Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/koncepcja pracy

 

PROGRAM ROZWOJU

 

PUBLICZNEJ PORADNI

 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

W OLEŚNIE

 

Koncepcja pracy na lata   2012-2017

                         

 

Autorzy programu:

                              dyrektor poradni -  Jolanta Górka

                               pedagog -  Lidia  Nocuń

                               psycholog , logopeda - Grażyna Mazur

                                pedagog, logopeda - Beata Barut

                               logopeda - Małgorzata Szczurek

 

Wrzesień 2012

 

MISJA PORADNI

Jesteśmy po to, aby inicjować, inspirować, promować, wspierać i współtworzyć pomyślne warunki rozwoju dzieci i młodzieży, pomagać w przezwyciężaniu problemów, przeciwdziałać patologii.


WIZJA ROZWOJU PORADNI

Dążymy do zwiększania efektywności naszych działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, głębszego rozpoznawania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów.

Dążymy do osiągnięcia wysokich standardów naszych diagnoz oraz zgodnego z naszą wiedzą i doświadczeniem orzekania do odpowiednich form kształcenia i opiniowania w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dążymy do objęcia różnorodnymi formami pomocy (terapia, zajęcia grupowe, konsultacje, mediacje) jak największej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i zachowaniu.

Dążymy do skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i szkoły.

Dążymy do pogłębiania współpracy z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz ze środowiskiem lokalnym.

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 

Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oleśnie

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie jest placówką wyższej użyteczności publicznej. Swoimi działaniami obejmuje granice powiatu oleskiego.  Istnieje od początku lat siedemdziesiątych; 25.05.2011r. obchodziliśmy jubileusz 40-lecia. W tym czasie zakres działań poradni poszerzał się od diagnozowania problemów edukacyjnych do wielokierunkowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Obecnie naszym celem jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom wsparcia w procesie wychowywania i edukacji dzieci i młodzieży.

Poradnia zatrudnia następujących specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i lekarza.

Do zadań poradni należy:

 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
 2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, oraz ich rodzin;
 4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom, opiekunom;
 8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających;
 10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno wychowawczych;
 13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

 • diagnozowanie,
 • opiniowanie,
 • działalność terapeutyczną,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • prowadzenie mediacji,
 • interwencję kryzysową,
 • działalność profilaktyczną,
 • poradnictwo,
 • konsultacje,
 • działalność informacyjno- szkoleniową.

Ponadto poradnia prowadzi działalność orzekającą. W tym celu dyrektor poradni powołuje zespoły orzekające, w skład którego wchodzą: dyrektor poradni, jako przewodniczący, psycholog, pedagog, logopeda i lekarz specjalista oraz inne osoby w miarę potrzeby. Zadaniem zespołów jest orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

PRIORYTETY PORADNI DO REALIZACJI 2012-2017

 

PRIORYTET NA ROK SZKOLNY 2012/13

 

WSPOMAGANIE RAD PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWKACH.

 

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO - 6 - LATEK W SZKOLE.

 

WZMACNIENIE POSTAWY PROZDROWOTNEJ - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ.

 

PODNOSZENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POPRZEZ WSPIERANIE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW.

 

 

PRIORYTET NA ROK SZKOLNY 2013/2014

                                                            

POMOC RODZINIE W JEJ FUNKCJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ POPRAWA FUNKCJONOWANIA RODZINY W KRYZYSIE

 

 

WZMOCNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA PSYCHOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

.

INTEGRACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM

 

PRIORYTET NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ WCZESNE ROZPOZNANIE I POMOC W KORYGOWANIU DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH.

 

 

PRIORYTET NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

WZBOGACENIE OFERTY PORADNI W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ.

               

 

PRIORYTET NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

PORADNIA  JAKO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W POWIECIE.

 

 


STATUT

 

PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w Oleśnie

 

46-300 Olesno

 

Ul. Dębowa 3

 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną

2409.2003r

/tekst jednolity: 26.01. stycznia 2011r/

 

Podstawa prawna statutu

 • Ustawa o systemie oświaty z 07 września 1991r (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz.2572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.Nr 228, poz.1488).
 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr228, poz.1492).
 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr228, poz.1487).
 • Rozporządzenie MEN z 18 września 2008r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr173, poz.1072).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97, poz.674 z 2006r, z późn.zm.)
 • Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r (Dz.U. Nr249, poz.2104, z późn. zm.).
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r ( Dz.U. Nr 121, poz.591z 1994r, z późn.zm.)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa poradni: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 2. Siedziba poradni: 46-300 Olesno, ul. Dębowa 3

 3. Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oleśnie jest publiczną placówką, należącą do systemu oświaty.

 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 5. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Oleski.

 6. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 7. Zakres działania poradni obejmuje udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 8. Teren działania poradni określa organ prowadzący- Powiat Oleski( Starosta Oleski)?

 9. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły(przedszkola) oraz ich rodziców, poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 10. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.

 11. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, pomoc może być udzielona ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń aktualnie przebywa lub jego miejsce zamieszkania.

 12. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 13. Organ prowadzący poradnię może w porozumieniu z dyrektorem poradni, ustalić termin przerwy w pracy poradni w okresie ferii letnich.

 14. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym poradnię.

 1. Poradnia używa pieczęci podłużnej z napisem:

Publiczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

46-300 Olesno,ul.Dębowa3

tel.34/358-28-74

Regon 0007 16000, NIP 576-13-68-176

 

oraz pieczęci imiennych dyrektora poradni i pracowników pedagogicznych

 

 

§ 2. CELE I ZADANIA PORADNI oraz zakres współdziałania z innymi poradniami ,przedszkolami, szkołami, placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

 

 

1.Cele Poradni:

 

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedszkoli, szkół, placówek i środowiska rodzinnego dzieci i młodzieży z terenu działania poradni

 

2.Do zadań poradni należy:

 

1).Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się.

 

2)Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi.

3)Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznawania potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin.

 

4)Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

5)Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

6)Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

7)Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

 

8)Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 

9)Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających.

 

10)Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

11)Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

 

12)Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

 

13)Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

14)Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

3.Poradnia współpracuje z innymi instytucjami( np.PCPR), poradniami, policją, placówkami służby zdrowia, GOPS, sądem, organizacje pozarządowymi, itp. w zakresie i w sposób wymieniony w rozdziale 2 statutu. Współdziałanie dotyczy organizowania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziny.

 

4.W przypadku gdy poradnia stała się niewłaściwa do udzielenia pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielenia pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających i sporządza z tego protokół.

 

5.Poradnia realizuje zadania z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni poprzez:

 

1)Diagnozowanie:

 1. w zakresie diagnozy poradnia prowadzi badania, obserwacje, konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dzieci i młodzieży

 2. dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni; informację taką wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

 

2) Opiniowanie:

 1. poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz organizowaną dla nich pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 2. opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia

 3. osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, a w przypadku ucznia także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem

 4. jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii

 5. w przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza

 

3) Działalność terapeutyczną:

 

a)indywidualną terapię psychologiczną

b)indywidualną i grupową terapię pedagogiczną

c)indywidualną i grupową terapię logopedyczną

d)socjoterapię

e)terapię rodzin

f) inne

g)poradnia prowadzi terapię logopedyczną również w punktach

konsultacyjnych poradni w terenie

 

4) Prowadzenie grup wsparcia:

a) poradnia, jeśli zachodzi taka potrzeba, prowadzi grupy wsparcia dla rodzin,

nauczycieli, uczniów w trudnych sytuacjach życiowych

 

5) Prowadzenie mediacji:

a) poradnia prowadzi mediacje w środowisku rodzinnym i szkolnym ucznia w

celu zapobiegania i rozwiązywania konfliktowych sytuacji

b) poradnia współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi rodzinę i

szkołę i kieruje do nich osoby potrzebujące specjalistycznej, długoterminowej

pomocy

 

6) Interwencję kryzysową:

a) poradnia prowadzi działania interwencyjne w przedszkolach, szkołach,

placówkach i środowisku rodzinnym ucznia w celu rozwiązywania trudnych

życiowych sytuacji oraz zapewnienia współpracy wszystkich osób pomagających

uczniowi i rodzinie

 

7) Działalność profilaktyczną:

a) poradnia prowadzi szeroko rozumiane działania profilaktyczne w przedszkolach,

szkołach, placówkach poprzez:

 • zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, edukacji prozdrowotnej, integracji środowiska, efektywnego uczenia się, komunikacji społecznej, inne

 • prelekcje dla rodziców, wykłady dla nauczycieli, pedagogów szkolnych na temat zaburzeń rozwojowych, przejawów niedostosowania społecznego i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży

 • wspomaganie rodziców podczas rozmów postdiagnostycznych w poradni i w punktach konsultacyjnych we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

 • udzielanie wsparcia rodzicom we wczesnym etapie rozwoju dziecka (od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole)

 • pilotażowe badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne prowadzone z dziećmi w wieku przedszkolnym mające na celu wczesne wykrycie deficytów rozwojowych i objęcie pomocą terapeutyczną

 • badania przesiewowe słuchu, wzroku, mowy

 • prowadzenie edukacji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

 

8) Poradnictwo:

 1. poradnia prowadzi szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

 2. udostępnia klientom różnego rodzaju pomoce merytoryczne i informatory

 3. współdziała z przedszkolami, szkołami, placówkami i środowiskiem rodzinnym ucznia w sprawach zapobiegania trudnościom szkolnym i wychowawczym

 4. kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej

 5. prowadzi różne formy zajęć dydaktycznych aktywizujących młodzież do racjonalnego wyboru zawodu i szkoły

 6. współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi uczniów w planowaniu kariery zawodowej

 7. organizuje dla uczniów i rodziców poradnictwo zawodowe w poradni oraz bezpośrednio w szkołach

 8. prowadzi poradnictwo dla rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 9. pełni funkcję inspirującą i wspierającą w środowisku rodzinnym uczniów

 10. działania z zakresu poradnictwa prowadzone są w poradni oraz bezpośrednio w przedszkolach, szkołach, placówkach

 

9) Konsultacje:

 1. poradnia udziela merytorycznych konsultacji zainteresowanym osobom i instytucjom z zakresu swojej działalności

 2. konsultacje prowadzone są w poradni, w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz punktach konsultacyjnych w terenie

 

10) Działalność informacyjno-szkoleniową poprzez:

a)okresowe spotkania, narady, konferencje z przedstawicielami organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, samorządami lokalnymi, dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami

b)udostępnianie aktualnych informacji na temat działalności poradni wszystkim zainteresowanym osobom, instytucjom, między innymi na stronie internetowej poradni

c)współpracę informacyjną oraz promocję poradni w lokalnych mediach

d)udzielanie informacji rodzicom, nauczycielom, uczniom na temat różnych placówek służących rodzinie i szkole

 

e)pogadanki, prelekcje, wykłady, konsultacje dla rodziców, nauczycieli w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju

f)organizowanie w poradni spotkań z pedagogami szkolnymi

 

§ 3. ORGANY PORADNI

 

1.Organami Poradni są:

 

 1. dyrektor poradni

 2. rada pedagogiczna

 

 1. Do obowiązków dyrektora placówki należy:

 

 1. kieruje działalnością porani i reprezentuje ja na zewnątrz

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, jeśli jest nauczycielem

 3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej

 4. powołuje Zespół Orzekający oraz wyznacza przewodniczącego zespołu

 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej

 6. dysponuje środkami finansowymi poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w granicach udzielonego pełnomocnictwa; czynności przekraczające granice pełnomocnictwa wymagają zgody organu prowadzącego

 7. zatrudnia i zwalnia pracowników poradni a w stosunku do wolontariusza zawiera z nim porozumienie

 8. przyznaje nagrody oraz wymierza kary pracownikom

 9. występuje z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników

 10. dokonuje oceny pracy pracowników

 11. czuwa nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli

 12. przydziela obowiązki pracownikom

 13. udziela urlopów i deleguje pracowników do innych zajęć

 14. czuwa nad stanem sanitarnym i higienicznym placówki, współpracując w tym zakresie z inspektorem bhp w poradni

 15. wykonuje działania dotyczące planu obronnego

 16. do 30.IV każdego roku opracowuje arkusz organizacji poradni

 17. dokonuje sprawozdań z pracy poradni

 18. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

 

 1. Dyrektor ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom poradni

2) do podpisywania dokumentów i korespondencji

3) zawieszania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem

 1. kontroli pracy i dokumentacji wszystkich pracowników.

 

4.Dyrektor poradni, za zgoda organu prowadzącego poradnie, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowisko wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

 

5.Kandydata na dyrektora poradni wyłania się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

6.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej zadań statutowych.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut poradni oraz zmiany do statutu.

 

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej przez 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomieni wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

 1. Dyrektor poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, przed końcem roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje o działalności poradni.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie koncepcji pracy, planów rozwoju, planów pracy poradni

  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni

  • ustalanie organizacji doskonalenia pedagogicznego

 

9) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  • organizację pracy poradni, w tym tygodniowy harmonogram godzin pracy pracowników

  • projekt planu finansowego poradni

  • wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród, wyróżnień

  • propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych

 

7. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z

przepisami prawa. O decyzji powiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ

sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie

z funkcji dyrektora poradni lub do dyrektora o odwołanie pracownika pedagogicznego

z zajmowanego stanowiska kierowniczego.

 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności

co najmniej połowy jej członków.

 

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

12. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na

zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodzin, a także

pracowników poradni.

 

14. W przypadku zaistniałych sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni, dyrektor lub

Rada Pedagogiczna powołuje 3-osobowy zespół rozjemczy do rozpatrzenia stron sporu,

Oceny sytuacji i rozwiązania konfliktu.

 

15.Każdy z organów poradni ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Poradni.

 

16.Każdy z organów pracuje w oparciu o roczne plany pracy, które nie mogą być sprzeczne z ustawą o systemie oświaty oraz Statutem Poradni.

 

17.Każdy z organów może zwołać nadzwyczajne posiedzenie z udziałem pozostałych organów celem przedstawienia problemów wymagających natychmiastowego rozwiązania.

 

18.Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem a Radą Pedagogiczną są rozpatrywane z poszanowaniem stron i w zgodzie z ustawą o systemie oświaty oraz Kartą Nauczyciela. Stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego poradnię.

 

§ 4. ORZECZNICTWO

 

1.W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające

 

2.Zespoły powołuje dyrektor poradni

 

3.Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący

 

4.W skład zespołu wchodzą ponadto: psycholog, pedagog oraz lekarz i inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny

 

5.Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych wnioskodawcami

 

6.Zespoły wydają orzeczenia o:

 1. potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

 2. potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

 3. potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

 4. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

 5. kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży słabo widzących i niewidomych

 

f)opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

 

7.Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, ale w przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą być wydane ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń aktualnie przebywa, lub miejsce jego zamieszkania.

 

8.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje zespół ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

9.Do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju rodzice dołączają posiadaną dokumentację, uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

 

§ 5. ORGANIZACJA PORADNI

 

 1. Szczegółowa organizacja poradni w danym roku szkolnym zawarta jest w arkuszu organizacji poradni, opracowanym do 30.IV danego roku na podstawie planu pracy oraz planu finansowego.

 

 1. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku.

 

 1. Arkusz organizacji zawiera dane dotyczące liczby pracowników, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów; psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz w zależności od potrzeb innych specjalistów, których udział jest niezbędny do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni również przez wolontariuszy.

 

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni poradni realizują zadania również poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela.

 

 1. Poradnia może posiadać filie, które na wniosek dyrektora poradni, tworzy, likwiduje oraz określa zakres i teren działania organ prowadzący.

 

 1. Poradnia może tworzyć punkty konsultacyjne w gminach na terenie swojego działania.

 

 1. W zależności od potrzeb w poradni mogą być powoływane zespoły specjalistyczne do wykonywania określonych zadań.

 

 1. Poradnia może przyjmować na praktyki studentów szkół wyższych: psychologii, pedagogiki, logopedii oraz może organizować staże pracy na zasadach określonych w innych przepisach.

 

§ 6. PRACOWNICY PORADNI

 

1.W poradni zatrudnia się:

1)specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów

2)innych specjalistów w zależności od potrzeb

3)pracowników administracji i obsługi

4)lekarza

 

I. Do zadań pracowników pedagogicznych należy:

 

 1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna. W uzasadnionych przypadkach diagnoza może być prowadzona w domu rodzinnym dziecka, przedszkolu, szkole, placówce, punkcie konsultacyjnym.

 

 1. Sporządzanie pisemnych opinii i orzeczeń na temat badanych.

 

 1. Prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej indywidualnej lub grupowej, w tym socjoterapii.

 

 1. Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach, środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży z terenu objętego poradnią (prelekcje, pogadanki, wykłady, itp.).

 

 1. Prowadzenie poradnictwa, mediacji, konsultacji, interwencji kryzysowych w środowisku szkolnym i rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołu orzekającego.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej badanych dzieci oraz innych dokumentów obowiązujących w poradni.

 

 1. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Praca w punktach konsultacyjnych poradni w terenie.

 

 1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

 1. Szczegółowy przydział obowiązków pracownicy pedagogiczni otrzymują indywidualnie od dyrektora poradni.

 

II. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:

 

 1. Prowadzenie pracy sekretariatu, w tym wszelkich ksiąg i dokumentów, które wiążą się z sekretariatem poradni.

 

 1. Dbanie o czystość i higienę pomieszczeń poradni.

 2. Szczegółowy przydział zadań pracownicy otrzymują indywidualnie od dyrektora poradni.

 

§7. PORADNIA PROWADZI DOKUMENTACJĘ

 

 1. Rejestr dzieci i młodzieży zgłaszającej się na badania.

 

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni (za zgodą organu prowadzącego poradnię może być prowadzony wyłącznie według ustalonych zasad w formie elektronicznej).

 

 1. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń (za zgodą organu prowadzącego poradnię może być prowadzony wyłącznie według ustalonych zasad w formie elektronicznej).

 

 1. Rejestr udzielonej pomocy.

 

 1. Dokumentację badań – karty indywidualne.

 

 1. Dokumentację dzieci, młodzieży i ich rodzin objętych terapią w poradni i w punktach konsultacyjnych (karty terapii).

 

 1. Dzienniki zajęć specjalistycznych, cyklicznych w przedszkolach i szkołach.

 

 1. Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych

 

 1. Koncepcje pracy poradni oraz roczne plany pracy poradni.

 

 1. Roczne plany nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Dokumentację dotyczącą podnoszenia jakości pracy poradni.

 

 1. Sprawozdania poradni z realizacji zadań statutowych oraz indywidualne sprawozdania pracowników pedagogicznych ze swojej pracy.

 

 1. Dokumentację personalną pracowników.

 

 1. Dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli.

 

 1. Książkę zarządzeń dyrektora poradni.

 

 1. Księgę uchwał rady pedagogicznej.

 

 1. Księgę protokołów z zebrań rady pedagogicznej.

 

 1. Protokoły z posiedzeń zespołu orzekającego.

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć pracowników.

 

 1. Roczne plany finansowe.

 

 1. Książkę inwentarzową środków trwałych.

 

 1. Książkę materiałową.

 

 1. Spis księgozbioru.

 

 1. Książkę korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

 

 1. Pocztową książkę nadawczą.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Wszelkie zmiany w zakresie działania poradni, w zależności od wprowadzanych i obowiązujących aktów prawnych, będą podejmowane odpowiednimi uchwałami Rady Pedagogicznej zmieniającymi niniejszy statut.

 

 1. W sprawach nie objętych statutem zastosowanie maja odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

 

 1. Uchyla się dotychczasowy Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie (tekst jednolity z 24września2003r).

 

Powrót

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2012
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • opublikowano:
  21-05-2012 21:56
  przez: Anna Mońka-Kabata
 • zmodyfikowano:
  27-06-2013 14:05
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 8760
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×