Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont mostu Borki Wielkie

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mostu w m. Borki Wielkie DP 1946 O JNI 01013646.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:  45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 31 października 2012

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze (wykonanie co najmniej 1 remontu obiektów mostowego, o podobnym charakterze, w ciągu ostatnich pięciu lat)

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 19.09.2012 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2012-09-06

Załączniki:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

PDFOferta_druk.pdf (34,74KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (27,82KB)

PDFPrzedmiar Most Borki Wielkie 2012.pdf (27,87KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (45,92KB)

PDFSpecyfikacja techniczna Mosty.pdf (270,35KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (36,69KB)

 

Link do ogłoszenie w BZP:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=334590&rok=2012-09-06