Przejdź do treści strony WCAG

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty/zniszczenia


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Dodatkowo w przypadku jego utraty:

 • Oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonych przez stację kontroli pojazdów,
 • Stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności utraty dokumentu,

Dodatkowo w przypadku jego zniszczenia:

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego,

 • Oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów,

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Oryginał pozwolenia czasowe jeżeli było wydane,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę,

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

 73,50 zł (54,50 zł + 19,00 zł )

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522, odbiór dowodu rejestracyjnego wew. 231

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, odbiór w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


PODSTAWA PRAWNA


 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1727).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522).


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE