Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień

 

 

 

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

im. Królowej Karoli

ul. Oleska 5 46-380 Dobrodzień

NIP 576-14-60-226     REGON 532330352     Nr KRS: 0000137107

SPZOL

                                                                                                                                      Tel. / fax. 034 3575 543     E-Mail:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                               

                                                                                             Dobrodzień, dnia 02.07.2012 r.

 

           

                                                                                                

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu przesyła zawiadomienie o wyniku postępowania na „Wymianę stolarki drzwiowej i posadzek w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli, ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

GOSER – BWM Sp. z o.o.             wartość brutto 192 783,03          3 lata gwarancji

          ul. Kaszubska 3,

          45-323 Opole

         Punktacja: 1,000

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

 

Pozostałe oferty:

 

 1. FHU TABASZEWSKI                     wartość brutto 271 587,35         3 lata gwarancji

     Wiesław Tabaszewski,

     48-300 Nysa,

     ul. Tkacka 1A/2U

Punktacja: 0,709

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno      wartość brutto  225 102,50         3 lata gwarancji

     – Handlowo – Usługowe

     „MAL – PLAST” s.c.

     ul. Legnicka 61,

     42-200 Częstochowa

Punktacja: 0,856

 

 

                                                                                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                                                                                                 Danuta Skrzeszowska

 

 

 

 

 

                                                                                  Dobrodzień, 2012-06-22

 

 

WYJAŚNIENIA

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem „Wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w budynku SPZOL im. Królowej Karoli ul. Oleska 4,46-380 Dobrodzień” proszę o wyjaśnienia do SIWZ oraz przedmiaru.

 

 

 1. Proszę o podanie jaka część zamówienia, obejmująca dostawę oraz montaż wykładzin wykonywana będzie na podłożu drewnianym, a jaka na betonowym. Analogicznie proszę o podanie metrażu wykładziny z uwzględnieniem cokołów który zostanie zamontowany.

Odp. Montaż wykładziny na podłożu drewnianym będzie wykonany na powierzchni
280,981 m2.

Montaż wykładziny na podłożu betonowym będzie wykonany na powierzchni 280,981 m2.

Cokoły o wysokości 15 cm będą wykonane z wykładziny podłogowej i są uwzględnione w obmiarze dotyczącym montaży wykładziny tj. poz. Nr 6 Przedmiaru Robót w ilości
33,831 m2.

 

 1. Wykładzina zastosowana na schodach ma posiadać te same parametry techniczne co wykładzina stosowana na powierzchniach płaskich?

Odp. Wykładzina zastosowana na schodach ma posiadać te same parametry techniczne co wykładzina na powierzchniach  płaskich.

 

 1. Proszę o podanie parametrów technicznych wykładziny w ten sposób, by nie zawężać wyboru do jednego producenta i jednego produktu.

Odp. Parametry techniczne wykładziny podłogowej zostały określone w SST „POSADZKI PVC” na str. 4 punkt 2.2.7. Wykładziny mogą być zastosowane inne niż określony przykład w SST, ale o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych.

                                        

 1. Poz.10 przedmiaru, jeżeli zakres prac wymaga demontażu balustrady, proszę uwzględnić tą pozycję w kosztorysie

Odp. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą demontażu istniejących balustrad ściennych  ilości 29,020 m.

 

 1. Poz.11 przedmiaru, proszę o podanie dokładnego opisu balustrady oraz materiału z którego ma być wykonana.

Odp. Balustrady ścienne muszą być wykonane w sposób identyczny jak istniejące tzn. pochwyt drewniany, konstrukcja mocująca  o ściany stalowa malowana farbami olejnymi.

 

 1. Poz.13-16 przedmiaru, proszę o podanie produktów referencyjnych

Odp. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych powinny posiadać parametry techniczne takie jak w produktach firmy np. „AURA”  lub „ATRIUM” lub inne ale o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych.

                                                                                                         

 

 

 

Dobrodzień: Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień
Numer ogłoszenia: 202558 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu , ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień, woj. opolskie, tel. 034 3575543, faks 034 3575543.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki i posadzek, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Posiadanie uprawnień z branży ogólnobudowlanej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykaz podwykonawców którym Wykonawca powierzy część zamówienia - kosztorys ofertowy - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2012 godzina 09:45, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie