Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna

Strona archiwalna

 

Olesno 2013-05-16

I N F O R M A C J A
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że w dniu 9.05.2013 r. o godz. 11.00  w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śl. 6 przeprowadzony został VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na km. 1 o powierzchni 0,6097 ha, będącej własnością Powiatu Oleskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW OP1L/00050279/3.

Cena wywoławcza  wynosiła 125 000,00 zł netto.

W wyżej wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden uczestnik, jak również nie wpłynęło określone w ogłoszeniu wadium.

Wobec czego uznaje się, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

 

     Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm), ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Praszce obręb Zawisna, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  31/2  na km. 1 o powierzchni 0,6097 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00050279/3. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność  w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość nie zmieniła swojego przeznaczenia i znajduje się w strefie przemysłowo-składowej. Podstawowe przeznaczenie to zabudowa produkcyjna, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, urządzenia obsługi technicznej i transportowej.
 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 03.11.2011 r. złożyć wniosek o jej nabycie.
 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi:
 • w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 08.11.2007 r., 24.01.2008 r., 24.04.2008 r. i 07.08.2008 r.
 • w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 22.10.2009 r., 07.01.2010 r.  i 29.07.2010 r.
 • w trzeciej procedurze odbyły się przetargi w dniach 15.12.2011 r., 22.03.2012 r,  21.06.2012 r., 23.08.2012 r. i 20.12.2012 r.

które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w  pokoju  nr 3  w dniu 09.05.2013  r., o godz. 11.00.
 2. Cena wywoławcza wynosić będzie  125 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto 1 250,00 zł.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł, płatne najpóźniej do dnia  06.05.2013 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika , który  przetarg  wygrał , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika , który nie wygrał przetargu , podlega zwrotowi  na  wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy . 
 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi  dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie , najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu , który przetarg wygrał .
 4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu .

 

     Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani    mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.