Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - odnowa nawierzchni w m. BRONIEC

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 7/PN/2012 z dnia 2012-09-13 na „wykonanie odnowy nawierzchni na drodze powiatowej nr 1936 O w miejscowości Broniec złożono 7 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TOMBUD, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert: 

 

Firma

Cena brutto

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8

108 791,66 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

114 377,70 zł

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu

Edward Hucz, 42-283 Boronów, ul. 3-go Maja 27

118 412,10 zł

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

126 719,21 zł

POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” Spółka Akcyjna

56-400 Oleśnica, Cieśle 44

134 648,72 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TOMBUD

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

106 199,12 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek, Spółka jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

118 879,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie odnowy nawierzchni na drodze powiatowej nr 1936 O w miejscowości Broniec

Zadanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinku o łącznej długości  500 mb:

 • Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 800 m2
 • Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem – 125 ton
 • Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II  o gr. 4 cm warstwa ścieralna  – 2500 m2
 • Wykonanie poboczy z klińca 0-31,5 mm – 1 000 m2

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 20 października 2012

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze (wykonanie co najmniej 10 000 m2 nawierzchni mineralno-asfaltowych w ciągu ostatnich pięciu lat).

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 13.09.2012 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2012-08-27

 

Załączniki:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (37,80KB)

PDFSpecyfikacja techniczna Broniec.pdf (200,50KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (46,79KB)

PDFPrzedmiar Broniec 2012.pdf (21,30KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (27,76KB)

PDFOferta_druk.pdf (36,36KB)

 

 Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=316470&rok=2012-08-27