Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie wtórnika karty pojazdu

Strona archiwalna

 


WYMAGANE DOKUMENTY


  • Wniosek   DOCwtornik-karty-pojazdu.doc (30,00KB)

  • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

  • Stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty lub zniszczenia dokumentu,

  • Upoważnienie / pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)  DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

  • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty,

  • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

        Wtórnik karty pojazdy                 

75,50 zł (75,00 zł + 0,50 zł O. E.)


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 wnioski o rejestrację nie będą przyjmowane, obsługiwane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie wtórnika karty pojazdu, Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.


PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz.110 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U. z 2017 r., poz.2335).

  • Rozporządzenie Mininstra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.  z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.) 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE