Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut/koncepcja pracy

Powrót

 

KONCEPCJA  FUNKCJONOWANIA  PUBLICZNEJ  PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  w  OLEŚNIE- PROGRAM ROZWOJU  PLACÓWKI  na lata 2017-2022

Wprowadzenie

     Od kiedy pamiętam pracujemy w czasach intensywnych przekształceń systemu edukacji. Wynika stąd większe zapotrzebowanie ze strony nauczycieli na wsparcie specjalistów, którzy mogliby wskazać kierunki i sposoby pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla Poradni oznacza to konieczność poszerzania ofert warsztatów, szkoleń, grup wsparcia dla nauczycieli, kompleksowego podejścia do wspomagania szkół w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

    Z kolei przemiany gospodarcze i społeczne ujawniają problemy w obrębie funkcjonowania wielu rodzin, których rozwiązanie wymaga pomocy specjalistów. Pomocy kierowanej do zagubionych rodziców lub nie radzących sobie z pełnieniem ról rodzicielskich, ale przede wszystkim pomocy kierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami, zaniedbaniami pedagogicznymi, wychowawczymi, z deficytami rozwojowymi  zaburzonymi zachowaniami. Dane zbierane przez System Informacji Oświatowej pokazują od 2011 roku tendencję wzrostową ilości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W opublikowanym przez GUS w Krakowie w 2011 roku studium statystycznym „Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 roku” znajdujemy potwierdzenie, iż widoczna jest tendencja wzrostowa występowania chorób i zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Pokazuje to, że współczesne dziecko, uczeń, nastolatek powinni być otaczani szczególnie troskliwą opieką i efektywnym wsparciem ze strony dorosłych. Na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2015/2016 ilość uczniów objętych kształceniem specjalnym w Polsce wynosiła 174 388. W porównaniu do lat ubiegłych liczba ta systematycznie wzrasta. Sygnały te świadczą o ogromnej potrzebie wsparcia i narastających trudnościach z funkcjonowaniem dydaktycznym, emocjonalnym i społecznym dzieci i młodzieży. Niezwykle ważne zatem wydaje się organizowanie tej pomocy na najwyższym możliwym poziomie efektywności oraz oferowanie usług o wysokiej jakości, niezależnie od miejsca zamieszkania dziecka czy poziomu edukacyjnego, który realizuje.

Z uwagi na ustawicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy ważnym zadaniem placówek edukacyjnych w tym poradni jest wspieranie ucznia, rodzica,wychowawcy,  szkolnego doradcy  zawodowego w kierunku właściwego wyboru zawodu lub drogi kształcenia.

By wprowadzić Państwa w Koncepcję pracy  na kolejne lata  działalności przedstawię obraz dzisiejszej poradni. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie swoją siedzibę ma w wydzielonej części  w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom -kapitalny remont gabinetów, utworzeniu składnicy akt , doposażeniu poradni w nowoczesne wystandaryzowane  testy , pomoce dydaktyczne; systematycznemu podnoszeniu kwalifikacji przez wszystkich pracowników oraz dzięki utworzeniu wewnętrznej sieci komputerowej( 2015r.zakup serwera )  jest placówką nowoczesną. W Poradni zatrudnionych jest  3 pracowników administracyjnych,1 pracownik obsługi oraz 11 specjalistów (5psychologów, 5pedagogów i 1 logopeda.) Każdy z pracowników pedagogicznych ma co najmniej 2 dodatkowe kwalifikacje np.: 2 surdopedagogów,2 tyflopedagogów,4 specjalistów z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym, 3 oligofrenopedagogów, 1 socjoterapeutę,1 psychoterapeutę uzależnień, 2 psychoterapeutów,1 neurologppedę, 4 terapeutów EEG Biofeedback.   Poradnia obejmuje swoją działalnością cały Powiat oleski czyli 7 gmin, co daje około 80 placówek oświatowych( przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w którego skład wchodzi ośrodek socjoterapeutyczny, Zespół Placówek Specjalnych w Praszce, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Julianpolu, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Uszycach, Dom Dziecka  w Sowczycach, Rodzinny Dom Dziecka). Patrząc na różnorodność placówek oświatowych dla których świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczną nasza oferta,  jest i  musi być  w przyszłości systematycznie modyfikowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego. Placówka systematycznie współpracuje dla dobra dziecka i rodziny z różnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku lokalnym tj.Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sporu w Praszce , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi i Gminnymi Bibliotekami Publicznymi, Sądem rodzinnym, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy, a także stowarzyszeniami np.:, ”Bądźmy Razem”, etc.

Do zadań poradni należy:

1)diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych oraz zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży

2)wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

3)prowadzenie terapii dzieci i młodzieży ,w zależności od rozpoznanych potrzeb,oraz ich rodzin;

4)pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli,szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego;

5)wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;

6)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8)współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

9)współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających;

10)współpraca w organizowaniu i udzielaniu przez przedszkola,szkoły,i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11)wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji rodziny;

12) wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;

13)prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14)udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podstawą  naszej pracy jest zagwarantowanie specjalistycznej, dyskretnej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy dzieciom, rodzicom, nauczycielom, a także stwarzanie właściwej atmosfery oraz profesjonalnego podejścia w celu skutecznego rozwiązywania zgłaszanych problemów.

      Program Rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na  kolejne lata  jest kontynuacją poprzednich działań, ale rozszerzony o zadania wynikające ze zmian prawnych, ekonomicznych, społecznych oraz potrzeb naszych klientów. Wiele jest wdrożonych działań, które przyniosły wymierne efekty i dały powody do zadowolenia. Dlatego uważam, że nie można oddzielić tego co było, od tego co jest i będzie. Stąd wzięła się potrzeba nawiązania w koncepcji do sprawdzonych doświadczeń oraz podejmowania nowych wyzwań.

                                     Nasza Misja brzmi

„Jesteśmy po to:

- aby inicjować, inspirować, promować,

wspierać i współtworzyć, pomyślne warunki rozwoju dzieci i młodzież

-pomagać w przezwyciężaniu problemów, przeciwdziałać patologii”.

Najważniejsze kierunki rozwoju placówki mające na celu kompleksowe wspomaganie dziecka/ucznia w środowisku w którym uczy się i przebywa oraz   podniesienie jakości pracy Poradni zawarłam w czterech  podstawowych celach:

1. Zwiększenie efektywności działań związanych z tworzeniem różnorodnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej w środowisku oraz pozyskiwanie sojuszników   wspierających nasze działania, a także systematyczna  promocja poradni.

2.Stymulowanie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej i administracyjnej, poszerzanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych zgodnie z potrzebami placówki.

3.Dbałość o bazę i wyposażenie poradni zapewniająca warunki do sprawnej realizacji jej zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej jakości jej pracy.

4.Wzmocnienie działań z zakresu profilaktyki  skierowane na pomoc dziecku i  rodzinie. Stałe i systematyczne poszerzanie zakresu i form kompleksowego wspomagania szkół.

1.Zwiększenie efektywności działań związanych tworzeniem różnorodnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej w środowisku oraz pozyskiwanie sojuszników   wspierających nasze działania, a także systematyczna  promocja poradni.

Kontynuacja wdrożonych działań

Nowe inicjatywy

 

1.    Intensyfikujemy działania w środowisku
lokalnym, promując współpracę z różnymi
instytucjami - min.:

-Należymy do zespołu monitorującego

Specjalistyczny programu profilaktyczny w zakresie promowanie i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016-2020

-współpracujemy aktywnie z PCPR- biorąc udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych d.s  „Pieczy zastępczej”, realizując wspólnie Powiatowe programy

-   Sądem Rodzinnym podejmując działania na rzecz rodzin w kryzysie,

-Nowatorskie działanie poradni  w ramach podpisanego porozumienia PPP-P w Oleśnie z PUP w Oleśnie dotyczącego  wspomaganie doradztwa zawodowego i rynku pracy w powiecie oleskim. Nowatorstwo polega na :

-powołaniu Sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych , poradni, PUP oraz przedsiębiorców powiatu oleskiego

-przygotowywaniu konferencji powiatowych z udziałem wykładowców WSZiA w Opolu celem poszerzenia wiedzy doradców zawodowych i młodzieży dotyczącej uwarunkowań rynku pracy.

- opracowywaniu założeń, regulaminów oraz prowadzeniu już II edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

-włączanie do współpracy z PPP-P oraz PUP np. szkół  ponadgimnazjalnych  w ramach konkretnego działania np.”Targi zawodów” zorganizowane w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery zawodowej. Dzięki tej inicjatywie

 ponad 400 uczniów klas III gimnazjalnych  z całego Powiatu skorzystało z możliwości poznania oferty kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego

2. Zaspakajanie  coraz to nowych potrzeb rodziców ,dzieci, pedagogów szkolnych i nauczycieli  m.innymi  poprzez :

-Dni otwarte poradni pod hasłem  „Mamo tato, co Wy na to”,  „Poznanie zawodu psychologa, pedagoga ,logopedy poradni”,  „Profilaktyka ,a Ty”- w ramach współpracy z Policją ,OHP; „Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych tzw. soboty logopedyczne.

 

-Od stycznia 2014 roku PPP-P w Oleśnie realizuje nowe zadanie zgodnie z Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty- Diagnoza i orzekanie względem dziecka z  niepełnosprawnościami (dziecko słabo widzące,słabo słyszące,dziecko autystyczne w tym z Zespołem Aspergera)

 

-Prowadzenie od 2014/15 terapii EEG Biofedback dla dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi trudnościami w zakresie koncentracji i uwagi, z ADHD,  z ADD, z zaburzeniami neurologicznymi np. tiki. Należy zaznaczyć ,że terapia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a liczba  zgłoszeń znacząco  wzrasta każdego roku .

 

-Prowadzenie od 2015/16  grup konsultacyjno-superwizyjnych dla pedagogów szkolnych wszystkich etapów edukacyjnych szkół powiatu oleskiego.

 

-Prowadzenie od 2016/17 zajęć grupowych z elementami socjoterapii na terenie szkoły podstawowej w Gorzowie Śląskim dla uczniów kl .II-V .

 

-Prowadzenie od 2013/14 r „Szkoły dla

rodziców i wychowawców”( I, II, III część)- na terenie szkół, przedszkoli oraz poradni.

 

- Wspomaganie funkcji wychowawczej  przedszkoli poprzez prowadzenie na ich terenie zajęć grupowych dla dzieci 5-6 letnich tj. „zajęcia wspierające prawidłowy rozwój psycho- społeczny”.

 

- Prowadzenie zajęć grupowych na terenie poradni dla uczniów klas II-III SP „Trening umiejętności społecznych”- zajęcia  z elementami socjoterapii ; zajęcia grupowe terapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi( zahamowanych, nieśmiałych) kl.IV-VI „Nie pękaj, jak radzić sobie ze stresem”

 

3.Prowadzenie różnorodnej terapii psychologicznej i psychoterapii np. dla młodzieży z problemem anoreksji i bulimii, terapii dzieci i młodzieży po próbach samobójczych i samookaleczeniach, dla dzieci nadpobudliwych.

 

4.Prowadzenie terapii pedagogicznej i logopedycznej w sytuacji znacznych problemów edukacyjnych i skomplikowanych wad wymowy.

 

5.Prowadzenie badań przesiewowych w większości przedszkoli Powiatu( ok.30 przedszkoli) celem rozpoznawania i w konsekwencji niwelowania  problemów rozwojowych dzieci przed  rozpoczęciem edukacji szkolnej. Konsultacje dla  nauczycielki przedszkola i rodziców celem ukierunkowania wsparcia.

 

6.Poradnia jest otwarta na  przyjmowanie i organizowanie praktyk studenckich  dla przyszłych psychologów, pedagogów, logopedów .W tym zakresie współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem  Śląskim, Wyższą Szkoła im. Jana Długosza w Częstochowie. Stanowi to wartość dodaną dla naszej poradni ponieważ często przyszłych specjalistów rekrutujemy spośród studentów psychologii.

 

7. W swoich działaniach nie zapominamy o  innych grupach zawodowych  np. szkolenia dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie Śląskim-  podstawowa wiedza  umiejętności psychologiczne w zawodzie strażaka.

8.Włączamy się aktywnie w inicjatywy gminne i powiatowe tj. współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Praszce  w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dziecka Niepełnosprawnego „Moja rodzina w kolorach świata”. Psycholog poradni i dyrektor zasiada w komisji interdyscyplinarnej oceniającej prace nadesłane z ośrodków specjalnych z całego kraju.

 

9.  Stałe i systematyczne uaktualniamy informacje zawarte na stronie
internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie, umieszczając w niej procedury i
regulaminy ,ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz dokumentację z różnorodnych działań placówki .

 

10. Corocznie przygotowujemy, aktualizujemy foldery i informatory o swojej działalności.

 

11. Prezentujemy swoją działalność w lokalnych mediach  na  powiatowych  targach edukacyjnych, na konferencjach, na spotkaniach w  placówkach oświatowych.

 

12. Współpracujemy  z  instytucjami, szkołami wdrażającymi    projekty    unijne,    rządowe, wojewódzkie i powiatowe.

 

 

1.Będziemy systematycznie monitorować  nowy system współpracy z placówkami   oświatowymi,   instytucjami   i stowarzyszeniami,   którego   celem   jest  kompleksowe   świadczenie   usług   na   ich rzecz poprzez :

-      kontraktowanie  usług poradni   na organizację  różnych  form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  na kolejny rok szkolny.

-   usprawnianie pracy  koordynatorów gmin ds. współpracy z   placówkami   szkolnymi   i placówkami systemu opieki społecznej PCPR i OPS, a także   stowarzyszeniami   i   organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

2.Dalsze wspieranie Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowanie i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016-2020  poprzez podejmowanie kolejnych działań .

 

3.   Kontynuowanie wprowadzonych form współpracy  z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie oraz rozszerzenie oferty w ramach współpracy  dotyczącej wspomagania doradztwa zawodowego  w powiecie poprzez:

- przygotowanie wycieczek (wizyt )dla szkolnych  doradców zawodowych w zakładach pracy, instytucjach celem zwiększenia ich wiedzy dotyczącej  specyfiki pracy  w danym przedsiębiorstwie, nowoczesnych rozwiązań,  możliwości przyjęcia  uczniów na praktyki, poznania właścicieli.

-przygotowanie propozycji zmian przepisów prawa pracy w zakresie zatrudniania młodocianych .

-dalsza współpraca w ramach „Sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych i przedsiębiorców”

-kolejna edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy

 

4.Nawiązanie współpracy  z 8-klasowymi szkołami podstawowymi oraz szkołami ponadpodstawowymi powołanymi zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe  celem zapewnienia wspomagania psychologiczno-pedagogicznego

 

5.Z uwagi na  zauważalne problemy z jakimi borykają się młodzi nauczyciele – powołamy we współpracy z PODN Kluczbork  grupę wsparcia dla młodych nauczycieli przedszkoli i szkół.

 

6.Powołanie grupy wsparcia dla nauczycieli, asystentów, wychowawców pracujących w szkołach i placówkach z dzieckiem niepełnosprawnym szczególnie z dzieckiem autystycznym w tym z zespołem Aspergera.

 

7. Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera .

 

8.Wzbogacimy ofertę poradni o nowe formy organizowania pomocy dzieciom i ich rodzicom-  od  2017/18 r. prowadzona będzie terapia psychologiczna z problemami trichotilomanii, złych nawyków higienicznych a także socjoterapia grupowa i indywidualna oraz terapia rodzinna i terapia dzieci doświadczających przemocy .

 

9.Wprowadzenie  do oferty poradni biopsychospołecznego  modelu diagnozy funkcjonalnej dziecka /ucznia ze SPE  z uwagi na zapowiadane zmiany w zakresie standardów pracy poradni w  oparciu o ICF-Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia WHO  .

 

10.Prowadzenie terapii zgodnie z metodą integracji sensorycznej.

 

11.Utworzenie strony internetowej PPP-P w Oleśnie.

 

2.Stymulowanie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej i administracyjnej, poszerzanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych zgodnie z potrzebami placówki.

Kontynuacja wdrożonych działań

Nowe inicjatywy

 

1. Systematycznie rozpoznawane są potrzeby
doskonalenia wszystkich pracowników.

 

2.Monitorowana   jest    zgodność        planu doskonalenia             zawodowego             indywidualnych         planów         rozwoju pracowników,   a także  korelacja  potrzeb placówki wynikających z oczekiwań naszych klientów.

3. Stymuluje się rozwój zawodowy - przez pomoc w finansowaniu różnych zewnętrznych  form doskonalenia, organizacji WDN-u.    W ostatnich 5 latach  z uwagi na uzasadnione przez dyrektora poradni potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji znacząco wzrosły środki przekazywane przez organ prowadzący  z puli „Doskonalenie zawodowe”(które wcześniejszymi laty  dla poradni zamykało się w kwocie zgodnie z naliczeniami około 2050 zł) od  2012-4500zł, 2013r- 5800zł, 2014-5000zł ,2016r-4800.Dzięki tym środkom dyrektor poradni dofinansował kursy kwalifikacyjne Surdopedagogiki ,Tyflopedagogiki i doskonalenie w kierunku diagnozy i orzekania względem dziecka autystycznego dla 8 specjalistów poradni.

W roku 2015 pozyskano dodatkowo 17.800 zł na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych w ramach KFS. Dzięki tym znaczącym środkom specjaliści poradni nabyli konieczne kwalifikacje  - 4 pracowników pedagogicznych w tym dyrektor ukończyło 2 stopniowy kurs treningu EEG Biofeedback.  Psycholog ukończył studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Ponadto pracownicy 45+ mieli możliwość ukończenia 4 dniowego szkolenia z wykorzystaniem Metody Coachingu „kompleksowe wspomaganie szkół i placówek Powiatu oleskiego”.

W roku 2016  młody psycholog ukończył studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii. Ponadto pracownicy pedagogiczni ukończyli szereg szkoleń doskonalących.

 

6. Współpraca psychologa poradni z Polskim Towarzystwem Psychologicznym w Warszawie-Pracownia Badań w normalizacji testów psychologicznych np. ASRS dla dzieci autystycznych, testy percepcji wzrokowej-Test Kagana ,DTVP-3-Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej.

7.Poradnia posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę psychologów, pedagogów i logopedów np.  3 psychologów legitymuje sie Certyfikatem Terapeuty – Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego;

 

 

1.  Zadbam o zdobycie przez pracowników niezbędnych  kwalifikacji do prowadzenia diagnozy funkcjonalnej zgodnie z ICF lub Kalifornijskim testem integracji sensorycznej .

 

2.Zachęcać będę do podnoszenia kwalifikacji w zakresie  prowadzenia terapii integracji sensomotorycznej  oraz pracy terapeutycznej z uczniem niepełnosprawnym, a także do prowadzenia terapii rodzinnej i terapii przemocy w tym przemocy seksualnej(dotyczy to szczególnie młodych pracowników pedagogicznych)  

 

2.Pozyskiwać będę dodatkowe środki przewidziane na doskonalenie pracowników i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli zgodnych z potrzebami placówki np. z KFS, grantów opolskiego kuratora oświaty, grantów ministerialnych.

 

3. W celu wymiany doświadczeń, przemyśleń, a także wspólnego dochodzenia do nowych rozwiązań zorganizuję dla pracowników poradni i specjalistów udzielających pomoc psychologiczno - pedagogiczną na terenie szkół i placówek superwizje grupowe i indywidualne . Podczas, superwizji będzie można uzyskać informacje zwrotne o sposobach pracy i wprowadzać w nie istotne zmiany .

 

 

4.We współpracy z PODN oraz Niepublicznym Ośrodkiem Rozwoju „Prymus” utworzymy   zespoły  samokształceniowe  dla młodych nauczycieli  przedszkoli i szkół.

 

5.Dalsza systematyczna współpraca psychologa poradni z Polskim Towarzystwem Psychologicznym w Warszawie-Pracownia Badań w normalizacji testów psychologicznych. Zadanie to stanowi wartość dodaną dla naszej placówki ponieważ  nasz specjalista ma możliwość wnoszenia uwag ,przetestowania narzędzia przed jego  wdrożeniem .

3.Dbałość o bazę i wyposażenie poradni zapewnia warunki do sprawnej realizacji jej zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej jakości jej pracy.

Kontynuacja wdrożonych działań

Nowe inicjatywy

 

1.Systematycznie analizuję potrzeb
pracowników w zakresie wzbogacania
warsztatu pracy i systematycznie monitorowana jest baza oraz  wyposażenie poradni w celu likwidowania występujących braków, a także dostosowania  gabinetów do
specyficznych wymogów procesów diagnozy i terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej.

2.Sukcesywne pozyskuję nowoczesne i
aktualne testy psychologiczne, pedagogiczne,
logopedyczne oraz inne pomoce
wykorzystywane w diagnozie m.in. Dziecięcą Skalę Rozwojową, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych, Kwestionariusz Adolescencji, Baterię testów do diagnozy niepowodzeń szkolnych, Kwestionariusz lęku szkolnego i wiele innych. W ciągu ostatnich 5 lat wzbogacono bazę testów psychologicznych -zgodne ze współczesnymi normami, baterie testów do diagnozy pedagogicznej badające kompetencje  na poziomie edukacji przedszkolnej i szkolnej.

3.   Pozyskano  także nowoczesny sprzęt do przesiewowych  badań  oraz  terapii  logopedycznej :
-platformę do badania zmysłów minikomputera        ze              słuchawkami audiometrycznymi wraz z oprogramowaniem.
-cyfrowy korektor mowy służący do terapii
niepłynności mowy.

4.Ponadto zakupiono testy, narzędzia , metody i pomoce do diagnozy  dziecka słabo widzącego, słabo słyszącego, autystycznego  tj. test Leitera, test program oregoński ,linijki powiększające, lupy elektroniczne etc.

5.Gromadzimy dostępną dla pracowników, aktualną literaturę fachową z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej. Prenumerowany jest od 5 lat „Głos pedagogiczny”, „Dyrektor szkoły”

6.W ostatniej kadencji Poradnia wzbogaciła się o 4 komputery stacjonarne  . Obecnie dysponujemy10stanowiskami komputerowymi
(w tym 3 laptopami) każde ze stałym łączem internetowym.

 

1. Będę dbać o dostosowanie zasobów
materialnych poradni do zmieniających się
warunków i potrzeb wynikających z
realizowanych programów i zadań.

2.  Podejmę starania o doposażę gabinetu do grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci
młodszych – w pomoce do integracji
sensorycznej.

 

3. Zakupię nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzone na terenie poradni działania diagnostyczno -terapeutyczne,  przeznaczony do wspomagania procesów poznawczych dla dziecka autystycznego,  np. tablice z piktogramami, maty sensoryczne, pomoce do nauki czytania ze zrozumieniem  itp.

 

4 . Podejmę starania w celu zawarcia  porozumienie z zespołem Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu celem  pełniejszego wykorzystania ich  sprzętu do treningu słuchowego metodą Tomatisa i wykorzystywania go do terapii dla dzieci z terenu całego Powiatu  oraz narządzi  do treningu EEG Biofeedback , ponieważ poradnia dysponuje tylko jednostanowiskowym EEG, a zgłoszeń na powyższą terapię jest bardzo dużo.

 

4.Profilaktyka-Oddziaływania psychologiczno -pedagogiczne skierowane na pomoc dziecku, rodzinie, nauczycielowi, pedagogowi. Stałe i systematyczne poszerzanie zakresu i form kompleksowego wspomagania szkół.

Kontynuacja wdrożonych działań

Nowe inicjatywy

 

 1. Wspomagamy wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły przez popularyzację wiedzy psychologiczno-pedagogicznej (porady, szkolenia rad pedagogicznych, , konsultacje, warsztaty, zajęcia psychoedukacyjne np.; ”Wywiadówka na 5+”, „Metody konstruktywnej konfrontacji”,” Trening umiejętności wychowawczych” , „Przemoc w rodzinie- rozpoznawani, reagowanie, wspieranie”
 1. Zwiększamy liczbę aktywnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bezpośrednim środowisku dziecka na terenie przedszkoli, szkól i placówek, skierowanej bezpośrednio dla dzieci i młodzieży np. „Cyberprzestrzeń-wróg czy przyjaciel”, „Sieciaki” , „Trening asertywności”, „Efektywne techniki uczenia się”, „Pierwszaki na plusie”, „Poznajemy emocje swoje i innych”, „Zależni, niezależni”, „Garść radości, szczypta złości”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Poznajemy normy i reguły klasowe”, „ Poznaję zawody moich rodziców”, „Przed decyzją wyboru szkoły” i inne.
 2. Zorganizowaliśmy szereg form  wsparcie dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 3. Rozszerzyliśmy zakres oddziaływań doradczych w formie stałych punktów konsultacyjnych na terenie placówek -cotygodniowych punktów konsultacyjnych, w których udziela się porad wychowawczych.

5.Organizujemy dni otwarte poradni (np.: dla przedszkolaków, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także soboty logopedyczne).

 

6.Stale   poszerzamy  ofertę   edukacyjną, która      służy     kreowaniu      środowiska rodzinnego,      sprzyjającego      rozwojowi dziecka.      Edukując      rodziców      przez dostarczenie          im          wiedzy          o prawidłowościach   i   nieprawidłowościach funkcjonowania     rodziny,     o     normach rozwojowych dziecka, wyposażamy ich w umiejętności wychowawcze. Zadanie to realizowane jest stale poprzez „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, warsztaty umiejętności wychowawczych tj.”Cyberprzestrzeń-wróg czy przyjaciel”, „Sieciaki”, „Dojrzałość szkolna dziecka”, „Przemoc w rodzinie, rodzaje przemocy. Gdzie szukać pomocy”

 

7.Wspieranie nauczycieli we współpracy z rodzicami- udział w tworzeniu programów edukacyjnych, wychowawczych tzw. IPET

 

8..Wspomaganie  trudnej pracy pedagoga szkolnego poprzez sieć współpracy pedagogów szkolnych różnych etapów edukacyjnych-„grupa konsultacyjno-superwizyjna”.

 

9.Podejmowujemy  we współpracy z GOPS-ami, PCPR działania  związane  z rozpoznawaniem potrzeb społeczności lokalnych, dotyczących problemu eurosieroctwa, rodzin dotkniętych bezrobociem czy rozpadem rodziny.

 

11.Podejmujemy działania w zakresie kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie poprzez współpracę, sądownictwem, policją, służbą zdrowia, placówkami  oświatowymi  .

 

12..Ułatwiamy rodzicom dzieci

niepełnosprawnych    dostęp do

specjalistycznej prasy i publikacji oraz prezentujemy pomoce dydaktyczne np. wspierające i ułatwiające kontakt z dzieckiem autystycznym, niedosłyszącym, niedowidzącym.

 

 

1.Podejmę we współpracy z PCPR próbę utworzenia lokalnej sieci wspomagania dziecka i rodziny, której celem będzie:

-   popularyzowanie i konsultowanie zmian
ustawodawczych gwarantujących pomoc
rodzinie,

-   promowanie dobrych praktyk w zakresie
wsparcia rodzinnego

-   wymiana doświadczeń w  organizowaniu działań pomocowych

-   nawiązywanie kontaktów instytucji i organizacji pozarządowych, celem wypracowania procedur pomocowych i monitorowania ich efektów.

 

2.  Wdrożę działania wspierające skierowane do młodych rodzin wychowujących dzieci. Nawiążę cykliczną współpracę z „Mamy z Olesna” .Przygotujemy warsztaty dla rodziców np. :”Nadpobudliwy czy, źle wychowany”, ”Jak stymulować rozwój małego dziecka”, „ Dojrzałość szkolna”, „Jak wspierać w rozwoju dziecko z niepełnosprawnością”

 

3.Przygotuję wspólnie z pracownikami

program wsparcia  dla rodziców zastępczych.

 

4.Przygotujemy program szkoleń dla rodziców, wychowawców i nauczycieli  dotyczących  procedury i pomocy    dla dzieci  i młodzieży  korzystającej  i nadużywającej  mediów społecznościowych  .

 

 

5.Zapoznamy rodziców z zagrożeniami płynącymi z sieci- nowe gry komputerowe( błękitny wieloryb, śpiąca królewna) prowadzące do zachowań destrukcyjnych(samookaleczeń, prób samobójczych).

 

6.Opracujemy i wdrożymy  wraz z przedstawicielami policji- pracownikami  prewencji nowe zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych z podziałem na etapy edukacyjne, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące  reagowania na zagrożenia płynące z sieci ( niebezpieczne gry komputerowe).

 

 

 

 

STATUT

 

PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w Oleśnie

 

46-300 Olesno

 

Ul. Dębowa 3

 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną

2409.2003r

/tekst jednolity: 26.01. stycznia 2011r/

 

Podstawa prawna statutu

 • Ustawa o systemie oświaty z 07 września 1991r (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz.2572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.Nr 228, poz.1488).
 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr228, poz.1492).
 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr228, poz.1487).
 • Rozporządzenie MEN z 18 września 2008r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr173, poz.1072).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97, poz.674 z 2006r, z późn.zm.)
 • Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r (Dz.U. Nr249, poz.2104, z późn. zm.).
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r ( Dz.U. Nr 121, poz.591z 1994r, z późn.zm.)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa poradni: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 2. Siedziba poradni: 46-300 Olesno, ul. Dębowa 3

 3. Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oleśnie jest publiczną placówką, należącą do systemu oświaty.

 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 5. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Oleski.

 6. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 7. Zakres działania poradni obejmuje udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 8. Teren działania poradni określa organ prowadzący- Powiat Oleski( Starosta Oleski)?

 9. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły(przedszkola) oraz ich rodziców, poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 10. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.

 11. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, pomoc może być udzielona ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń aktualnie przebywa lub jego miejsce zamieszkania.

 12. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 13. Organ prowadzący poradnię może w porozumieniu z dyrektorem poradni, ustalić termin przerwy w pracy poradni w okresie ferii letnich.

 14. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym poradnię.

 1. Poradnia używa pieczęci podłużnej z napisem:

Publiczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

46-300 Olesno,ul.Dębowa3

tel.34/358-28-74

Regon 0007 16000, NIP 576-13-68-176

 

oraz pieczęci imiennych dyrektora poradni i pracowników pedagogicznych

 

 

§ 2. CELE I ZADANIA PORADNI oraz zakres współdziałania z innymi poradniami ,przedszkolami, szkołami, placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

 

1.Cele Poradni:

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedszkoli, szkół, placówek i środowiska rodzinnego dzieci i młodzieży z terenu działania poradni

 

2.Do zadań poradni należy:

1).Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się.

 

2)Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi.

3)Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznawania potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin.

 

4)Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

5)Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

6)Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

7)Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

 

8)Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 

9)Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających.

 

10)Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

11)Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

 

12)Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

 

13)Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

14)Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

3.Poradnia współpracuje z innymi instytucjami( np.PCPR), poradniami, policją, placówkami służby zdrowia, GOPS, sądem, organizacje pozarządowymi, itp. w zakresie i w sposób wymieniony w rozdziale 2 statutu. Współdziałanie dotyczy organizowania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziny.

 

4.W przypadku gdy poradnia stała się niewłaściwa do udzielenia pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielenia pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających i sporządza z tego protokół.

 

5.Poradnia realizuje zadania z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni poprzez:

 

1)Diagnozowanie:

 1. w zakresie diagnozy poradnia prowadzi badania, obserwacje, konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dzieci i młodzieży

 2. dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni; informację taką wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

 

2) Opiniowanie:

 1. poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz organizowaną dla nich pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 2. opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia

 3. osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, a w przypadku ucznia także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem

 4. jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii

 5. w przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza

 

3) Działalność terapeutyczną:

 

a)indywidualną terapię psychologiczną

b)indywidualną i grupową terapię pedagogiczną

c)indywidualną i grupową terapię logopedyczną

d)socjoterapię

e)terapię rodzin

f) inne

g)poradnia prowadzi terapię logopedyczną również w punktach

konsultacyjnych poradni w terenie

 

4) Prowadzenie grup wsparcia:

a) poradnia, jeśli zachodzi taka potrzeba, prowadzi grupy wsparcia dla rodzin,

nauczycieli, uczniów w trudnych sytuacjach życiowych

 

5) Prowadzenie mediacji:

a) poradnia prowadzi mediacje w środowisku rodzinnym i szkolnym ucznia w

celu zapobiegania i rozwiązywania konfliktowych sytuacji

b) poradnia współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi rodzinę i

szkołę i kieruje do nich osoby potrzebujące specjalistycznej, długoterminowej

pomocy

 

6) Interwencję kryzysową:

a) poradnia prowadzi działania interwencyjne w przedszkolach, szkołach,

placówkach i środowisku rodzinnym ucznia w celu rozwiązywania trudnych

życiowych sytuacji oraz zapewnienia współpracy wszystkich osób pomagających

uczniowi i rodzinie

 

7) Działalność profilaktyczną:

a) poradnia prowadzi szeroko rozumiane działania profilaktyczne w przedszkolach,

szkołach, placówkach poprzez:

 • zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, edukacji prozdrowotnej, integracji środowiska, efektywnego uczenia się, komunikacji społecznej, inne

 • prelekcje dla rodziców, wykłady dla nauczycieli, pedagogów szkolnych na temat zaburzeń rozwojowych, przejawów niedostosowania społecznego i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży

 • wspomaganie rodziców podczas rozmów postdiagnostycznych w poradni i w punktach konsultacyjnych we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

 • udzielanie wsparcia rodzicom we wczesnym etapie rozwoju dziecka (od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole)

 • pilotażowe badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne prowadzone z dziećmi w wieku przedszkolnym mające na celu wczesne wykrycie deficytów rozwojowych i objęcie pomocą terapeutyczną

 • badania przesiewowe słuchu, wzroku, mowy

 • prowadzenie edukacji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

 

8) Poradnictwo:

 1. poradnia prowadzi szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

 2. udostępnia klientom różnego rodzaju pomoce merytoryczne i informatory

 3. współdziała z przedszkolami, szkołami, placówkami i środowiskiem rodzinnym ucznia w sprawach zapobiegania trudnościom szkolnym i wychowawczym

 4. kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej

 5. prowadzi różne formy zajęć dydaktycznych aktywizujących młodzież do racjonalnego wyboru zawodu i szkoły

 6. współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi uczniów w planowaniu kariery zawodowej

 7. organizuje dla uczniów i rodziców poradnictwo zawodowe w poradni oraz bezpośrednio w szkołach

 8. prowadzi poradnictwo dla rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 9. pełni funkcję inspirującą i wspierającą w środowisku rodzinnym uczniów

 10. działania z zakresu poradnictwa prowadzone są w poradni oraz bezpośrednio w przedszkolach, szkołach, placówkach

 

9) Konsultacje:

 1. poradnia udziela merytorycznych konsultacji zainteresowanym osobom i instytucjom z zakresu swojej działalności

 2. konsultacje prowadzone są w poradni, w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz punktach konsultacyjnych w terenie

 

10) Działalność informacyjno-szkoleniową poprzez:

a)okresowe spotkania, narady, konferencje z przedstawicielami organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, samorządami lokalnymi, dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami

b)udostępnianie aktualnych informacji na temat działalności poradni wszystkim zainteresowanym osobom, instytucjom, między innymi na stronie internetowej poradni

c)współpracę informacyjną oraz promocję poradni w lokalnych mediach

d)udzielanie informacji rodzicom, nauczycielom, uczniom na temat różnych placówek służących rodzinie i szkole

 

e)pogadanki, prelekcje, wykłady, konsultacje dla rodziców, nauczycieli w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju

f)organizowanie w poradni spotkań z pedagogami szkolnymi

 

§ 3. ORGANY PORADNI

 

1.Organami Poradni są:

 

 1. dyrektor poradni

 2. rada pedagogiczna

 

 1. Do obowiązków dyrektora placówki należy:

 

 1. kieruje działalnością porani i reprezentuje ja na zewnątrz

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, jeśli jest nauczycielem

 3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej

 4. powołuje Zespół Orzekający oraz wyznacza przewodniczącego zespołu

 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej

 6. dysponuje środkami finansowymi poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w granicach udzielonego pełnomocnictwa; czynności przekraczające granice pełnomocnictwa wymagają zgody organu prowadzącego

 7. zatrudnia i zwalnia pracowników poradni a w stosunku do wolontariusza zawiera z nim porozumienie

 8. przyznaje nagrody oraz wymierza kary pracownikom

 9. występuje z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników

 10. dokonuje oceny pracy pracowników

 11. czuwa nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli

 12. przydziela obowiązki pracownikom

 13. udziela urlopów i deleguje pracowników do innych zajęć

 14. czuwa nad stanem sanitarnym i higienicznym placówki, współpracując w tym zakresie z inspektorem bhp w poradni

 15. wykonuje działania dotyczące planu obronnego

 16. do 30.IV każdego roku opracowuje arkusz organizacji poradni

 17. dokonuje sprawozdań z pracy poradni

 18. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

 

 1. Dyrektor ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom poradni

2) do podpisywania dokumentów i korespondencji

3) zawieszania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem

 1. kontroli pracy i dokumentacji wszystkich pracowników.

 

4.Dyrektor poradni, za zgoda organu prowadzącego poradnie, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowisko wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

 

5.Kandydata na dyrektora poradni wyłania się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

6.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej zadań statutowych.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut poradni oraz zmiany do statutu.

 

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej przez 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomieni wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

 1. Dyrektor poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, przed końcem roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje o działalności poradni.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie koncepcji pracy, planów rozwoju, planów pracy poradni

  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni

  • ustalanie organizacji doskonalenia pedagogicznego

 

9) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  • organizację pracy poradni, w tym tygodniowy harmonogram godzin pracy pracowników

  • projekt planu finansowego poradni

  • wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród, wyróżnień

  • propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych

 

7. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z

przepisami prawa. O decyzji powiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ

sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie

z funkcji dyrektora poradni lub do dyrektora o odwołanie pracownika pedagogicznego

z zajmowanego stanowiska kierowniczego.

 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności

co najmniej połowy jej członków.

 

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

12. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na

zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodzin, a także

pracowników poradni.

 

14. W przypadku zaistniałych sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni, dyrektor lub

Rada Pedagogiczna powołuje 3-osobowy zespół rozjemczy do rozpatrzenia stron sporu,

Oceny sytuacji i rozwiązania konfliktu.

 

15.Każdy z organów poradni ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Poradni.

 

16.Każdy z organów pracuje w oparciu o roczne plany pracy, które nie mogą być sprzeczne z ustawą o systemie oświaty oraz Statutem Poradni.

 

17.Każdy z organów może zwołać nadzwyczajne posiedzenie z udziałem pozostałych organów celem przedstawienia problemów wymagających natychmiastowego rozwiązania.

 

18.Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem a Radą Pedagogiczną są rozpatrywane z poszanowaniem stron i w zgodzie z ustawą o systemie oświaty oraz Kartą Nauczyciela. Stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego poradnię.

 

§ 4. ORZECZNICTWO

 

1.W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające

 

2.Zespoły powołuje dyrektor poradni

 

3.Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący

 

4.W skład zespołu wchodzą ponadto: psycholog, pedagog oraz lekarz i inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny

 

5.Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych wnioskodawcami

 

6.Zespoły wydają orzeczenia o:

 1. potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

 2. potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

 3. potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

 4. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

 5. kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży słabo widzących i niewidomych

 

f)opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

 

7.Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, ale w przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą być wydane ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń aktualnie przebywa, lub miejsce jego zamieszkania.

 

8.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje zespół ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

9.Do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju rodzice dołączają posiadaną dokumentację, uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

 

§ 5. ORGANIZACJA PORADNI

 

 1. Szczegółowa organizacja poradni w danym roku szkolnym zawarta jest w arkuszu organizacji poradni, opracowanym do 30.IV danego roku na podstawie planu pracy oraz planu finansowego.

 

 1. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku.

 

 1. Arkusz organizacji zawiera dane dotyczące liczby pracowników, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów; psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz w zależności od potrzeb innych specjalistów, których udział jest niezbędny do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni również przez wolontariuszy.

 

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni poradni realizują zadania również poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela.

 

 1. Poradnia może posiadać filie, które na wniosek dyrektora poradni, tworzy, likwiduje oraz określa zakres i teren działania organ prowadzący.

 

 1. Poradnia może tworzyć punkty konsultacyjne w gminach na terenie swojego działania.

 

 1. W zależności od potrzeb w poradni mogą być powoływane zespoły specjalistyczne do wykonywania określonych zadań.

 

 1. Poradnia może przyjmować na praktyki studentów szkół wyższych: psychologii, pedagogiki, logopedii oraz może organizować staże pracy na zasadach określonych w innych przepisach.

 

§ 6. PRACOWNICY PORADNI

 

1.W poradni zatrudnia się:

1)specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów

2)innych specjalistów w zależności od potrzeb

3)pracowników administracji i obsługi

4)lekarza

 

I. Do zadań pracowników pedagogicznych należy:

 

 1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna. W uzasadnionych przypadkach diagnoza może być prowadzona w domu rodzinnym dziecka, przedszkolu, szkole, placówce, punkcie konsultacyjnym.

 

 1. Sporządzanie pisemnych opinii i orzeczeń na temat badanych.

 

 1. Prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej indywidualnej lub grupowej, w tym socjoterapii.

 

 1. Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach, środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży z terenu objętego poradnią (prelekcje, pogadanki, wykłady, itp.).

 

 1. Prowadzenie poradnictwa, mediacji, konsultacji, interwencji kryzysowych w środowisku szkolnym i rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołu orzekającego.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej badanych dzieci oraz innych dokumentów obowiązujących w poradni.

 

 1. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Praca w punktach konsultacyjnych poradni w terenie.

 

 1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

 1. Szczegółowy przydział obowiązków pracownicy pedagogiczni otrzymują indywidualnie od dyrektora poradni.

 

II. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:

 

 1. Prowadzenie pracy sekretariatu, w tym wszelkich ksiąg i dokumentów, które wiążą się z sekretariatem poradni.

 

 1. Dbanie o czystość i higienę pomieszczeń poradni.

 2. Szczegółowy przydział zadań pracownicy otrzymują indywidualnie od dyrektora poradni.

 

§7. PORADNIA PROWADZI DOKUMENTACJĘ

 

 1. Rejestr dzieci i młodzieży zgłaszającej się na badania.

 

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni (za zgodą organu prowadzącego poradnię może być prowadzony wyłącznie według ustalonych zasad w formie elektronicznej).

 

 1. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń (za zgodą organu prowadzącego poradnię może być prowadzony wyłącznie według ustalonych zasad w formie elektronicznej).

 

 1. Rejestr udzielonej pomocy.

 

 1. Dokumentację badań – karty indywidualne.

 

 1. Dokumentację dzieci, młodzieży i ich rodzin objętych terapią w poradni i w punktach konsultacyjnych (karty terapii).

 

 1. Dzienniki zajęć specjalistycznych, cyklicznych w przedszkolach i szkołach.

 

 1. Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych

 

 1. Koncepcje pracy poradni oraz roczne plany pracy poradni.

 

 1. Roczne plany nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Dokumentację dotyczącą podnoszenia jakości pracy poradni.

 

 1. Sprawozdania poradni z realizacji zadań statutowych oraz indywidualne sprawozdania pracowników pedagogicznych ze swojej pracy.

 

 1. Dokumentację personalną pracowników.

 

 1. Dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli.

 

 1. Książkę zarządzeń dyrektora poradni.

 

 1. Księgę uchwał rady pedagogicznej.

 

 1. Księgę protokołów z zebrań rady pedagogicznej.

 

 1. Protokoły z posiedzeń zespołu orzekającego.

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć pracowników.

 

 1. Roczne plany finansowe.

 

 1. Książkę inwentarzową środków trwałych.

 

 1. Książkę materiałową.

 

 1. Spis księgozbioru.

 

 1. Książkę korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

 

 1. Pocztową książkę nadawczą.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Wszelkie zmiany w zakresie działania poradni, w zależności od wprowadzanych i obowiązujących aktów prawnych, będą podejmowane odpowiednimi uchwałami Rady Pedagogicznej zmieniającymi niniejszy statut.

 

 1. W sprawach nie objętych statutem zastosowanie maja odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

 

 1. Uchyla się dotychczasowy Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie (tekst jednolity z 24września2003r).

 

Powrót