Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, sprzedaż za granicą, trwała lub zupełna utrata, zniszczenie za granicą)


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Załączniki do wniosku:

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego złomowania (demontażu):

 • Oryginał zaświadczenia o demontażu pojazdu, wystawionego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego

 • Oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

 • Tablicę(e) rejestracyjne,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego kradzieży:

 • Oryginał oświadczenia dotyczącego kradzieży pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

 • Oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży pojazdu lub oryginał postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawionego przez właściwy organ,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicą:

 • Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,

 • Stosowne oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

 • Tablice rejestracyjne,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego;

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

 • Tablicę(e) rejestracyjne,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

Dodatkowo:

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).


OPŁATY


Opłatę należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego 46-300 Olesno, ING BANK ŚLĄSKI S.A. Katowice O/Olesno nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

    10,00 zł 

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, (Dz. U. z 2014 r., poz.1522).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r., poz. 476).


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów § 5:

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2013
  przez: Maciej Pyziak
 • opublikowano:
  06-03-2013 09:37
  przez: Maciej Pyziak
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 14:51
  przez: Maciej Pyziak
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 11816
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl