Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont emulsją i grysami

WYBÓR OFERTY

 

 

W przetargu nieograniczonym nr 3/PN/2013 z dnia 2013-04-08 na „na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu sprzętu typu „patcher” złożono 6 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert.

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

258,30 zł/t

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

390 zł/t

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

250,55 zł/t

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT

46-300 Olesno, ul. Modrzewiowa 5

255,84 zł/t

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

334,07 zł/t

POL-DRÓG Piła Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106

441,08 zł/t

 

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

1)     Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

2)     Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3)     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

4)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu sprzętu typu „patcher”. Zamówienie obejmuje wbudowanie 300 do 600 ton mieszanki grysowo-emulsyjnej na drogach powiatowych zgodnie z dyspozycjami zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6       Roboty w zakresie naprawy dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5)     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

6)     Termin wykonania zamówienia

od 15 kwietnia do 31 października 2013 zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego

7)     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

-          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach publicznych, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera typu „patcher”, w ilości
co najmniej 800 t mieszanki grysowo-emulsyjnej.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

8)     Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy. 

9)     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

10)  Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 8.04.2013 r. do godziny 1000.

11)  Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2013-03-20

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=111584&rok=2013-03-20

Załączniki:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (31,00KB)

PDFOferta_druk.pdf (31,67KB)

DOCOferta_druk.doc (37,00KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (46,06KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,12KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (47,25KB)

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru PATCHER.pdf (148,08KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (29,25KB)