Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawy pieluchomajtek i podkładów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.

                                                                                                               

                                                                                             Dobrodzień, dnia 20.07.2012 r.

 

                                                                                                        

WYKONAWCY

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                                                                                                  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek i podkładów

              dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

              im. Królowej Karoli, 46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli przesyła zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pieluchomajtek i podkładów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli, 46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5, w dniu 20.07.2012 roku.

 

Wpłynęła jedna oferta Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., 87-100 Toruń,ul. Żółkiewskiego 20/26,                                                           

    Wartość brutto 83 280,00 zł

 Punktacja : 1,000

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                                                                                            Danuta Skrzeszowska

 

 

 

 

 

 

Dobrodzień, 16.07.2012 r.

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek i podkładów

             dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

             im. Królowej Karoli, ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień.

 

 

Wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ :

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pozycje 1, 2

 • Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek wykonanych z miękkiego jak włóknina laminatu pozwalającego na swobodną cyrkulację powietrza, przepuszczającego powietrzę i parę wodną i tym samym na oddychanie skóry?

Odpowiedź: Pod pojęciem „Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni” oczekujemy pieluchomajtek wykonanych w całości z laminatu oddychającego umożliwiającego cyrkulację powietrza.

 

 • Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek spełniających wymogi SIWZ ale bez ściągaczy taliowych z przodu i tyłu?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pozycja 3

 • Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu chłonnego spełniającego wymogi SIWZ w rozmiarze 60cm x 90cm z tolerancją rozmiaru +/- 3 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość tolerancji +3 cm, ale nie dopuszczamy tolerancji -3 cm.

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiatoleski.pl


Dobrodzień: Dostawy pieluchomajtek i podkładów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.
Numer ogłoszenia: 247496 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu , ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień, woj. opolskie, tel. 034 3575543, faks 034 3575543.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy pieluchomajtek i podkładów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy pieluchomajtek i podkładów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5 1. Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych nocnych rozmiar L, - chłonność min. 2700 ml badana metodą ISO 11948-/1 - bez elementów lateksowych, - wykonane z laminatu oddychającego na całej powierzchni pieluchomajtki, - ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary, - ilość pieluchomajtek 25 000 szt. 2. Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych nocnych rozmiar M, - chłonność min. 2500 ml badana metodą ISO 11948-1 - bez elementów lateksowych, - wykonane z laminatu oddychającego na całej powierzchni pieluchomajtki, - ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary - ilość pieluchomajtek 25 000 szt. 3. Dostawa podkładów chłonnych celulozowych 60 cm x 90 cm - warstwa górna wykonana z miękkiej włókniny, - podkład od spodu zabezpieczony nieprzemakalną folią, która wykonana jest z materiału antypoślizgowego, - ilość 8 000 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.80.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 09:45, miejsce: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie