Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont cząstkowy nawierzchni z wycinaniem krawędzi jezdni

WYBÓR OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ogłasza wyniki przetargów nieograniczonych z dnia 2013-02-22:

·      W przetargu nieograniczonym nr 1/PN/2013 na „wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco bez wycinania krawędzi” złożono ważnych ofert. Wybrano ofertę firmy POL-DRÓG Piła Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106, która zaproponowała najniższą cenę brutto za każdą tonę wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej w wysokości 366,91 zł/tonę.

·      W przetargu nieograniczonym nr 2/PN/2012 na „wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi” złożono 7 ważnych ofert. Wybrano ofertę firmy POL-DRÓG Piła Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106, która zaproponowała najniższą średnią cenę brutto za każdy m2 wykonanego remontu cząstkowego w wysokości 45,75 zł/m2.

Poniżej przedstawiono tabelę wszystkich oferowanych cen:

Firma

Remonty bez wycinania

Remonty z wycinaniem

do 2 m2

od 2 do 20 m2

pow. 20 m2

Średnia

LARIX

467,40 zł/t

56,59 zł/m2

50,45 zł/m2

44,87 zł/m2

50,64 zł/m2

PUH DOMAX

553,50 zł/t

61,50 zł/m2

52,89 zł/m2

46,74 zł/m2

53,71 zł/m2

TOMBUD

467,40 zł/t

55,35 zł/m2

49,20 zł/m2

45,51 zł/m2

50,02 zł/m2

REMOST

453,87 zł/t

38,13 zł/m2

65,19 zł/m2

44,28 zł/m2

49,20 zł/m2

PRIM Kędzierzyn

670,35 zł/t

78,10 zł/m2

73,18 zł/m2

65,80 zł/m2

72,36 zł/m2

Drogbud

479,70 zł/t

51,66 zł/m2

47,97 zł/m2

44,28 zł/m2

47,97 zł/m2

Poldróg

366,91 zł/t

51,17 zł/m2

46,17 zł/m2

39,90 zł/m2

45,75 zł/m2

TECHMES

398,52 zł/t

 

 

 

 

 

UWAGA - w punkcie 8 ogłoszenia i SIWZ dodano informację o wadium!!!

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi, oczyszczeniem i smarowaniem emulsją asfaltową całej powierzchni ubytków oraz uszczelnieniem – oblaniem (po ułożeniu masy) krawędzi asfaltem. Całość zamówienia obejmuje wyremontowanie od 2000 do 7000 m2 (średnia grubość 5 cm) nawierzchni na drogach powiatowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego (w zależności od potrzeb i możliwości finansowych).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6       Roboty w zakresie naprawy dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

od 1 marca do 30 listopada 2012

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco w ilości – co najmniej 3000 m2 remontów cząstkowych z wycinaniem krawędzi.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto nr 37102036680000580200156828. Środki pieniężne w chwili otwarcia ofert powinny znajdować się na rachunku Zamawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 22.02.2013 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2013-02-07

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

PDFOferta_druk.pdf (37,53KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (35,09KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (46,53KB)

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (49,32KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (31,20KB)