Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

 


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o rejestrację pojazdu PDFWniosek.pdf

 • Oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,

 • Oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

 • Tablice rejestracyjne,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dowód uiszczenia opłat.

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu).

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Oryginał pozwolenia czasowego,

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

  Samochód 180,50 zł  (178,50 zł + 2,00 zł O. E.)
  Ciągnik rolniczy, Motocykl, Przyczepa, 121,50 zł  (120,00 zł + 1,50 zł O. E.)
  Motorower 111,50 zł  (110,00 zł + 1,50 zł O. E.)

W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tutejszym urzędzie i posiadających tablice tzw. "białe", spełniające wymogi rozporządzenia właściciel pojazdu wnioskując o rejestrację z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego - uiszcza opłatę w wysokości 81,00 zł ( 80,00 zł + 1,00 zł O. E.) - dla wszystkich rodzajów pojazdów.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilan Antkowiak, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

 *po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAW (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odbiór w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE