Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie czynności związanych z weryfikacją użytków gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji uzupełniającej


Olesno, dnia 2013-04-30

Powiat Oleski                               
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.ZAMAWIAJĄCY

POWIAT OLESKI
uL. PIELOKA 21
46-300 OLESNO

tel. (+48 34) 3597833, 35, 37
fax. (+48 34) 3597845


Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności związanych z weryfikacją użytków gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji uzupełniającej w ramach prowadzonych przez Starostę Oleskiego postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246). Zamawiający zwraca uwagę oferentom, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia  czynności klasyfikatora obejmują min. sporządzenie mapy klasyfikacji jak również dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencyjnego po wydaniu decyzji administracyjnej.

Uwaga – pomiar ustalonych granic  zasięgów konturów typów gleb i klas bonitacyjnych i rodzaju użytków gruntowych podlega obowiązkowi zgłoszenia pracy geodezyjnej w P.O.D.G.iK. na koszt Oferenta.

III. OFERENT
Podmiot realizujący zamówienie winien posiadać  lub dysponować osobami posiadającymi:
1. udokumentowane kwalifikacje klasyfikatora – przez udokumentowane kwalifikacje rozumie się posiadanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gleboznawstwa i gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe z zakresu klasyfikacji gleboznawczej – wykonanie co najmniej 10 operatów klasyfikacji gleboznawczej w ostatnich 3 latach,
3. udokumentowane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia zlecenia klasyfikacji gleboznawczej

V. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.
Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienie.
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana do dnia 14.05.2013 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem:
1. poczty elektronicznej na adres: przetargi@powiatoleski.pl,
2. faksem na nr: 34 359 78 45,
3. poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„OFERTA –KLASFIKACJA GLEBOZNAWCZA”

4. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Oferent ma podać cenę:
za wykonanie czynności opisanych powyżej  za pierwszy hektar   w zwartym kompleksie gruntów,
za wykonanie czynności opisanych powyżej  za każdy następny  hektar   w zwartym kompleksie gruntów
w rozbiciu na ;
weryfikację użytków gruntowych ,
 klasyfikację gleboznawczą zmienionych klas i użytków.
Obliczenie ceny do porównania ofert : ceną oferty jest suma cen jednostkowych po uwzględnieniu wag:
Łączna cena weryfikacji i klasyfikacji  za pierwszy hektar – waga 1
Łączna cena weryfikacji i klasyfikacji  za następny hektar – waga 0,25
                                                     
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.  
    

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie http://www.bip.powiatoleski.pl

Ponadto Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
-   Mariusz Chlebowski (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 3504131 oraz adresem e-mail: geodezja@powiatoleski.pl
- Lidia Zientek pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 318 oraz adresem e-mail: przetargi@powiatoleski.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego>>>