 2 miesiące


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie. Odbiór na miejscu lub przesłanie pocztą


Opłaty skarbowe:
 
82,00 zł
 
Podstawy prawne:
 
1) art. 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 z późn. zm.), 
 
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Oleskiego
 
Uwagi:
 
Opłatę należy uiścić na rachunek:
Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno