Przejdź do treści strony WCAG

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów


 

WYMAGANE DOKUMENTY


 • Dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.


OPŁATY


Opłatę należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego 46-300 Olesno, ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Olesno nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców

prowadzących stacje kontroli pojazdów

         412 zł   

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33, 35, 37 wew. 520

fax: 34/359-78-45

 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2015 r., poz. 155).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 40 poz.275).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2264).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz.2261).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z art. 83 pkt. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137) stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

 4. posiada wyposażenie kontrolno- pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.