Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Oryginał dowodu własności pojazdu,

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju  albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. Czasowej rejestracji z urzędu można dokonać warunkowo pomimo braku dokumentu akcyzy PDFRejestracja warunkowa.pdf (69,00KB) DOCrejestracja-warunkowa.doc (32,00KB)  Dokument ten powinien zostać złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.  

 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznym pojazdu, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, 

 • Tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie PDFOświadczenie o tablicach.pdf (42,80KB)   DOCoswiadczenie-o-tablicach.doc (25,50KB)

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)  DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub oświadczenie o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu  PDFOświadczenie o ubezpieczeniu.pdf (49,27KB) DOCoswiadczenie-o-ubezpieczeniu.doc (27,00KB)

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Samochód 160,00 zł  
Motocykl 120,00 zł  
Ciągnik rolniczy, Naczepa, Przyczepa, 120,00 zł  
Motorower 110,00 zł  

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY


Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej wynosi 30 dni.  Za przekroczenie 30 dniowego terminu   zgodnie z  ustawą  z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym  grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.