Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

kategoria II

kategoria III

Termin

ważności

12

miesięcy

Termin

ważności

1

miesiąc

6

miesięcy

12

miesięcy

24

miesiące

Opłata (zł)

100 zł

Opłata (zł) 200 zł 400 zł 1 200 zł 2 000 zł

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

Karę pieniężną ustala się w wysokości:

 • 1 500 zł - za brak zezwolenia kategorii II

 • 5 000 zł - za brak zezwolenia kategorii III


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Tomys, Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33, 35, 37 wew. 520

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Zezwolenie II i III kategorii wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA - ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Uzyskanie zezwolenia lub jego odmowa, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom zezwolenie.

     Zezwolenie kategorii II

 • Zezwolenie jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

 • Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 • Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.

 • Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

 • Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:

  • podmiot wykonujący przejazd;

  • pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

     Zezwolenie kategorii III

 • Zezwolenie jest wydawane na przejazd pojazdu nienormatywnego na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

 • Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 • Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta – w zakresie zezwoleń kategorii III;

 • Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się poruszać, są określone w tabeli:

Lp.

Kategoria zezwolenia

                 Pojazdy nienormatywne                 Drogi

Termin ważności

(miesiące)

 Opłaty  

(zł)

Organ wydający

1. I

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

gminne,

powiatowe,

wojewódzkie

wskazane w

zezwoleniu

1

50

6

100
zarządca drogi właściwy dla drogi

12

200
2. II

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne,

z wyjątkiem

ekspresowych

i autostrad

12 100
starosta
3. III

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

  – 15 m dla pojedynczego pojazdu,

  – 23 m dla zespołu pojazdów,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne

1

200

6

400

starosta,

naczelnik urzędu celnego

12

1200

24

2000
4. IV

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m;

c) o długości nieprzekraczającej:

  – 15 m dla pojedynczego pojazdu,

  – 23 m dla zespołu pojazdów,

  – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

krajowe 1 500
6 1000

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

naczelnik urzędu celnego
 

12 2000
24 3000
5. V

a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

  – 15 m dla pojedynczego pojazdu,

  – 23 m dla zespołu pojazdów,

  – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;

publiczne

1

600

6

1200
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

12

2400

24

3600
6. VI

a) o szerokości nieprzekraczającej:

  – 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,

  – 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,

b) o długości nieprzekraczającej:

  – 15 m dla pojedynczego pojazdu,

  – 23 m dla zespołu pojazdów,

  – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;

e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

krajowe-

zgodnie z

wykazem dróg,

o którym mowa

w art. 64c

ust. 8

1

800

6

1600
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

12

3200

24

4800
7.

VII

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–VI,

b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

wyznaczona

trasa

wskazana

w zezwoleniu

14 dni

na jednokrotny przejazd

5001
16002

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

prezydent miasta na prawach powiatu

30 dni

na wielokrotny przejazd

Qn3

1- na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkość i ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,

2- na jednokrotny przejazd pojazdu w pozostałych przypadkach,

3- w przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru:

Qn = pj + (n - 1) x 0,7 x pj  ,w którym poszczególne symbole oznaczają:

- Qn - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,

- n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,

- pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I lub kategorii II.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2013
  przez: Maciej Pyziak
 • opublikowano:
  16-05-2013 10:59
  przez: Maciej Pyziak
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 15:35
  przez: Maciej Pyziak
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 3482
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl