Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dobrodzień: Dostawa produktów do żywienia dojelitowego

 Dobrodzień, dnia 14.03.2012 r.

 Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów do żywienia dojelitowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu przesyła zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę produktów do żywienia dojelitowego.

Na przetarg nieograniczony wpłynęły dwie oferty:

1.      „ASCLEPIOS” S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44

2.      PGF „URTICA” Sp. z o.o. 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 punktacja: 0,989

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Cena brutto: 80 367,30 zł.

Punktacja : 1,000

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

O miejscu i terminie powiadomimy Państwa telefonicznie.

Dziękujemy za udział w przetargu i przygotowanie ofert. 

 

Dyrektor

mgr Danuta Skrzeszowska


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

im. Królowej Karoli

ul. Oleska 5 46-380 Dobrodzień

SPZOL                                                            Tel./ fax.  034/3575543    E-Mail: spzol@op.pl  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................_...................................................................................------------------------------------...................................-

Dobrodzień, 01.03.2012r.

                                                                  Wykonawcy - wszyscy

 

Dotyczy:               Przetarg nieograniczony

Znak sprawy:        Dostawa produktów do żywienia dojelitowego

 

Pytanie:

1.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu EasyBag 1000ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie:

2.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 diety Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie:

3.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 diety Fresubin HP Energy w opakowaniu EasyBag 1000ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie:

4.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml w ilości 1200 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie:

5.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 diety Fresubin 1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml – bogatobiałkowej z argininą i glutaminą, bogatoresztkowej z dodatkiem kwasów tłuszczowych omega3, wspomagającej leczenia ran i odleżyn?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.WYKONAWCY
(wszyscy)
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego: DOSTAWA PRODUKTÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO
 
 
 
Pytanie 1 – dot. przedmiotu zamówienia
 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający pod pojęciem produktu równoważnego pod względem farmaceutycznym i terapeutyczny ma na myśli produkt o takim samym składzie chemicznym, dawce oraz wskazaniach terapeutycznych?
Odp.:
Tak, Zamawiający przyjmuje powyższą definicję równoważności.
Pytanie 2 – dot. przedmiotu zamówienia
 
W związku z dopuszczeniem do oferty przetargowej na podstawie odpowiedzi z dnia 29.02.2012r. w pozycji nr 5 zestawów do żywienia do pompy Applix Smart, w zastępstwie zestawów Flocare zestaw do worków do pompy Flocare Infinity, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż proponowany przyrząd do podawania diet nie jest kompatybilny z pompą Flocare Infinity.
Z uwagi na fakt, iż brak kompatybilności uniemożliwia podaż diet zawracamy się z prośbą o odstąpienie od dopuszczenia do zaoferowania w ofercie przetargowej w poz. Nr 5 zaproponowanych zestawów gdyż nie spełniają one warunku produktu równoważnego a tym samym nie spełniają zapisów zawartych w SIWZ.
Odp.:
Zamawiający dopuścił zestawy do żywienia do pompy Applix Smart jednak nie w zastępstwie zestawów Flocare. Porównanie zaproponowanych produktów nastąpuje na etapie oceny ofert a nie zadawania pytań do SIWZ. Zamawiający na tym etapie nie wie jakie produkty zostaną zaoferowane przez poszczególnych Wykonawców.

 ______

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
im. Królowej Karoli
ul. Oleska 5 46-380 Dobrodzień
SPZOL                                                            Tel./ fax. 034/3575543    E-Mail: spzol@op.pl  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................_...................................................................................------------------------------------...................................-
 
                                                                                                                
Dobrodzień, 29.02.2012r.
 
 
 
                                                                  Oferenci - wszyscy
 
 
 
 
Dotyczy:               Przetarg nieograniczony
 
Znak sprawy:        Dostawa produktów do żywienia dojelitowego
 
 
Pytanie:
1.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml w ilości 1200 sztuk - Dieta kompletna w płynie, bez dodatku smakowego, oparta na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki 5,5 g/100 ml, normokaloryczna (1 kcal/ml), bezresztkowa z zawartością argininy 0,67g/100 ml wspomagająca leczenie ran, ze zwiększoną zawartością składników ważnych w procesie leczenia ran i odleżyn do podaży przez zgłębnik lub przez stomię?
Odpowiedź:
     Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie:
2.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 zestawu do opakowań EasyBag do pompy Applix Smart?
Odpowiedź:
     Zamawiający wyraża zgodę.
 
 
 
                                                                                        Z poważaniem

_____________________________________________________________________________________________________

Dobrodzień: Dostawa produktów do żywienia dojelitowego
Numer ogłoszenia: 44639 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu , ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień, woj. opolskie, tel. 034 3575543, faks 034 3575543.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów do żywienia dojelitowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów do żywienia dojelitowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy formularz cenowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie