Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - odnowa nawierzchni w m. Łazy

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 8/PN/2012 z dnia 2012-09-13 na „wykonanie odnowy nawierzchni na drodze powiatowej nr 1912 O w miejscowości Łazy złożono 8 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Firma

Cena brutto

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8

209 729,24 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

222 091,38 zł

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu

Edward Hucz, 42-283 Boronów, ul. 3-go Maja 27

229 744,12 zł

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

234 002,40 zł

POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” Spółka Akcyjna

56-400 Oleśnica, Cieśle 44

254 697,11 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TOMBUD

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

210 898,11 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek, Spółka jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

230 324,88 zł

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Lipowa 67, 97-400 Bełchatów

251 018,43 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie odnowy nawierzchni na drodze powiatowej nr 1912 O w miejscowości Łazy

Zadanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinku o łącznej długości  889 mb:  

 • Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 3 000 m2
 • Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem – 240 ton
 • Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II  o gr. 4 cm warstwa ścieralna  – 4 793,5 m2
 • Mechaniczne ścięcie poboczy wraz z uzupełnieniem pobocza klińcem (gr. 4 cm) – 1 333,5 m2
 • Wykonanie poboczy z klińca 0-31,5 mm – 1 333,5 m2

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 20 października 2012

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze (wykonanie co najmniej 15 000 m2 nawierzchni mineralno-asfaltowych w ciągu ostatnich pięciu lat).

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 13.09.2012 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2012-08-27

Załączniki:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (37,97KB)

PDFSpecyfikacja techniczna Łazy.pdf (219,38KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (47,68KB)

PDFPrzedmiar ŁAZY 2012.pdf (21,78KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (27,75KB)

PDFOferta_druk.pdf (36,61KB)

Link do ogłoszenia w portalu UZP:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=316536&rok=2012-08-27