Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - remont chodnika w m. Turza

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 6/PN/2012 z dnia 2012-09-13 na „wykonanie remontu chodnika w m. Turza” złożono 6 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek, Spółka jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Firma

Cena brutto

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8

28 497,00 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

39 332,33 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek, Spółka jawna,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

27 321,38 zł

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ZAKS 2, Arkadiusz Zakrzewski,

45-131 Opole, ul. J.Cygana 4

49 192,32 zł

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES”

inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów

34 361,28 zł

SILEZJA PLUS Sp. z o.o., 46-300 Olesno, ul. Stobrówki 24

30 660,83 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika w m. Turza – 150 mb (225 m2)

Zakres robót zgodny z przedmiarem stanowiącym integralną część specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji i zakresu robót.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:  45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 20 października 2012

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze (wykonanie co najmniej 500 m2 chodnika, w ciągu ostatnich pięciu lat).

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 13.09.2012 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2012-08-27

 

Załączniki:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (27,74KB)

PDFPrzedmiar TURZA 2012.pdf (26,23KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (47,35KB)

PDFSpecyfikacja techniczna chodnik Turza.pdf (1,85MB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (36,83KB)

 PDFOferta_druk.pdf (36,45KB)

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=316276&rok=2012-08-27