Przejdź do treści strony WCAG

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ, HAK, TAXI, L)


WYMAGANE DOKUMENTY


  • Oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

  • Oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiącego podstawę dokonania stosownych adnotacji:

- Oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym (HAK),

- Oryginał zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób jako taksówka (TAXI),

- Oryginał zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów potwierdzającego przystosowanie pojazdu do nauki jazdy (L),

  • W przypadku ubiegania się o wpis adnotacji (GAZ) do wniosku należy dołączyć:

- Oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

- Oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej,

  • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (do wglądu),

  • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).


OPŁATY


Brak opłat.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wpis odpowiedniej adnotacji w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.


PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, (Dz. U. z 2014 r., poz.1522).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727).

TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE