Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów


 

WYMAGANE DOKUMENTYOPŁATY


Opłatę należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego 46-300 Olesno, ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Olesno nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców

prowadzących stacje kontroli pojazdów

         412 zł   

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 609

fax: 34/359-78-45

 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2264).

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).


TRYB ODWOŁAWCZY


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z art. 83 pkt. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

  1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

  3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

  4. posiada wyposażenie kontrolno- pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

  5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

  6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.