Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 9/PN/2012 z dnia 2012-09-14 na „dostawę soli drogowej” złożono 6 ważnych ofert. Wybrano ofertę firmy DS Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8/302, 53‑659 Wrocław, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaproponowała najniższą cenę jednostkową brutto za każdą dostarczoną tonę w wysokości 270,60 zł/tonę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert: 

 

                     Nazwa firmy

Oferowana cena jednostkowa brutto

DS Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8/302, 53-659 Wrocław

270,60 zł/t

MAGNA PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp. k., ul. Transportowa 8, 69-100 Słubice

343,17 zł/t

Kopalnia soli „KŁODAWA” Spółka Akcyjna

62-650 Kłodawa, Al. 1000-lecia 2

327,18 zł/t

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „GER-POL” Spółka Jawna, A.Będkowski, J.Będkowska,

44-100 Gliwice, ul. Toszecka 101

293,97 zł/t

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

329,64 zł/t

Solvadis polska sp. z o.o., 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

362,85 zł/t

  

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Dostawa do Służby Drogowej w Praszce (Praszka, ul. Byczyńska – plac składowy Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie) soli drogowej typ DR, spełniającej wymagania normy PN-86/C-84081/02:

- zawartość chlorku sodowego (NaCl) - min. 90%

- zawartość antyzbrylacza w ilości 40 mg/kg

- ziarnistość o frakcji 1-6 mm:

- ziarna poniżej 1 mm 20% max

- ziarna powyżej 6 mm 10% max

- postać: produkt krystaliczny, sypki

- barwa biała, biało-szara

- woda – do 3% max

- substancje nierozpuszczalne w wodzie – do 8% max

- siarczany – do 2% max (wg PN-86/C-84081/02)

- pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02

Sól musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny Komunalnej oraz opinię techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Dostawa sukcesywna – w zależności od potrzeb Zamawiającego – w okresie od 24 września 2012 do 31 marca 2013. Zapotrzebowanie uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający zamówi w tym okresie od 150 do 500 ton soli drogowej. Pierwszą dostawę w ilości 150 ton należy zrealizować do 20 października 2012.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14440000, 60122130

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

od 24 września 2012 do 31 marca 2013

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonali należycie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwie dostawy soli drogowej w ilości nie mniejszej niż 400 ton każda.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 14.09.2012 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2012-09-05

Załączniki:

PDFOferta_druk.pdf (39,51KB)

 PDFUMOWA_wzór.pdf (27,24KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (44,32KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (27,72KB)

 

Link do ogłoszenia w portalu UZP:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=331018&rok=2012-09-05