Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont przepustów na drogach powiatowych

WYBÓR OFERTY        

W przetargu nieograniczonym nr 5/PN/2012 z dnia 2012-06-21 na „na wykonanie remontów przepustów drogowych na drogach powiatowych” złożono 6 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego, „TECHMES”, inż. Mariusz Sokołowski, Biskupice 13, 46-331 Radłów, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaproponowała najniższą cenę brutto w wysokości 96 542,70 zł.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

                     Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego, „TECHMES”

inż. Mariusz Sokołowski, Biskupice 13, 46-331 Radłów

96 542,70 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

149 503,62 zł

„SILEZJA PLUS” Spółka z o.o.

46-300 Olesno, ul. Stobrówki 24

145 065,94 zł

Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy „BOA” Józef Pietrucha

46-300 Olesno, ul. Malinowa 4

110 292,00 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Oziębły

46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 8

127 282,85 zł

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

139 960,47 zł

Wobec faktu, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców, zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), umowa w sprawie udzielenia zamówienia może być zawarta niezwłocznie.

PDFWybór oferty.PDF (1,08MB)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przepustów drogowych na drogach powiatowych.

Zakres robót zgodny z przedmiarem stanowiącym integralną część specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji i zakresu robót.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 30 września 2012

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 21.06.2012 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2012-06-05

Załączniki:

PDFOferta_druk.pdf (36,57KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (27,83KB)

PDFPrzedmiar Przepusty 2012.pdf (80,82KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (46,73KB)

PDFSpecyfikacja techniczna PRZEPUSTY.pdf (327,54KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (37,29KB)

Link do ogłoszenia w portalu UZP:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=188888&rok=2012-06-05