Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Oryginał dowodu własności pojazdu,

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dotyczy samochodu osobowego) albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Czasowej rejestracji z urzędu można dokonać warunkowo pomimo braku dokumentu akcyzy PDFRejestracja warunkowa.pdf DOCrejestracja-warunkowa.doc  Dokument ten powinien zostać złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.  

 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznym pojazdu, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, 

 • Tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie PDFOświadczenie o tablicach.pdf   DOCoswiadczenie-o-tablicach.doc

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf  DOCpełnomocnictwo.doc

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub oświadczenie o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu  PDFOświadczenie o ubezpieczeniu.pdf DOCoswiadczenie-o-ubezpieczeniu.doc

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Oryginał pozwolenia czasowego,

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Samochód 256,00 zł  (253,50 zł + 2,50 zł O. E.)
Motocykl 197,00 zł  (195,00 zł + 2,00 zł O. E.)
Ciągnik rolniczy, Naczepa, Przyczepa, 121,50 zł  (120,00 zł + 1,50 zł O. E.)
Motorower 111,50 zł  (110,00 zł + 1,50 zł O. E.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612

odbiór dowodu rejestracyjnego tel. 34 37 50 613

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 wnioski o rejestrację nie będą przyjmowane, obsługiwane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY


Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  § 5:

Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

2. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

1)dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129);

2) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

3) dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.