Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Powrót

 

 

Oferta Publicznej Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie

dotycząca form współpracy poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi powiatu oleskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

 

 

Oferta Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie

dotycząca form współpracy poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi powiatu oleskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018.

PRZEDSZKOLE

pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie poradni:

tematyka (tytuł); forma pomocy (diagnoza, zajęcia gr./warsztaty/prelekcje/konsultacje)

pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach:

tematyka (tytuł); forma pomocy (diagnoza, zajęcia gr./warsztaty/prelekcje/konsultacje)

 

 

dla dziecka

 

dla rodziców/opiekunów

 

dla nauczycieli/ wychowawców

 

dla dziecka

 

 

dla rodziców/opiekunów

dla dyrektorów/nauczycieli/ wychowawców

 

Diagnoza dziecka przedszkolnego, opiniowanie i orzekanie względem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym dziecka z niepełnosprawnościami:

pedagodzy, psycholodzy, logopedzi poradni;

cały rok w zależności od potrzeb terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

interwencja w sytuacji kryzysu i objęcie dziecka wsparciem.

 

Porady i konsultacje po badaniach;

porady i konsultacje bez badań w sprawach dziecka

-terapia rodzin

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” -warsztaty dla rodziców(J.Widera,L.Nocuń,A.Mońka-Kabata,M.Wiecha)

 

Grupa wsparcia dla asystentów, n-li wspomagających dziecko z autyzmem (B. Barut, A. Mońka Kabata)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” -warsztaty dla wychowawców-(J.Widera,L.Nocuń,A.Mońka-Kabata,M.Wiecha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja dziecka na wniosek przedszkola za zgodą rodzica.

Badania przesiewowe dziecka 5-6 letniego (jako element rozpoznawania potrzeb), specjaliści poradni

„Poznajemy internet”-zajęcia warsztatowe (J. Widera, K. Ogórek)

„Sposób na nudę, czyli jak aktywnie spędzać czas” zajęcia warsztatowe (J. Widera)

Trening ogólnorozwojowy dzieci w wieku przedszkolnym (Przedszkole Nr 4 w Oleśnie); grupowe zajęcia, metody warsztatowe (B. Brucka, K. Ogórek)

Porady i konsultacje po badaniach przesiewowych specjaliści poradni

„Od pierwszego krzyku i gaworzenia do pięknego mówienia”- prelekcja (B. Barut, M. Szcurek)

„Kiedy pozwolić ,kiedy zabronić”-warsztaty dla rodziców (J. Widera)

„Jak zachęcić dziecko do samodzielności”- warsztaty dla rodziców (J. Widera)

„Mamo, Tato! Mogę pójść do szkoły” -warsztaty dla rodziców (J. Widera)

„Dojrzałość szkolna”

„Jak dobrze przygotować dziecko do pójścia do szkoły” - „Co dziecko powinno wiedzieć i umieć za nim pójdzie do szkoły”-prelekcja (B. Brucka, A. Mońka-Kabata B. Barut, M. Maczyńska)

„Wychowanie od A do Z”-prelekcja (A. Mońka –Kabata, M. Maczyńska)

-„Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka”-prelekcja (B. Brucka, A. Krzykawiak-Pinkosz)

-„ Jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby dziecka” prezentacja (B. Brucka, A. Mońka-Kabata)

 

 

 

Wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb, tworzeniu IPET (specjaliści do pracy z dzieckiem z autyzmem, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, oligofenopedagog)

 

Zadania przedszkola, szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg nowego prawa oświatowego” rada szkoleniowa- dyr.J. Górka,

-„Jak skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom dzieci” – prezentacja, warsztaty; B. Brucka, A. Krzykawia-Pinkosz

„ Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową” – prezentacja, warsztaty; B. Brucka, A. Krzykawia-Pinkosz

„Uwrażliwienie na potrzeby dziecka” prezentacja ;

B. Brucka, A. Mońka-Kabata

„Mutyzm wybiórczy”-prelekcja (B. Barut, A. Mońka-Kabata)

 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”- warsztaty dla wychowawców-

(J.Widera, L. Nocuń, A. Mońka- Kabata, M. Wiecha)

 

 

 

Oferta Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie

dotycząca form współpracy poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi powiatu oleskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018.

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III

pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie poradni:

tematyka (tytuł); forma pomocy (diagnoza, zajęcia gr./warsztaty/prelekcje/konsultacje)

pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach:

tematyka (tytuł); forma pomocy (diagnoza, zajęcia gr./warsztaty/prelekcje/konsultacje)

 

dla dziecka/ucznia

dla rodziców/opiekunów

dla nauczycieli/ wychowawców

dla dziecka/ucznia

dla rodziców/opiekunów

dla dyrektorów/nauczyciel/ wychowawców

Diagnoza ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -opiniowanie i orzekanie, w tym dziecka z niepełnosprawnościami: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi poradni; cały rok w zależności od potrzeb

 

Trening EEG biofeedback-zaj.indywidualne;1x w tygodniu 45 min; dla uczniów SP, kl. I-III .-;J, Górka, J. Widera, B. Brucka

 

Terapia indywidualna: pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, wspierająca i stymulująca rozwój dzieci- pedagodzy, psycholodzy, logopedzi poradni; cały rok w zależności od potrzeb

 

Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe; (B. Brucka, K. Ogórek)

 

Porady i konsultacje po badaniach;

 

Porady i konsultacje bez badań w sprawach dzieci i młodzieży; specjaliści poradni

 

Prelekcja dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia grupowe m.in. m.in. na temat przestrzegania granic, trudnych zachowań dzieci (B. Brucka, K. Ogórek)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”-warsztaty dla rodziców-(J. Widera, L. Nocuń, A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

Grupa konsultacyjna dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (branżowych) zawodowych (A. Krzykawiak – Pikosz, B. Brucka)

Grupa wsparcia dla asystentów, n-li dziecka z autyzmem (B. Barut, A. Mońka Kabata)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” -warsztaty dla wychowawców- (J. Widera, L. Nocuń, A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

 

 

Obserwacja dziecka na wniosek szkoły za zgodą rodzica.

 

Badania przesiewowe „Platformą zmysłów”(B. Barut)

 

Badania przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji (J. Widera)

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne- warsztaty (B. Barut, M. Wiecha)

 

„Wsparcie na starcie”-warsztaty dla kl. I (B. Barut, M. Wiecha)

Cykl zajęć warsztatowych wspierających rozwój dzieci (4x2 godz.) (A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

„Szczypta złości smak radości” warsztaty (B. Brucka, A. Mońka-Kabata)

„W grupie siła”-warsztaty dla kl. III-IV(J. Widera, K. Ogórek)

„Poznajemy normy, reguły klasowe (kontrakt klasowy):

„Diagnozowanie klasy, jako grupy społecznej” (B. Brucka, A. Mońka-Kabata)

 

„Integracja grupy, budowanie klimatu zaufania w grupie – klasy I-III (B. Brucka, A. Mońka-Kabata, J. Widera, K. Ogórek)

 

 

„Bezpieczny Internet”, „Sieciaki” (A. Sajdyk, B. Barut, M. Wiecha)

 

Punkt konsultacyjny (SP Bodzanowice, SP Szemrowice)-A. Sajdyk, M. Maczyńska

 

 

 

„Cyberprzestrzeń-przyjaciel czy wróg”-prelekcja (A. Sajdyk, B. Barut)

 

-Punkt konsultacyjny (SP Bodzanowice, SP Szemrowice)-A. Sajdyk, M. Maczyńska

 

Wychowanie od A do Z”-prelekcja (A. Mońka-Kabata, B. Barut, M. Maczyńska)

 

Czy ja mogę na to pozwolić”-granice w wychowaniu. Warsztaty (J. Widera, K. Ogórek)

 

Porady i konsultacje

 

 

Jak rozpoznać przemoc w rodzinie”-prelekcja(specjaliści poradni)

 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”-cz. I, cz. II, cz. III

cykl warsztatów

(A. Mońka- Kabata, J. Widera, L. Nocuń)

 

Mam dziecko z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera- prelekcja (A. Monka-Kabata, B. Barut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania szkoły(n-li, dyrektora ) w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg nowego prawa oświatowego” rada szkoleniowa- dyr. J. Górka,

 

Wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb, tworzeniu IPET (specjaliści do pracy z dzieckiem z autyzmem, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, oligofenopedagog)

 

 

„Uwrażliwienie na potrzeby dziecka” prezentacja ,mini wykład

(B. Brucka, A. Mońka-Kabata)

 

„Dziecko nadpobudliwe w szkole”-warsztaty (J. Widera, K. Ogórek)

 

Punkt konsultacyjny (SP Bodzanowice, SP Szemrowice)-A. Sajdyk, M. Maczyńska

 

„Wywiadówka na 5+”-mini wykład” (B. Barut, M. Wiecha, A. Sajdyk)

 

Metody pracy z dzieckiem z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera- prelekcja (A. Monka-Kabata, B. Barut)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” -warsztaty dla wychowawców-(J. Widera, L. Nocuń, A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV -VIII ORAZ KL. II-III GIMNAZJUM

 

Diagnoza, opiniowanie i orzekanie względem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnego – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi poradni; cały rok w zależności od potrzeb

Diagnoza rozwoju społeczno-emocjonalnego ucz. kl. IV-VI testem ”TROS-KA” pedagodzy, psycholodzy, logopedzi poradni;

Trening EEG biofeedback-zaj.indywidualne;1x w tygodniu 45 min; dla uczniów SP, kl. IV-VIII. J, Górka, J. Widera, B. Brucka

Terapia indywidualna, pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna wspierająca i stymulująca rozwój dzieci- pedagodzy, psycholodzy, logopedzi poradni; cały rok w zależności od potrzeb

 

„Mam talent-jestem sobą”-grupowe zajęcia warsztatowe (A. Monka-Kabata, M. Maczyńska)

Porady i konsultacje po badaniach;

Porady i konsultacje bez badań w sprawach dzieci i młodzieży; specjaliści poradni

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”-warsztaty dla rodziców (J. Widera, L. Nocuń A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

 

Grupa konsultacyjna dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (branżowych) zawodowych (A. Krzykawiak – Pikosz, B. Brucka)

Grupa wsparcia dla asystentów, n-li dziecka z autyzmem (B. Barut, A. Mońka-Kabata)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”-warsztaty dla wychowawców-(J. Widera, L. Nocuń A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

„W grupie siła”-warsztaty dla kl. III-IV(J. Widera, K. Ogórek)

„Cyberprzemoc” profilaktyka uzależnień – (B. Brucka, A. Sajdyk, J. Górka, J. Widera, L. Nocuń)

„Czas dojrzewania”-warsztaty (M. Wiecha, A. Mońka –Kabata)

„Trening przyjazny dla mózgu” – warsztaty (B. Brucka, A. Krzykawia-Pinkosz)

„Asertywność, sztuka odmawiania”,

„Nie dziękuję”,

”Elementy zachowań asertywnych”-warsztaty (A. Mońka-Kabata, B. Barut, M. Maczyńska, J. Widera, K. Ogórek)

„Bądź mądry przed szkodą”-warsztaty (J. Widera, K. Ogórek)

„Techniki skutecznego uczenia się– warsztaty (B. Brucka, A. Krzykawia-Pinkosz, K. Ogórek, L. Nocuń)

„Bez złości mamy więcej radości, - warsztaty (Brucka, A. Mońka-Kabata)

Cyberprzemoc i mowa nienawiści-warsztaty (A. Mońka Kabata, M. Maczyńska)

„Świat zawodów” warsztaty klasa VI, (L. Nocuń)

„ Poznaję siebie”, kl. VII i II gim. (L. Nocuń)

„ Planuję ścieżkę kształcenia i kariery zawodowej kl. VIII i III gim. (L. Nocuń)

„ To, co dla mnie ważne”-warsztaty (B. Brucka, A. Krzykawia-Pinkosz)

„Nie pękaj, jak radzić sobie ze złością” (J. Widera, K. Ogórek,)

„Agresja i przemoc rówieśnicza”-warsztaty (J. Widera, M. Maczyńska, B. Barut)

„Zależni-niezależni – warsztaty (także MOS , MOW), (A. Krzykawia-Pinkosz, B. Brucka)

„Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie” (B. Brucka, A. Krzykawia-Pinkosz)

„Odkrywamy wartości w naszym życiu”(A. Krzykawia-Pinkosz, B. Brucka)

” Rozumiemy emocje swoje i innych”(A. Krzykawia-Pinkosz, B. Brucka)

„Jesteśmy różni - ale tacy sami”- warsztaty (A. Mońka-Kabata, B. Brucka, J. Widera, A. Sajdyk)

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o rynku Pracy dla uczniów kl. III gimnazjum; (J. Górka, L. Nocuń, PUP Olesno)

„Cyberprzestrzeń-przyjaciel czy wróg” zagrożenia w sieci -prelekcja

(A. Sajdyk, B. Barut, L. Nocuń)

„Moje dziecko wybiera szkołę i zawód”-prelekcja, prezentacja (L. Nocuń)

Punkt konsultacyjny (SP Bodzanowice, SP Szemrowice)-A. Sajdyk, M. Maczyńska

„Internet-przyjaciel czy wróg”-prelekcja (B. Barut)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”-cz. I, cz. II, cz. III

cykl warsztatów

(A. Mońka- Kabata, J. Widera, L. Nocuń)

„Jak rozpoznać przemoc w rodzinie”-prelekcja (specjaliści poradni)

Mam dziecko z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera- prelekcja (A. Monka-Kabata, B. Barut)

 

Zadania szkoły(n-li, dyrektora ) w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowym prawie oświatowym” rada szkoleniowa -dyr.J.Górka,

 

Wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb, tworzeniu IPET (specjaliści do pracy z dzieckiem z autyzmem, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, oligofrenopedagog

 

„Jak pracować z uczniem sprawiającym problemy –Metoda konstruktywnej konfrontacji”. Rada szkoleniowa; warsztaty-(J. Górka, A. Krzykawiak- Pinkosz, A. Sajdyk).

 

Sieć współpracy doradców zawodowych Powiatu Oleskiego”- szkolni doradcy zawodowi;1x na kwartał; Jolanta Górka, L. Nocuń

Punkt konsultacyjny celem świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (SP Bodzanowice, SP Szemrowice)-A. Sajdyk, M. Maczyńska

„Jak pracować z uczniem z ADHD”-

„Wywiadówka na 5+”-mini wykład (B .Barut, M. Wiecha, A. Sajdyk)

„Spróbujmy polubić rodziców”-mini wykład (A. Monka-Kabata, M. Wiecha)

„Jak rozpoznać przemoc w rodzinie”-prelekcja (specjaliści poradni)

Metody pracy z dzieckiem z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera- prelekcja (A. Mońka-Kabata, B. Barut)

„Psychologiczne aspekty wieku dojrzewania, a wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej”-prelekcja (A. Monka-Kabata)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” -warsztaty dla wychowawców- (J. Widera, L. Nocuń, A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

 

Oferta Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie

dotycząca form współpracy poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi powiatu oleskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA (W TYM BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie poradni:

tematyka (tytuł); forma pomocy (diagnoza, zajęcia gr./warsztaty/prelekcje/konsultacje)

pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach:

tematyka (tytuł); forma pomocy (diagnoza, zajęcia gr./warsztaty/prelekcje/konsultacje)

 

dla ucznia

dla rodziców/opiekunów

dla nauczycieli/ wychowawców

dla ucznia

dla rodziców/opiekunów

dla dyrektorów/nauczyciel/ wychowawców

Diagnoza, opiniowanie i orzekanie względem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia z niepełnosprawnościami – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi poradni; cały rok w zależności od potrzeb

Interwencja w sytuacji kryzysu i objęcie ucznia wsparciem psychologicznym (psycholodzy)

Terapia indywidualna pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, wspierająca i stymulująca rozwój - pedagodzy, psycholodzy, logopedzi poradni; cały rok w zależności od potrzeb

 

Terapia rodzin - (M. Maczyńska, A. Krzykawiak-Pinkosz)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”-warsztaty dla rodziców-(J. Widera, L. Nocuń, A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

Konsultacje i porady

Grupa konsultacyjna dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (branżowych) zawodowych (A. Krzykawiak – Pikosz, B. Brucka)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” -warsztaty dla wychowawców-(J. Widera, L. Nocuń, A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla kl. I-warsztaty (J. Widera K. Ogórek)

„Nie dziękuję-wprowadzenie w tematykę asertywności”-warsztaty (J. Widera, M. Maczyńska)

„Ekonomiczne techniki uczenia”-warsztaty (L. Nocuń, A. Mońka-Kabata, M. Szczurek)

„Aby się chciało, tak jak się nie chce”- warsztaty na temat motywacji (A. Mońka-Kabata, M. Wiecha)

„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”-warsztaty (L. Nocuń)

„Jak rozpoznać przemoc w rodzinie”-prelekcja (specjaliści poradni)

Porady i konsultacje

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”-cz. I, cz. II, cz. III

cykl warsztatów

(A. Mońka- Kabata, J. Widera, L. Nocuń)

Mam dziecko z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera- prelekcja (A. Monka-Kabata, B. Barut)

Wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb ucznia oraz w tworzeniu IPET (specjaliści zajmujący się wspomaganiem dz. z autyzmem, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofenopedagodzy)

„Wywiadówka na 5+”-mini wykład (B. Barut, M. Wiecha, A. Sajdyk)

„Spróbujmy polubić rodziców”-mini wykład (A. Monka-Kabata, M. Wiecha)

Sieć współpracy doradców zawodowych Powiatu Oleskiego”- 1x na kwartał; Jolanta Górka, L. Nocuń + pracownicy PUP

Metody pracy z uczniem z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera - prelekcja (A. Monka-Kabata, B. Barut)

Powrót

 • Zdrowie

  INFORMATOR - OPIEKA ZDROWOTNA 2015

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2012
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • opublikowano:
  21-05-2012 21:54
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • zmodyfikowano:
  18-12-2017 21:55
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 11598
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×