Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

 


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o rejestrację pojazdu PDFWniosekr.pdf (111,60KB) DOCWniosekr.doc (73,50KB)

 • Oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,

 • Oryginał  dowodu rejestracyjnego,

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

 • Tablice rejestracyjne  

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)   DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

 • Dowód uiszczenia opłat.

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu).

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny,

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

  Samochód 160,00 zł  
  Ciągnik rolniczy, Motocykl, Przyczepa, 120,00 zł  
  Motorower 110,00 zł  

W przypadku rejestracji pojazdu z zachowaniem dotychczasowego nr rejestracyjnego ( dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  posiadających  tzw. "Eurotablice" z unijną flagą,) należy uiścić opłatę w wysokości 66,50 zł - dla wszystkich rodzajów pojazdów albo opłatę w wysokości 80,00 zł jeżeli zachodzi konieczność wydania pozwolenia czasowego.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilan Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


 WYNIK SPRAW (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odbiór w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE