Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Prawo jazdy (do wglądu),

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów,

 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB) DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

 • Dowód uiszczenia opłaty za wpis,

 • Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu (opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Opolu),

 • Dowód osobisty (do wglądu).


OPŁATY


Opłatę należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr  72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

              50,00 zł   

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

   Osoba odpowiedzialna: Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 375 06 09 

fax: 34/359-78-45

e-mail:

   godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268).

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz .U. z 2019 r. poz. 1200).    


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Na podstawie art. 33. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268):

1. Instruktorem jest osoba, która:

1) (uchylony)

2) posiada prawo jazdy:

  a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

  b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

  c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

  d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;

3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

   a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

   b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

   c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

   d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

   e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

   f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.