Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Oryginał dowodu własności pojazdu,

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju  albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. Czasowej rejestracji z urzędu można dokonać warunkowo pomimo braku dokumentu akcyzy PDFRejestracja warunkowa.pdf (69,00KB) DOCrejestracja-warunkowa.doc (32,00KB)  Dokument ten powinien zostać złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.  

 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznym pojazdu, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, 

 • Tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie PDFOświadczenie o tablicach.pdf (42,80KB)   DOCoswiadczenie-o-tablicach.doc (25,50KB)

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)  DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub oświadczenie o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu  PDFOświadczenie o ubezpieczeniu.pdf (49,27KB) DOCoswiadczenie-o-ubezpieczeniu.doc (27,00KB)

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Samochód 161,50 zł  (160,00 zł + 1,50 zł O. E.)
Motocykl 121,50 zł  (120,00 zł + 1,50 zł O. E.)
Ciągnik rolniczy, Naczepa, Przyczepa, 121,50 zł  (120,00 zł + 1,50 zł O. E.)
Motorower 111,50 zł  (110,00 zł + 1,50 zł O. E.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612

odbiór dowodu rejestracyjnego tel. 34 37 50 613

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY


Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej wynosi 30 dni.  Za przekroczenie 30 dniowego terminu   zgodnie z  ustawą  z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym  grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.