Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Oryginał dowodu własności pojazdu,

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dotyczy samochodu osobowego) albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Czasowej rejestracji z urzędu można dokonać warunkowo pomimo braku dokumentu akcyzy PDFRejestracja warunkowa.pdf Dokument ten powinien zostać złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.  

 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznym pojazdu, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, 

 • Tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie PDFOświadczenie o tablicach.pdf

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub oświadczenie o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu  PDFOświadczenie o ubezpieczeniu.pdf

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Oryginał pozwolenia czasowego,

 • Oryginał dowodu osobistego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Samochód 256,00 zł  (253,50 zł + 2,50 zł O. E.)
Motocykl 197,00 zł  (195,00 zł + 2,00 zł O. E.)
Ciągnik rolniczy, Naczepa, Przyczepa, 121,50 zł  (120,00 zł + 1,50 zł O. E.)
Motorower 111,50 zł  (110,00 zł + 1,50 zł O. E.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522, odbiór dowodu rejestracyjnego wew. 231

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY


Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów § 5:

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-02-2013
  przez: Maciej Pyziak
 • opublikowano:
  28-02-2013 14:34
  przez: Maciej Pyziak
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 15:15
  przez: Maciej Pyziak
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 9326
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl