Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór usuniętego pojazdu z parkingu strzeżonego

 


WYMAGANE DOKUMENTY


 

 Do odbioru należy przedłożyć zezwolenie na odbiór wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (jeżeli jest wymagane)

W przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym  wydanie pojazdu następuje po okazaniu: dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c, oraz dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.

Wydanie pojazdu z parkingu  nie jest uzależnione od wniesienia opłaty za jego usunięcie  i przechowywanie

 

 


OPŁATY


 

Opłatę należy dokonać na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr  72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za usunięcie i parkowanie pojazdu, dodatkowo należy podać markę pojazdu i nr rejestracyjny, w razie jego braku inne dane pozwalające na jego identyfikację, np. nr VIN.

Wysokość opłat :

 

   Rower lub motorower

za usunięcie - 135 zł

za każdą dobę przechowania - 20 zł

   Motocykl

za usunięcie - 270 zł

za każdą dobę przechowania - 30 zł

   Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

za usunięcie - 595 zł

za każdą dobę przechowania - 50 zł

   Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 t do 7,5 t

za usunięcie - 750 zł

za każdą dobę przechowania - 60 zł

   Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 7,5 t do 16 t 

za usunięcie - 1050 zł

za każdą dobę przechowania - 90 zł

   Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 16 t 

za usunięcie - 1560 zł

za każdą dobę przechowania -165 zł

   Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

za usunięcie - 1900 zł

za każdą dobę przechowania- 240 zł

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 

 

za usunięcie - 135 zł

za każdą dobę przechowania - 20 zł

 

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Parkingi strzeżone przeznaczone do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Oleskiego

 

Lp.

Podmiot prowadzący parking

Miejsce położenia parkingu

1.

AUTO POMOC „ŁĘGA”

Dariusz Łęga

46-320 Praszka

Rozterk 3 f

46-320 Praszka

ul. Kaliska 53 A

tel. 501 171 623

 

Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, Karty Parkingowe, (pokój nr 18)

Osoby odpowiedzialne: Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33, 35, 37 wew. 520

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie po zgłoszeniu się zainteresowanego.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie pojazdu.


PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

  • Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie nr XLIII/257/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2023 (Dz.Urz. Województwa Opolskiego z 2022 r. poz. 3019) 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym :

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5)pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6)kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)kierowała nim osoba:

a)znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b)nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.