Przejdź do treści strony WCAG

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia, kradzieży, utraty


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

 • Tablicę(e) rejestracyjne,

 • Upoważnienie / pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty,

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Dodatkowo w przypadku:

   * kradzieży tablic rejestracyjnych:

 • Oryginał zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych,

   * utraty tablic rejestracyjnych:

 • Oświadczenie właściciela pojazdu o utracie tablic/tablicy złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Opłata za wtórnik w przypadku:

 • dwóch tablic
   - samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
    93,00 zł

 92,50 zł (tablice + znaki legalizacyjne) +  0,50 zł ( O. E.)

 • jednej tablicy
   - samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
    53,00 zł

52,50 zł (tablica + znaki legalizacyjne)  +  0,50 zł (O. E.)

   - motocykla, naczepy, przyczepy, ciągnika rolniczego,

    53,00 zł

52,50 zł (tablica + znaki legalizacyjne)  +  0,50 zł (O. E.)

   - motoroweru,

    43,00 zł

42,50 zł (tablica + znaki legalizacyjne)  +  0,50 zł (O. E.)


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transporu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta, Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz.1522).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 481).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230 poz. 2302).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE