Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, sprzedaż za granicą, trwała lub zupełna utrata, zniszczenie za granicą)


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Załączniki do wniosku:

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego złomowania (demontażu):

 • Oryginał zaświadczenia o demontażu pojazdu, wystawionego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego

 • Tablicę(e) rejestracyjne,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie 

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego kradzieży:

 • Oryginał oświadczenia dotyczącego kradzieży pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

 • Oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży pojazdu lub oryginał postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawionego przez właściwy organ,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie,

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicą:

 • Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,

 • Stosowne oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Tablice rejestracyjne,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego;

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Tablicę(e) rejestracyjne,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie,

Dodatkowo:

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).


OPŁATY


Opłatę należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego 46-300 Olesno, ING BANK ŚLĄSKI S.A. Katowice O/Olesno nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

    10,00 zł 

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.


 

TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE