Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - koszenie poboczy dróg powiatowych

 

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 5/PN/2013 z dnia 2013-05-16 na „wykonanie koszenia poboczy na drogach powiatowych” złożono 9 ważnych ofert.

Wybrano następujące oferty:

Zadanie 1: Usługi Transportowo-Sprzętowe Zbigniew Żurek, Rosochy 23a, 46-320 Praszka

Zadanie 2: ZIELEŃCE Przemysław Jędras, Główczyce, ul. Wystrzycka 6

Zadanie 3: Arkadiusz Sykoś, 46-048 Zębowice, ul. Opolska 85, Radawie

 

Wybrane firmy spełniają wszystkie postawione wymagania i zaproponowały najniższe ceny jednostkowe.

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert. Jedynym kryterium oceny była cena jednostkowa za m2 koszenia poboczy.

 

                     Nazwa firmy

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Usługi Transportowo-Sprzętowe Zbigniew Żurek

Rosochy 23a, 46-320 Praszka

0,0437 zł/m2

- zł/m2

- zł/m2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI

Jan Marynowski, ul. Gazowa 1

0,0550 zł/m2

0,0580 zł/m2

0,0680 zł/m2

Firma Usługowo Handlowa „PIPA” Damian Sykoś

Radawie, ul. Szkolna 5, 46-048 Zębowice

0,0549 zł/m2

0,0549 zł/m2

0,0499 zł/m2

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, ul. Opolska 85, Radawie

0,0499 zł/m2

0,0499 zł/m2

0,0449 zł/m2

ZIELEŃCE Przemysław Jędras

Główczyce, ul. Wystrzycka 6

0,0500 zł/m2

 0,0496 zł/m2

0,0486 zł/m2

Zakład Handlowy Urządzanie i utrzymanie zieleńców, A. Jędras,

 Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień

0,0500 zł/m2

0,0500 zł/m2

0,0500 zł/m2

EKOZRYW Nabiałek Michał

Kusięta 265, 42-256 Olsztyn

- zł/m2

0,2500 zł/m2

- zł/m2

PINUS Katarzyna Marynowska

ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork

0,0540 zł/m2

0,0570 zł/m2

0,0670 zł/m2

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZAKS 2”

Arkadiusz Zakrzewski, 45-131 Opole, ul. J.Cygana 4

0,1200 zł/m2

0,1200 zł/m2

0,1200 zł/m2

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1)     Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

2)     Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3)     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

4)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Koszenie poboczy przy drogach powiatowych wraz z obkoszeniem urządzeń drogowych (znaki i pachołki), drzew w poboczu oraz każdego skrzyżowania i wysepki.

Całość podzielono na trzy zadania  - zgodnie z załączoną tabelą – w tabeli ujęto drogi objęte zadaniem wraz z orientacyjną długością odcinków do koszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i zakresu koszenia w granicach od 70 do 150 km łącznej długości dla każdego zadania (zlecenia te mogą być rozłożone w czasie).

Przewiduje się koszenie obustronne na szerokości  od 1 do 2 m.

Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wykoszonego pobocza.

Usługa

CPV: 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – oddzielnie dla każdego zadania.

5)     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

6)     Termin wykonania zamówienia

21 dni od wydania dyspozycji przez Zamawiającego

7)     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

-          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

8)     Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

9)     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

10)  Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 16.05.2013 r. do godziny 1000.

11)  Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2013-05-08

 

Załączniki:

PDFKoszenie poboczy - zestawienie.pdf (26,04KB)

PDFOferta_druk.pdf (31,39KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (45,00KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,12KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (44,02KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (30,14KB)

DOCOferta_druk.doc (33,50KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)