Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta poradni

Powrót

 

NOWOŚCI OFERTOWE NA ROK SZKOLNY 2012/2013


 

GRUPA KONSULTACYJNO – SUPERWIZYJNA

Adresat – pedagodzy szkolni, nauczyciele

Systematyczne spotkania służące dogłębnej analizie przedstawianych na grupie konkretnych trudnych sytuacji dotyczących udzielania pomocy uczniowi. Zespołowe opracowanie i dzielenie się informacjami zwrotnymi i doświadczeniami uczestników służy wypracowaniu skuteczniejszych strategii pomocy, wzrostowi kompetencji zawodowych i refleksji własnej pedagogów. Forma ta ma walor profilaktyki wypalenia zawodowego.

Realizacja – co miesięczne spotkania na terenie poradni – 3 godziny


 

PROFILAKTYKA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Adresat – rady pedagogiczne

Zajęcia dostarczające podstawowej wiedzy i uwrażliwiające pedagogów na szereg zagrożeń cywilizacyjnych płynących ze specyficznych zmian społecznych, demograficznych, mentalnościowych, wpływu mediów etc na rozwój dzieci i młodzieży. Przedstawienie roli szkoły
i poradni w profilaktyce tych zagrożeń.

Realizacja – prelekcja, dyskusja podczas spotkania rady pedagogicznej – 45 min.


 

MŁODZIEŻ NA DOPINGU – WSPÓŁCZESNE UŻYWKI

Adresat – rady pedagogiczne

Zajęcia dostarczające podstawowej wiedzy i uwrażliwiające pedagogów na zagrożenia płynące ze współczesnych i ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży środków oddziałujących psychoaktywnie. Propozycje działań profilaktycznych i zaradczych.

Realizacja – prelekcja, dyskusja podczas spotkania rady pedagogicznej – 45 min.


 

KREATYWNA EDUKACJA – CZY MOŻNA BYĆ JESZCZE AUTORYTETEM DLA MŁODZIEŻY

Adresat – rady pedagogiczne

Zajęcia zachęcające do refleksji i dyskusji nad istotą i formami kształcenia dzieci i młodzieży
w obliczu współczesności wymagającej dużych umiejętności twórczej adaptacji i plastyczności rozwoju osobistego.

Realizacja – prelekcja, dyskusja podczas spotkania rady pedagogicznej – 45 min.


 

ZABAWY ROZWIJAJĄCE MOWĘ

Adresat – dzieci w wieku przedszkolnym

Wspomaganie rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, profilaktyka logopedyczna.

Realizacja – 1 godzina w tygodniu, zajęcia grupowe w poradni.


 

NIE PĘKAJ – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI

Adresaci – uczniowie gimnazjum

Doskonalenie rozumienia znaczenia uczuć w życiu człowieka. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania uczuć przyjemnych i przykrych. Zapoznanie z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami. Nabycie umiejętności rozładowania przykrych emocji
i napięć.

Realizacja – zajęcia warsztatowe w klasach szkolnych w obecności wychowawcy – 3 godziny.


 

W DUECIE ZE ZŁOŚCIĄ

Adresaci – uczniowie gimnazjum

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania złości, gniewu, własnych i cudzych uczuć. Uświadomienie potrzeby nieagresywnego reagowania na przemoc. Nabycie umiejętności konstruktywnego panowania nad złością.

Realizacja – zajęcia warsztatowe w klasach szkolnych w obecności wychowawcy – 2 godziny.


 

MOJE WARTOŚCI

Adresaci – uczniowie gimnazjum

Budowanie własnego systemu wartości oraz szacunku do innych osób. Uświadomienie sobie najważniejszych dla siebie wartości. Rozumienie znaczenia wartości w życiu swoim i innych.

Realizacja – zajęcia warsztatowe w klasach szkolnych w obecności wychowawcy – 2 godziny.


 

GRANICE I KONSEKWENCJE W WYCHOWANIU DZIECKA

Adresaci – rodzice uczniów klas I-III

Uświadomienie rodzicom konieczności nakładania ograniczeń w wychowaniu dziecka i wyciągania konsekwencji z braku ich przestrzegania. Ukazanie znaczenia granic i konsekwencji w rozwoju emocjonalno – społecznym dziecka.

Realizacja – zajęcia warsztatowe z grupą rodziców na terenie szkoły – 2 godziny.


 

UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ W SZKOLE

Adresaci: Rodzice uczniów klas I- III

Wzbogacenie wiedzy rodziców na temat dysleksji rozwojowej. Zapoznanie z symptomami i objawami dysleksji rozwojowej na poziomie klas I-III. Uświadomienie znaczenia zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku na poziomie klas nauczania zintegrowanego dla powodzenia w nauce na wyższych etapach edukacyjnych.

Realizacja – zajęcia z grupą rodziców na terenie szkoły – 2 godziny.


 

DZIECKO ZAHAMOWANE PSYCHORUCHOWO

Adresaci – grupa rodziców dzieci przedszkolnych

Zapoznanie rodziców z symptomami typowymi dla dziecka zahamowanego psychoruchowo oraz przyczynami. Ukazanie konieczności pomocy dziecku poprzez aktywizowanie i pobudzanie.

Realizacja – prelekcja, 1 godzina.


 

ROZWÓJ MOWY DZIECI. WADY WYMOWY A POWODZENIE W NAUCE. ZAPOBIEGANIE TRUDNOŚCIOM W NAUCE

Adresaci – rodzice dzieci przedszkolnych

Przekazanie podstawowej wiedzy o rozwoju i zaburzeniach mowy dzieci i profilaktyce trudności w nauce

Realizacja – wykład, dyskusja, czas trwania zajęć – 2 godziny.


 

6-LATEK PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ? – WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECJA 5-LETNIEGO

Adresaci – rodzice dzieci przedszkolnych.

Zapoznanie rodziców z argumentami przemawiającymi za rozpoczynaniem nauki szkolnej w wieku 6 lat. Rola rodzica w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Realizacja – wykład, dyskusja,czas trwania zajęć – 2 godziny.


 

DZIECKO A TELEWIZJA. MEDIA WRÓG CZY SPRZYMIERZENIEC?

Adresaci – rodzice dzieci przedszkolnych, rodzice dzieci uczęszczających do klas I-III.

Zapoznanie rodziców z korzyściami i zagrożeniami płynącymi z telewizji i Internetu oraz konstruktywnym wykorzystaniem mediów dla wspomagania rozwoju dziecka.

Realizacja – wykład, dyskusja, czas trwania zajęć – 2 godziny.


 

MOJE DZIECKO UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNEYCH. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Adresaci: rodzice dzieci przedszkolnych, rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej

Przekazanie podstawowej wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle prawa oświatowego.

Realizacja – wykład, dyskusja, czas trwania zajęć – 2 godziny.


 

MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH

Adresaci – uczniowie klas III gimnazjum

Poznanie siebie – swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, preferencji zawodowych. Dokonanie samooceny swoich możliwości psychofizycznych. Kształtowanie umiejętności indywidualnego wyboru zawodu. Przygotowanie do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu.

Realizacja – zajęcia warsztatowe dwugodzinne raz w tygodniu.


 

ZAJĘCIA GRUPOWE W PRZEDSZKOLU NR 4 W OLEŚNIE

(Dzieci wyłonione w toku badań przesiewowych)

Zajęcia z dziećmi o trudnych zachowaniach

Nauczenie dzieci kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Rozpoznawanie treści przeżywanych emocji. Stwarzanie sytuacji skłaniających dziecko do skupienia uwagi, czy pohamowania spontanicznych reakcji. Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. Pomocy rodzicom i przedszkolu w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania dziecka o trudnym zachowaniu.

Realizacja – warsztaty raz w tygodniu.


 

GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ PROWADZONA
W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

Adresaci – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

Poznanie swoich możliwości intelektualnych (m.in. znaczenie pozytywnego myślenia, mocnych i słabych stron). Przedstawienie wartości nauki. Przyczyny niepowodzeń szkolnych, jak temu przeciwdziałać. Poznanie technik skutecznego uczenia się, prostych technik zapamiętywania. Poznanie sposobów radzenia sobie z napięciem i stresem. Promowanie zdrowego stylu życia.

Realizacja – spotkania warsztatowe raz w miesiącu.


 

GRUPA KONSULTACYJNO – WARSZTATOWA DLA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLI W OLEŚNIE

Wymiana informacji, emocji, instrumentów działania, materiałów szkoleniowych. Interakcyjna działalność uczestników jest nastawiona na rozwiązanie problemów. Minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach. Wzmacnianie poczucia kompetencji wśród uczestników.

Realizacja – spotkania warsztatowe raz w miesiącu.


 

TRENING PRZYJAZNY DLA MÓZGU

Adresaci – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

Przestawienie zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na motywację (potrzeby i emocje, sytuacje dydaktyczne). Wzmacnianie motywacji uczniów poprzez wykorzystanie technik twórczych oraz modyfikowanie metod uczenia się.

Realizacja – warsztaty – 2 godz.


 

MYŚLOWE WYGIBASY – ROZWIJAMY TWÓRCZE MYŚLENIE

Adresaci – uczniowie gimnazjum

Stymulowanie zdolności myślenia twórczego, rozbudzanie wyobraźni, fantazji, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań.

Realizacja – warsztaty – 2 godz.

 

Oferta dla uczniów

Tytuł

Forma

Cele

Adresaci

Czas trwania

zajęcia na terenie szkoły

Garść radości, szczypta złości

warsztaty

- uczenie właściwych zachowań w środowisku (wobec kolegów, nauczycieli etc.)

- ćwiczenie umiejętność wypowiadania się na temat swoich uczuć

- rozpoznawanie elementów wyzwalających w nas złość i agresję

- wykorzystywanie poznanych, pozytywnych sposobów radzenia sobie ze złością

uczniowie klas III – IV SP

2h

Bez złości mamy więcej radości

warsztaty

- dostrzeganie i wyrażanie agresywnych uczuć

- rozpoznawanie elementów wyzwalających w nas złość i agresję

- opanowanie agresji i złości, a także ich przezwyciężanie

- budowanie poczucia wartości samego siebie

- pokojowe rozwiązywanie konfliktów

- lepsze rozumienie siebie samego i innych ludzi

uczniowie klas V – VI SP

2h

Poznajemy normy, reguły klasowe (kontrakt klasowy)

warsztaty

- diagnozowanie klasy (poznanie określonej pozycji ucznia w klasie)

- uświadomienie dzieciom, co to znaczy, że tworzą klasę i czego mogą oczekiwać od siebie wzajemnie

- rozwiązywanie trudnych sytuacji, konfliktów klasowych; umiejętność ich rozwiązywania

- wspólne ustalenia norm i reguł obowiązujących w klasie

klasy szkolne

2h

Zagrożenia w sieci

warsztaty

- poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązujących w internecie

- poznanie internetowych zasad dobrego wychowania

uczniowie klas IV – VI SP

2h

Bezpieczny internet

program profilaktyczny

 

uczniowie klas I – VI SP

 

Podróż ku wartościom

warsztaty

- poznanie czym jest świat wartości

- jak budować pozytywny obraz swojej osoby

- sposoby rozwijania własnego potencjału

uczniowie klas IV – VI SP

cykl 10-15 spotkań 1h

Elementy treningu zachowań asertywnych

warsztaty

- poznanie charakterystyki zachowań agresywnych, uległych i asertywnych

- rozwijanie umiejętności asertywnych

- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi typu „ja”

- rozwijanie umiejętności rozwiązywanie konfliktów, prowadzenia negocjacji

uczniowie gimnazjum

2*2h

Świat zawodów

warsztaty

- uświadomienie uczniom roli pracy w życiu człowieka

- poznawanie różnych grup zawodowych

- kształtowanie umiejętności indywidualnego wyboru zawodu

uczniowie klas I G

2h

Poznaję siebie

warsztaty

- poznanie swoich mocnych i słabych stron
- poznanie zainteresowań, uzdolnień
- dokonanie samooceny swoich możliwości psychofizycznych

uczniowie klas II G

2h

Planuję swoją ścieżkę zawodową

warsztaty

- zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną powiatu oleskiego

- poznanie regionalnego i ogólnopolskiego rynku pracy
- zaplanowanie swojej kariery szkolno-zawodowej

uczniowie klas III G

2h

Techniki skutecznego uczenia się: „Uczę się, bo chcę”

warsztaty

- poznanie swoich możliwości intelektualnych (m. in. mocnych i słabych stron, znaczenie pozytywnego myślenia)

- przedstawienie wartości nauki

- warunki efektywnego uczenia się, proste techniki zapamiętywania

- przyczyny niepowodzeń w nauce, jak temu przeciwdziałać

- elementy twórczego myślenia, przełamywanie schematów, ćwiczenie wyobraźni

- metody twórczego rozwiązywania problemów

- poznanie ćwiczeń i sposobów wspomagających koncentrację uwagi, a także technik relaksacyjnych

uczniowie klas III G

2h

Zależni – niezależni

warsztaty

- promowanie zdrowego stylu życia

- uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z kontaktu alkoholem, narkotykami

- kształtowanie asertywnej postawy wobec różnych propozycji użycia środków uzależniających

- poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciem, stresem

uczniowie klas V i VI SP, uczniowie G i szkół PG

2h

Integracja grupy, budowanie klimatu zaufania w grupie

warsztaty

- lepsze poznanie siebie i kolegów

- określenie swojego miejsca w grupie

- akceptacja siebie i drugich

- budowanie klimatu zaufania

- uczenie rozpoznawania, nazywania i wyzwalania pozytywnych uczuć

- uczenie opisywania samego siebie

- przygotowywanie do autoprezentacji w sytuacji ekspozycji społecznej

uczniowie klas I G i szkół PG

3h

Jak polubić naukę, jak uczyć się szybko, dobrze i skutecznie

warsztaty

- rozbudzenie motywacji do pracy nad zwiększeniem efektywności uczenia się

- kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie, własnych możliwościach i uczeniu się

- zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat szybkiego uczenia się

uczniowie gimnazjum i szkół PG

3h

Dogadajmy się

warsztaty

- poznanie charakterystyki procesu komunikacji interpersonalnej

- poznanie podstawowych zasad efektywnego komunikowania się - sztuki prowadzenia rozmowy

- rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania

- rozwijanie umiejętności pokonywania barier komunikacyjnych

- zapoznanie się z elementami mowy ciała, uwrażliwienie na niewerbalne aspekty komunikacji wykorzystanie „zasady pierwszego wrażenia” (jak zrobić dobre wrażenie)

uczniowie szkół PG

3h

Strata – jak z nią żyć

warsztaty

- wsparcie

- pomoc w zrozumieniu zaistniałej trudnej sytuacji, poradzeniu sobie z trudnymi przeżyciami, emocjami,

- przygotowanie na kolejne etapy przeżywania żałoby z ich właściwą specyfiką

- szukanie możliwości wspierania się i wzmacniania w kryzysie

grupy uczniów, klasy, które doświadczyły utraty bliskiej osoby

3*2h

Nie wszystko złoto co się świeci

warsztaty

- podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na różnorodne zagrożenia dla ich rozwoju i zdrowia (eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi, różne oblicza przemocy, zagrożenia internetowe, niekorzystne wzorce kulturowe/medialne, niebezpieczne zachowania seksualne)

- uczenie krytycznej oceny zagrożenia, przewidywania konsekwencji, właściwego reagowania na zagrożenie, możliwości pozyskania konkretnej pomocy

uczniowie SP, G i szkół PG

2h

Asertywność w kontaktach z ludźmi. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych

warsztaty

- poznanie charakterystyki zachowań agresywnych, uległych i asertywnych

- rozwijanie umiejętności asertywnych

- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi typu „ja”

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji

uczniowie szkół PG

3h

zajęcia na terenie poradni

Trening twórczego myślenia

warsztaty

- wspomaganie dzieci w młodszym wieku szkolnym w ich rozwoju osobistym- poznawczym, emocjonalnym, społecznym przy znacznym udziale technik twórczego myślenia

dzieci w młodszym wieku szkolnym

2h raz w tygodniu

Zajęcia z dziećmi o trudnych zachowaniach

warsztaty

- wzmocnienie procesów autokontroli zachowań oraz sprawności i koordynacji ciała

- wyrabianie u dzieci takich cech osobowości, które warunkować będą ich dalsze, samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym

- stworzenie możliwości odreagowania napięć (eliminowanie zachowań agresywnych, destrukcyjnych etc.)

dzieci w młodszym wieku szkolnym

2h raz w tygodniu

 

Oferta dla rodziców

Tytuł

Forma

Cele

Adresaci

Czas trwania

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Dzieci nadpobudliwe, czy źle wychowane

prelekcja, warsztaty

- przekazanie podstawowej wiedzy o nadpobudliwości psychoruchowej

- wzbogacenie wiedzy rodziców o to co należy zrobić, czego unikać w pracy z dzieckiem nadruchliwym, impulsywnym, z deficytem koncentracji uwagi

rodzice dzieci przedszkolnych

2-3h

Od pierwszego krzyku, płaczu, gaworzenia do prawidłowego mówienia

prelekcja

- profilaktyka i wczesna diagnostyka zaburzeń mowy

rodzice dzieci młodszych

3h

Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki szkolnej

prelekcja, warsztaty

- zapoznanie rodziców z modelem dziecka dojrzałego do podjęcia nauki szkolnej

- rola rodzica w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole

- znaczenie wczesnej interwencji zmierzającej do zapewnienia pomocy dziecku

rodzice dzieci przedszkolnych

2h

Wspomaganie rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka 5- letniego

prelekcja, warsztaty

- pomoc rodzicom w niwelowaniu występujących odchyleń rozwojowych u dzieci

- stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

rodzice dzieci przedszkolnych

2h

Kiedy pozwolić, kiedy zabronić

prelekcja, warsztaty

- uświadomienie rodzicom znaczenia granic i norm w wychowaniu dziecka

rodzice dzieci przedszkolnych

2h

Trening uwrażliwiający na potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży

warsztaty

- przekazanie podstawowych wiadomości na temat potrzeb psychicznych i konsekwencji ich niezaspokajania

- uświadomienie sobie znaczenia bliskiego kontaktu dziecka z osobą dorosłą

- zwrócenie uwagi na to co dorośli mogą dać dziecku

rodzice

2h

Pułapka uzależnienia

wykład

- zapoznanie z zagrożeniami współczesnego świata, na które narażone są dzieci i młodzież

- dostarczenie wiedzy na temat budowania relacji z dojrzewającą osobą

- poznanie sposobów interwencji w przypadku kontaktu dziecka z substancjami uzależniającymi (alkohol, nikotyna, narkotyki)

rodzice

1h

 

Oferta dla nauczycieli i wychowawców

Tytuł

Forma

Cele

Adresaci

Czas trwania

Uczeń z zespołem nadpobudliwości w szkole

szkolenie

- zapoznanie z terminem „ADHD” - doskonalenie umiejętności stosowania technik behawioralnych w stosunku do ucznia

rady pedagogiczne SP i G

3h

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji

szkolenie

- wyposażenie w wiedzę i umiejętności potrzebne do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

rady pedagogiczne SP i G

3h

Uczeń zdolny w szkole

warsztaty

- poznanie procedury wyłaniania uczniów zdolnych i określania potrzeb ucznia zdolnego

rady pedagogiczne SP, G i PG

2*2h

Emisja i higiena głosu

szkolenie

- wyposażenie nauczycieli w podstawową wiedzę na temat posługiwania się głosem

rady pedagogiczne

4h

Upraktycznienie wiedzy logopedycznej i profilaktyka dysleksji

szkolenie

- aktualizacja wiedzy nauczycieli dotyczącej rozwoju mowy i myślenia dziecka oraz przyczyn zaburzeń mowy - zapoznanie nauczycieli z podstawami metodyki postępowania korekcyjnego w przypadku wad wymowy i zaburzeń mowy spotykanych u dzieci

nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego

5*4h

Spotkanie z wychowawcami klas I

warsztaty

- motywowanie ucznia do pracy

- poznawanie mocnych stron ucznia

- przekierowanie uwagi z dydaktyki na „całość” ucznia jako człowieka zanim pojawi się zapieczony obraz negatywny - zbliżenie celów ucznia i celów szkoły

wychowawcy klas I G

3h

Dziecko z niedosłuchem w szkole ogólnodostępnej

prelekcja

- zapoznanie ze sposobem dostosowania metod pracy, warunków w klasie do indywidualnych potrzeb dziecka z niedosłuchem

rady pedagogiczne

2h

ABC logopedii

prelekcja

- przekazanie podstawowych informacji na temat wad wymowy, ich profilaktyki oraz pracy z dzieckiem z wadą wymowy

rady pedagogiczne

2h

Zachowania samobójcze uczniów

warsztaty

- merytoryczne wsparcie w budowaniu szkolnego systemu zapobiegania zachowaniom samobójczym uczniów, reagowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia oraz po zdarzeniu (opracowanie strategii, procedur, wypracowanie dobrych praktyk grona pedagogicznego)

rady pedagogiczne

2h

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle obowiązujących przepisów oświatowych

warsztaty

- poznanie uregulowań prawnych, w tym dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

rady pedagogiczne

3h

Szkoła dla rodziców i wychowawców

warsztaty

- budowanie prawidłowych relacji dorosły – dziecko

- konstruktywne rozwiązywanie problemów

- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka

rodzice

10*3h

Rodzeństwo bez rywalizacji. Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. II

warsztaty

- budowanie porozumienia między rodzeństwem

- konstruktywne rozwiązywanie kłótni i innych trudności między dziećmi

rodzice

10*3h

Jak rozmawiać z nastolatkiem. Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. III

warsztaty

- wprowadzenie w problemy wieku dorastania: m. in. młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie, niebezpieczeństwo mediów

rodzice

10*3h

 

Powrót

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2012
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • opublikowano:
  21-05-2012 21:55
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • zmodyfikowano:
  07-10-2012 22:46
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 5180
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 978 33, 35, 37
fax: 34 35 978 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: www.powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×