Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha

Strona archiwalna

 

Olesno  2012-03-30

 

I N F O R M A C J A

 

            Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że w dniu 22.03.2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śl. 6 przeprowadzony  został  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na km. 1 o powierzchni0,6097 habędącej własnością Powiatu Oleskiego, uregulowanej w księdze wieczystej  KWOP1L/00050279/3.

Cena wywoławcza  wynosiła  150 000,00 zł netto .

W wyżej wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden uczestnik, jak również nie wpłynęło określone w ogłoszeniu wadium.

Wobec powyższego uznaje się, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 


O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Praszce obręb Zawisna, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  31/2  na km. 1 o powierzchni  0,6097 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00050279/3. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność  w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość nie zmieniła swojego przeznaczenia i znajduje się w strefie przemysłowo-składowej, podstawowe przeznaczenie to zabudowa produkcyjna, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, urządzenia obsługi technicznej i transportowej.

2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 03.11.2011 r. złożyć wniosek o jej nabycie .

4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi:

  • w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 08.11.2007 r., 24.01.2008 r., 24.04.2008 r. i 07.08.2008 r.
  • w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 22.10.2009 r., 07.01.2010 r. i 29.07.2010 r.
  • w trzeciej procedurze odbył się przetarg w dniu 15.12.2011 r.

które zakończyły się wynikami negatywnymi.

5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6,w  pokoju  nr  3 w dniu 22.03.2012  r., o godz. 11.00 . 

6. Cena wywoławcza wynosić będzie  150 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto 1 500,00 zł.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  20 000,00 zł, 

płatne najpóźniej  do dnia  19.03.2012 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na  wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy . 

9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.

10. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał .

11. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.