Przejdź do treści strony WCAG

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego na potrzeby własne osób i rzeczy


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego na potrzeby własne osób lub rzeczy PDFWNIOSEK.pdf
   

 • Dokumenty potwierdzające oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

 • Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,

 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • Określenie rodzaju i zakresu wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne,

 • Wykaz pojazdów samochodowych czyli rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o zaświadczenie  PDFWYKAZ POJAZDOW SAMOCHODOWYCH.pdf

 • Kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),

 • W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów, wymagany jest również dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami np. umowa użyczenia, leasingu (oryginał do wglądu),

 • Zaświadczenie  o  niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4  (tj. prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy)  

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia i/lub wypisu/ów na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

500,00 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne

osób lub rzeczy na czas nieokreślony

100,00 zł

    (za każdy wpis)   

Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby

własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony

Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Tomys, Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33, 35, 37 wew. 520

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie po złożeniu wniosku i wymaganych dokumentów. 


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia), Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414).

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujacych pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U z 2014 r. poz. 961).


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


 

 Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414):

 • Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,

 • Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony,

 • Zaświadczenie wydaje się odrębnie na transport krajowy, a odrębnie na transport międzynarodowy.