Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Radawiu przy ul. Szkolnej

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.   z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Radawiu przy ul. Szkolnej,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 791/154 na k.m. 3, o powierzchni 0,0898 ha.

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Radawiu przy ul. Szkolnej,oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  791/154  na k. m. 3 o powierzchni 0,0898 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00053265/3. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice w/w nieruchomość połozona jest częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi oraz częściowo w terenach parków i zieleni ogólnodostepnej

2.      Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

3.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 26.04.2012 r. złożyć wniosek o jej nabycie .

4.      Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie , przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w  pokoju  nr  3 w dniu 14.06.2012  r.,o godz. 1100

5.      Cena wywoławcza wynosić będzie  18 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto 180,00 zł.

6.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  2 500,00 zł, najpóźniej  do dnia  11.06.2012 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

7.      Wadium wpłacone przez uczestnika , który  przetarg  wygrał , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika , który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na  wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy . 

8.      Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi  dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.

9.      Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu , osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie , najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał .

10.  Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu .

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani    mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska , Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.