Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykonanie studium wykonalności inwestycj

Olesno, dnia 2012-11-13

 

Nr RIZ.041.12.2012

 

 

 

                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności inwestycji stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Budowa Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej  jako narzędzia wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji w Powiecie Oleskim”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

Cena brutto 15 375  zł.

W zapytaniu ofertowym wpłynęły łącznie 4 oferty.

 

                                                                                                               Jan Kus

                                                                                                          Starosta Oleski

 

 

 

 

 

Powiat Oleski                                                                                      Olesno, dnia 2012-10-29

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 359 78 33

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY

 

POWIAT OLESKI

uL. PIELOKA 21

46-300 OLESNO

 

tel. (+48 34) 3597833, 35, 37

fax. (+48 34) 3597845

 

 

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności inwestycji, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Studium wykonalności inwestycji stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Budowa Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej  jako narzędzia wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji w Powiecie Oleskim”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych.
 2. Studium wykonalności należy wykonać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  i innymi wymogami obowiązującymi dla projektów ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych dla Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 aktualnymi na dzień realizacji umowy.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji studium wykonalności, będącego przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez zamawiającego pozytywnej oceny projektu dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 4. Planuje się realizację projektu w partnerstwie z następującymi gminami powiatu oleskiego:

- Dobrodzień,

- Gorzów Śląski,

- Olesno,

- Praszka,

- Radłów,

- Rudniki.

 

 

 1. OFERENT

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie (minimum 3 studia wykonalności                    w bieżącym okresie programowania 2007-2013) w zakresie  przedsięwzięć i projektów z zakresu informatyki (min. 2 wykonane dla projektów o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł) wraz
z referencjami- referencje proszę dołączyć do oferty.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2012 r.

 

V. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (w postaci drukowanej –                    3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej – format .doc (MS Word) oraz analiza kosztów i korzyści – format .xls (MS Excel) z otwartymi formułami.

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienie.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być przesłana do dnia 6.11.2012 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: przetargi@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 359 78 45,
 3. poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnie                       ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

„OFERTA NA WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI W RAMACH 2.2 RPO WO”

 

 1. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

Sposób oceny ofert:

 

                     W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

 

                               

                                  Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100

                                                Cena badanej oferty

                                                    

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

           

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie http://www.powiatoleski.pl

 

Ponadto Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie                     lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Lidia Zientek pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 318 oraz adresem e-mail: przetargi@powiatoleski.pl

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego.