Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie wodnoprawne na podstawie wniosku MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. w Katowicach - 21.02.2013 r.

Olesno, dnia 21.02.2013 r.

Nr.OŚR.6341.2.3.2013

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na  podstawie art. 127 ust. 6 Prawa Wodnego  – ustawy z dnia 18.07.2001 (Dz. U z 2005 r. Nr. 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starosta Oleski podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 21 lutego 2013 r. zostało wszczęte  postępowanie wodnoprawne na podstawie wniosku MOSTY  KATOWICE Sp. z o.o. w Katowicach działającej z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zwiżaku z planowana budowa obwodnicy miejscowości Dobrodzień, a w szczególności:

- Przebudowę, w tym: likwidację odcinków istniejących i wykonanie nowych odcinków koryt rowów kolidujących z trasą projektowanego układu drogowego,  rozbiórkę i wykonanie nowych przepustów na rowach oraz wykonanie włączeń przebudowywanych koryt rowów do odbiorników

- Przebudowę istniejących urządzeń drenarskich  poprzez likwidację części istniejących sączków i zbieraczy oraz wykonanie nowych ciągów drenarskich wraz z wylotami do istniejących rowów i rzeki Bziniczki

- Wykonanie robót w  wodach – umocnień dna i skarp rzeki Bziniczki w rejonie projektowanych włączeń rowów (melioracyjnego i rowów przydrożnych) oraz wylotu zbieracza drenarskiego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Starostwa - www.bip.powiatoleski.pl można zgłaszać  wnioski i  zastrzeżenia  do powyższego postępowania w pokoju Nr 5 (tel. 034 359783) Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 , jak  również  zapoznać  się  z  aktami sprawy .

 

 

a/a

PW/PW