Przejdź do treści strony WCAG

Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o rejestrację pojazdu PDFWniosek.pdf

 • Oryginał dowodu własności pojazdu,

 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,

 • Oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu lub pojazdu.   

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub oświadczenie o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu PDFOświadczenie o ubezpieczeniu.pdf

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Oryginał pozwolenia czasowego,

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Samochód  180,50 zł  (178,50 zł + 2,00 zł O. E.)
Ciągnik rolniczy, Motocykl, Przyczepa,  121,50 zł  (120,00 zł + 1,50 zł O. E.)
Motorower  111,50 zł  (110,00 zł + 1,50 zł O. E.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522, odbiór dowodu rejestracyjnego 231

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej, odbiór w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE