Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce

 

 

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.

 

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Praszce, zabudowana budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k. m. 1 o powierzchni 0,3421 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr OP1L/00055072/7. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z udziałem usług ogólnomiejskich i innych obiektów publicznych o charakterze finansowym, kulturowym, handlowym, reprezentacyjnym, oznaczonym jako strefa „II”tj. Strefa usługowo - mieszkaniowa(śródmiejska).
  2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 24.08.2012 r. złożyć wniosek o jej nabycie .
  4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem  Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w pokoju nr 3 w dniu 8.11.2012 r., o godz. 1100 .
  5. Cena wywoławcza wynosić będzie 767 000,00 zł, a minimalne postąpienie 7 670,00 zł.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 80 000,00 zł,płatne najpóźniej do dnia  5.11.2012 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.
  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na  wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy .
  2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.
  3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygra .
  4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu .

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 6.