Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa w rozbiciu na 2 zadania (grupy) Numer ogłoszenia: 57117

 

Olesno, dnia 2012-03-15

                  Olesno, dnia 2012-03-21
 
 
Nr RIZ. 272.1.2012
                                  
ZAWIADOMIENIE
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej PRASZKA –obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra  i GEO INFO V Mapa.
            Zarząd Powiatu w Oleśnie przesyła zawiadomienie o wyniku postępowania na wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej PRASZKA –obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra  i GEO INFO V Mapa.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów- punktacja
Zadanie nr 1: 1,000
Zadanie nr 2: 1,00
 
Numer
 oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Punktacja zadanie nr 1
Punktacja 
zadanie nr 2
1.
Przedsiębiorstwo Informatyczno-Geodezyjno- Budowlane „GEOPLUS” Andrzej Rubczewski
Ul. Nałkowskiej 36, 82-300 Elbląg
0,9179
 
0,9052
 
2.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne w Krakowie sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 
0,7659
 
0,7666
3.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., ul. Jaracza 4,
42-200 Częstochowa
0,9131
0,8951
4.
GEOS –Geodezja i Nieruchomości Dariusz Szczepański ul. Bpa. Jarosława 7/36, 48-300 Nysa
0,9243
0,9438
6.
Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Spółka z o.o. Ul. Mikołowska 100a. 40-065 Katowice
0,4664
0,3324
7.
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Spółka z o.o. 90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5
0,9484
0,9221

 

 
                                                                                                                      Starosta Oleski
                                                                                                                       Jan Kus

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

WYJAŚNIENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  wykonanie modernizacji  istniejącej  ewidencji gruntów i założenie ewidencji  budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej PRASZKA –obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra  i GEO INFO V Mapa.

 

Pytanie nr 1: Proszę podać opłaty za zgłoszenie i przyjęcie operatu (kwotowo) z uwagi na różne interpretacje rozporządzenia o opłatach

Odpowiedź: Opłaty za zgłoszenie pracy do ośrodka wynikają z tabeli nr III poz.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. opisanego w pkt. 2.1.4 projektu modernizacji ewidencji gruntów. Trudno ustalić jaka będzie ostatecznie  liczba budynków dla których założona zostanie ewidencja. Szacunkowo przyjąć można , że przy szacowanej liczbie budynków 2026 dla 1 zadania i 1870 dla zadania 2 łączny koszt opłaty wyniesie

(2026 budynków + 1870 budynków )* 3 zł/budynek =  11 688 zł

Przy ustaleniu opłaty nie stosuje się współczynnika 0,01 dla budynków, które są w bazie . Współczynnik ten stosuje się  tylko dla budynków nowo pomierzonych.

Do kosztów ośrodka należy doliczyć ewentualne koszty reprodukcji dokumentów zasobu , które wykonawca zechce reprodukować w PODGiK w Oleśnie. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć , jakie dokumenty  i  w jakiej ilości zechce reprodukować wykonawca.

 Koszt reprodukcji dokumentu formatu A4 wynosi 0,25 zł/ format A4 , a dla dokumentów stanowiących wielokrotność formatu A4 odpowiednią wielokrotność kwoty 0,25 zł/ format A4

Pytanie nr 2: Proszę podać ilość granic działek, których linie graniczne przecinają budynki zgodnie z wymogami projektu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali I. cel  zakres prac modernizacji ewidencji

Odpowiedź: Działki które pozostają w relacji z budynkiem ( linie graniczne przecinają budynki) określono w załączniku nr 2 do projektu modernizacji.

Pytanie nr 3: Proszę podać ilość budynków do pomiaru dla których brak danych do ich analitycznego określenia współrzędnych.

Odpowiedź: Zamawiającemu nie jest znana ostateczna liczba budynków podlegających pomiarowi. Projekt modernizacji zakłada, że wykonawca w wyniku wykonania wywiadu terenowego ustali budynki wymagające pomiaru i je pomierzy. Z szacunkowej liczby budynków w prowadzonej przez zamawiającego bazie danych  150 budynków posiada inny niż „Pomiar na osnowę” atrybut metody pozyskania danych. (odpowiednio 24,6 i 120 dla zadań 1, 2 i 3 ujętych w projekcie modernizacji) i potencjalnie te wymagają pomiaru wraz z budynkami, których kontur nie jest zobrazowany w prowadzonej bazie danych.

 

Olesno, dnia 15 marca 2012 r.

Mariusz Chlebowski – Geodeta Powiatowy


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa w rozbiciu na 2 zadania (grupy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa w rozbiciu na 2 zadania (grupy): Zad. Nr 1 - obręby Aleksandrów, Kiczmachów, Kik , Kozioł , Kowale Parcela, Kowale, Przedmość Zad. Nr 2- obręby Brzeziny, Rozterk, Kuźniczka, Skotnica, Rosochy, Szyszków, Prosna, Tokary, Strojec.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jako część swojej oferty zapewni wadium w wysokości: - zadanie nr 1 - 2.000,00 zł - zadanie nr 2 - 2.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonanie min. 2 usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, którego minimalna wielkość wyniosła 200 budynków każda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne- wykonawcy bądź osoby bezpośrednio zatrudnione przy realizacji zamówienia,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

II.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy

II.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój nr 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2012 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie