Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - Remont drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka

 

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 4/PN/2013 z dnia 2013-03-07 na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka złożono 9 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski, Biskupice 13, 46-331 Radłów, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert.

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

83 962,26 zł

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

87 039,72 zł

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT

46-300 Olesno, ul. Modrzewiowa 5

69 792,66 zł

Firma Handlowa „EURO-STANDARD” s.c. Antoni i Andrzej Król,

ul. Strzelecka 53a, 45‑525 Opole

85 947,48 zł

POL-DRÓG Piła Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106

85 371,84 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

117 578,16 zł

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES”

inż. Mariusz Sokołowski, Biskupice 13, 46-331 Radłów

59 852,46 zł

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu,

Edward Hucz, 42-283 Boronów, ul. 3-go Maja 27

93 275,82 zł

MPK BRUK Sp. z o.o., ul. Zamiejska 79, 45-831 Opole

116 087,40 zł


 

UWAGA - WYJAŚNIENIE NR 1

PDFWyjaśnienie nr 1.pdf (23,24KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

1)     Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

2)     Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3)     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

4)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka

·         Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV (w tym profilowanie poboczy po ułożeniu nawierzchni)  - 7 800 m2

·         Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 4 800 m2

·         Nawierzchnia z kruszywa bazaltowego 0-31,15, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 3 000 m2

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6       Roboty w zakresie naprawy dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5)     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

6)     Termin wykonania zamówienia

do 15 maja 2013

7)     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

-          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie tłuczniowe o powierzchni do najmniej 10 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

8)     Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2500 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

9)     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

10)  Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 27.03.2013 r. do godziny 1000.

11)  Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2013-03-12

Załączniki:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (31,00KB)

PDFOferta_druk.pdf (31,07KB)

DOCOferta_druk.doc (37,00KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (45,09KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,07KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)

PDFPRZEDMIAR - Remont Kolonia Łomnicka.pdf (20,93KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (48,30KB)

PDFSpecyfikacja techniczna KOLONIA ŁOMNICKA.pdf (218,01KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (37,82KB)